Eelco van der Kruk: "Het VRIS-certificaat bewijst dat we actief met veiligheid bezig zijn"

E-mailadres Afdrukken

Scholengemeenschap De Goudse Waarden heeft veiligheid structureel in de bedrijfsvoering opgenomen. De school heeft daarvoor in april als één van de eerste scholen in Nederland het VRIS-certificaat ontvangen. Adjunct-directeur Eelco van der Kruk: “We ondervangen incidenten sneller, zijn er alerter op en onze afdelingsleiders reageren sneller. Positief is ook dat de contacten tussen de scholen onderling en met partners als politie en gemeente zijn verbeterd als voortvloeisel van het schoolveiligheidsplan.”

De Goudse Waarden is een Christelijke Scholengemeenschap met vier vestigingen voor vmbo, mbo, havo en vwo. Net als op de meeste vo-scholen werd het hebben van een schoolveiligheidsplan door het management aanvankelijk vooral gezien als een door de inspectie opgelegde verplichting. Eelco van der Kruk kreeg het in zijn portefeuille. “Als zoon van een politieagent, die zich soms nogal druk maakte over bepaalde veiligheidsaspecten op fysiek en sociaal gebied, was ik de aangewezen persoon om een schoolveiligheidsplan te maken.”

Nulmeting

In 2008 werd besloten mee te doen met een initiatief van de gemeente om samen met de andere scholen in Gouda een goed schoolveiligheidsbeleid op te zetten. Doel was om de sociale veiligheid (tegengaan van pesten en discriminatie) en de fysieke veiligheid (brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en bedrijfshulpverlening, voorkomen van inbraak) in en rond de scholen te verbeteren. Onder begeleiding van Halt Haaglanden werd een nulmeting gedaan, bestaande uit een fysieke schouw en een enquête. De uitkomsten daarvan vielen tegen. Er kon gemakkelijk worden ingebroken en er waren plekken waar mensen zich konden bezeren of vallen. Uit de enquête kwam naar voren dat – in tegenstelling tot de indruk die het management had – pesten behoorlijk vaak voor kwam. “Ons idee dat het wel goed zat met de veiligheid in school werd behoorlijk aan het wankelen gebracht en we beseften dat we daarover serieus moesten gaan nadenken.”

Incidentenregistratie

Op De Goudse Waarden werd een veiligheidsteam samengesteld met vertegenwoordigers uit alle vestigingen en sectoren. Een zorgcoördinator voor het sociale aspect, het hoofd facilitair voor het fysieke aspect en een directielid om het overzicht te houden. Het veiligheidsteam wilde de incidentenregistratie als uitgangspunt nemen voor het schoolveiligheidsplan. Omdat die ondeugdelijk was werd besloten om, net als de meeste scholen in Gouda doen, IRIS VO te gaan gebruiken voor de incidentenregistratie.

Plan-Do-Check-Act

De informatie uit de incidentenregistratie vormt samen met de jaarlijkse schouw en de uitkomst van de enquêtes de basis voor een plan van aanpak met maatregelen om incidenten in de toekomst te voorkomen. Drie keer per jaar wordt die informatie door het veiligheidsteam geëvalueerd. Dat gebeurt heel gestructureerd volgens de Plan-Do-Check-Actcyclus. “Als we bijvoorbeeld constateren dat er veel donkere plekken in de school zijn waar we iets aan willen doen komt erbij te staan wie daarvoor verantwoordelijk is, welke maatregelen we willen nemen, op welke termijn er iets aan gedaan wordt en welke effect we ervan verwachten.”

De leerlingen hebben een adviserende rol bij de totstandkoming van het plan van aanpak. “De leerlingen staan veel dichter bij de werkelijkheid dan wij. Ze weten veel beter dan wij wat er gebeurt op school en waar de onveilige situaties zijn. Als je dat vraagt willen ze graag helpen, en ze hebben vaak hele goeie ideeën.”

Samenwerking

Voor de veiligheid rond het schoolgebouw is in Gouda samenwerking gezocht met partners. Dat heeft geresulteerd in convenanten en regelmatig overleg met politie, gemeente, bureau leerplicht, jeugdzorg, Halt en sinds kort ook de wijkraad. “Tijdens dat overleg wordt flink gediscussieerd, maar er zijn ook concrete acties ondernomen. We hebben hier bijvoorbeeld de snoeproute. Wij als Goudse scholen zorgen ervoor dat die routes waar onze leerlingen naar bepaalde winkels lopen twee of drie keer per jaar door de leerlingen worden schoongemaakt.” Minimaal twee keer per jaar is er overleg met de uitvoerend teamchef van de politie. Eelco van der Kruk was verbaasd van de politie te horen dat scholen uit angst voor negatieve publiciteit nooit melding doen van criminele activiteiten. “Eigenlijk is dat verkeerd. Als een leerling op school een fiets steelt krijgt hij straf en doet het misschien niet weer. Maar misschien steelt hij ook fietsen in de wijk of bij de sportvereniging. Als dat steeds met de mantel der liefde wordt bedekt verberg je samen een structureel probleem, waar de politie niets aan kan doen. Daarom zijn wij al een tijdje mee bezig om alle criminele activiteiten te melden.”

Mensenwerk

Het moeilijkste van het opzetten van een schoolveiligheidsplan is dat de incidenten moeten worden ingevoerd door mensen. “Ik hoor van scholen die een fantastisch incidentenregistratieprogramma hebben, maar de mensen vullen niets in. Wij hebben dat opgelost door onze mensen bij de uitkomsten en conclusies van die registratie te betrekken. Daardoor gaan ze zich verantwoordelijk voelen, met als resultaat dat onze conciërges nu heel fanatiek zijn met registreren.”

Certificaat

Een 'veilige school' is geen absoluut begrip en kan op iedere school anders worden geïnterpreteerd. Het certificaat Veilig In en Rond School (VRIS) biedt in die zin dus geen garanties. Toch is Eelco van der Kruk er wel blij mee. “Het certificaat zegt dat we in ontwikkeling zijn, dat we in gesprek zijn met partners, dat wij jaarlijks een veiligheidsanalyse maken en dat we met die analyse iets doen in de vorm van een Plan van Aanpak. Dat moeten we blijven doen, want er wordt jaarlijks getoetst of we nog steeds aan de eisen voldoen.” Brandveiligheid, voedselveiligheid en dergelijke maken bij de Goudse Waarden deel uit van de nieuwe werkwijze. “In het Plan van Aanpak wordt niet alles expliciet genoemd, maar er wordt naar het Arboplan verwezen. Daar staan dingen in over het bijhouden van de HACCP-norm, ventilatie, de jaarlijkse brandweeroefening met evaluatie, veiligheid voor slechtziende leerlingen. Dus dat mag je wel scharen onder veiligheid.”

Van verplichting naar verantwoording

Het schoolveiligheidsplan is gestart als een verplichting, maar heeft zich ontwikkeld tot iets wat belangrijk is voor de school. “Doordat je je er verantwoordelijk voor gaat voelen, inzicht krijgt en daar consequenties aan gaat hangen. Incidenten voorkomen we door proactief te werken. Maar we willen vooral een veilige school, omdat we merken dat dat voor de leerlingen prettiger is.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave