Ben van den Anker, Candea College: “Wijkagent op school werkt preventief”

E-mailadres Afdrukken

Het Candea College in Duiven was in 2001 een van de eerste scholen met een schoolagent. “Dat is nu niet meer nodig”, vertelt Ben van den Anker, lid centrale directie van deze school. “We hebben nog wel regelmatig contact met de wijkagent op school. Daarvan blijkt een preventieve werking uit te gaan.”


Het Candea College is een brede school voor vmbo, havo en vwo in Duiven. Door de groei van de  omliggende steden als Arnhem, Nijmegen, Doetinchem en Zevenaar veranderde het van oorsprong rustige Duiven in een forensengemeente en kwam er ook meer grotestedenproblematiek op school. De directie van het Candea College zag al in 2001 in dat zij actie zou moeten ondernemen om de school veilig te houden. Men besloot een schoolagent aan te stellen om de groeiende onrust, met name ook in het weekend, te beteugelen. Er werd een Jongeren Signalerings Netwerk (JSN) opgericht, waarin werd samengewerkt met een gebiedsgebonden schoolagent, de politie, het jongerenwerk, het maatschappelijk werk en de gemeentelijke afdeling welzijn. Dat netwerk was betrokken bij de totstandkoming van het gemeentelijk jongerenbeleid en de oprichting van het Duivens Jongeren Inspraak Orgaan en fungeerde als platform voor leerling consulenten. Op dit moment is dit netwerk niet meer actueel.

Verbetering
Belangrijkste reden voor de politie om destijds aan dit project te beginnen was de groeiende overlast van jongeren in Duiven en het nabijgelegen Westervoort. Omdat de school een belangrijke vindplaats van jongeren is, lag samenwerking met het Candea College voor de hand. De meeste jongeren in de regio die puberen zitten nu eenmaal op het Candea College.

 

De wijkagent houdt zich vooral bezig met voorlichting aan
leerlingen en ouders


“De tijd dat er nog een schoolagent dagelijks in de school aanwezig was, ligt ver achter ons”, zegt Ben van den Anker. “De situatie is dermate onder controle, dat het zinloos is de hele week een  medewerker van de politie op  school te hebben.” Vanwege het positieve effect speelt de wijkagent op het Candea College nog wel een rol. Van den Anker benadrukt dat dit niets met de veiligheidssituatie op het Candea College zelf te maken heeft. “De wijkagent houdt zich vooral bezig met voorlichting aan leerlingen en ouders. Daarnaast doet hij het normale politiewerk in de wijk. Zijn aanwezigheid op school is onopvallend. Te midden van de leerlingen is hij één van ‘hen’ en hij gaat amicaal met hen om. Zo wil hij het ook. Wel is er een kentering waarneembaar in het gebruik van social media bij incidenten. De politie speelt hierop in door expertise beschikbaar te stellen in de vorm van bijvoorbeeld scholing.”

Preventief
Wijkagent Leon Meijer onderhoudt contacten met jongeren in de regio om problemen ‘aan de voorkant’ te voorkomen. Dat gebeurt op straat en bij hangplekken. De samenwerking met het Candea College is bedoeld als aanvulling op dit preventiebeleid.

Twee keer per week is hij te vinden op het Candea College voor overleg met directeur Ben van den Anker en de conciërges op school. Vooral het contact met de conciërges stelt hij zeer op prijs. Meijer: “Conciërges zijn de oren en de ogen van een school. Zij zijn dagelijks aanwezig, zijn op de hoogte van het wel en wee van de leerlingen en kennen alle uithoeken van het gebouw als geen ander. Conciërges vervullen op het gebied van veiligheid een onmisbare rol.”

Met ouderwerkgroepen en een maandelijks spreekuur worden problemen tijdig herkend. Ook als het de thuissituatie betreft, kan tijdig de juiste ondersteuning worden geboden. Daarbij spelen de ketenpartners een belangrijke rol. Tijdig inschakelen en nauw samenwerken met ketenpartners draagt er aan bij dat een leerling zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning kan ontvangen en de problemen niet escaleren. Al deze inspanningen hebben het Candea College een goede naam bezorgd als het om veiligheid gaat, vertelt Van den Anker. “Ik vind het ook zeer van belang dat de ouders bij het proces betrokken blijven.”

In gesprek met leerlingen
Wanneer wijkagent Leon Meijer een leerling aanspreekt heeft dat niets te maken met het aanhouden van een ‘dader’. In Westervoort was eens een geval van vandalisme gesignaleerd, waarvan het vermoeden bestond dat er leerlingen van het Candea College bij betrokken zouden kunnen zijn. De volgende ochtend kon de wijkagent de betrokken leerlingen aanspreken, zonder dat de omgeving daar erg in had en zonder dat de politie de indruk wekte met groot alarm uit te rukken. Dit is zo’n voorbeeld van corrigerend optreden waarbij veel vertrouwen wordt gewonnen.

 

Het tijdig inschakelen en samenwerken met ketenpartners
draagt bij aan het niet escaleren van problemen


“Als je een school ziet als onderdeel van de samenleving, met alle bijbehorende problemen op het gebied van orde en veiligheid, dan is deze manier van werken heel logisch”, zegt Van den Anker. “Van het werk van Leon Meijer gaat een grote preventieve werking uit. Bij jongeren die problemen veroorzaken is het enorm belangrijk dat ze uit de anonimiteit worden gehaald.”

Werken aan vertrouwen
Tussen politie en school zijn een aantal afspraken gemaakt en procedures en protocollen opgesteld. Zo fungeert wijkagent Meijer niet als ‘vliegende kiep’ die ordeproblemen van leraren oplost. “Het handhaven van de normale orde op school blijft een taak van de school zelf. Meijer: “Ik ben er niet om in te grijpen als een leerling de les niet wil verlaten of om toezicht te houden tijdens de pauzes.  En zo zijn er nog een heleboel voorbeelden te noemen waarbij ik niet wordt ingeschakeld. Dat geldt ook andersom. Een ieder werkt hier vanuit zijn eigen bevoegdheden en competenties.”

Wijkagent Meijer vindt werken aan het behouden van vertrouwen van de leerlingen zijn belangrijkste opdracht. “Naast het overleg en het geven van voorlichting en advies is mijn werk gewoon politiewerk. Daarbij kan het gaan om surveilleren in de omgeving van de schoolgebouwen, het weren van ongewenste bezoekers en het snel optreden bij zaken die binnen het strafrecht vallen. Dit laatste hoeft zich niet expliciet te beperken tot incidenten op de school. Tot het takenpakket gaat ook het controleren op het bezit van bijvoorbeeld wapens en drugs behoren.”

Breed draagvlak
De Duivense burgemeester Rik de Lange vindt het opbouwen van een goede relatie tussen politie en jongeren de belangrijkste doelstelling. Ook verwacht hij dat de wijkagent ervoor zal zorgen dat er geen problemen zullen ontstaan tussen de school en de schoolomgeving. “Een middelbare school is geen eiland. Als je 2.200 leerlingen hebt, kunnen er probleemgevallen tussen zitten, die het voor de rest verpesten”. Rik de Lange zegt nog steeds enthousiast te zijn over dit initiatief, dat ook verzekerd is van een breed draagvlak binnen de politieregio en de gemeente Westervoort.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave