Willem de Vos, bestuurder Christelijk Lyceum Veenendaal: "We stimuleren het bewust scheiden van afval"

E-mailadres Afdrukken

Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) is een open en serieuze christelijke scholengemeenschap waar ruimte is voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Willem de Vos: “Dit uitgangspunt geeft ons de inspiratie om een school te zijn voor een pluriforme doelgroep van 2152 scholieren, verspreid over vmbo, havo en vwo/gymnasium. Wij vragen respect voor onze uitgangspunten en de omgang met elkaar. 'Burgerschap en integratie' is niet voor niets een belangrijk maatschappelijk thema. Daar hoort milieubewustzijn ook bij.”

Schoolfacilities was uitgenodigd voor een gesprek met Willem de Vos, rector/bestuurder; Eric van Solingen, hoofdconciërge; Geurt Hendriksen, accountmanager ACV en Annemarij Swart namens de Gemeente Veenendaal. Voordat het gesprek plaatsvond viel de gemoedelijke sfeer op. Ondanks het gekrioel van leerlingen (het was immers pauze) was er sprake van een gedisciplineerde, gezellige “chaos”. Opvallend (en waarschijnlijk de reden hiervan) was de aanwezigheid van veel toezicht. Dat ondervonden wij als redactie ook. Nog maar net binnen werden wij door conciërges aangesproken met de vraag “of zij iets voor ons konden doen”.


Karaktervorming

Om een beeld te vormen van de missie en visie van het CLV gingen wij eens op onderzoek uit. Daarbij kwamen we opvallende uitspraken tegen: “Een school is meer dan een intelligentiefabriek.  Daarom zoeken we bij het CLV altijd naar nieuwe lesvormen. Onderwijs is geen confectie, geen massawerk. Verwijzend naar een citaat van Martin Luther King: educatie heeft niet alleen kennis tot doel, maar ook karaktervorming.”  

Willem de Vos zegt het belangrijk te vinden dat leerlingen de ruimte krijgen zichzelf te ontplooien, hun eigen keuzes te maken. De leerlingen van de toekomst moeten beschikken over andere vaardigheden dan waarmee zij gisteren van school kwamen. In onze huidige maatschappij zijn eigenschappen als creativiteit, zelfstandigheid en ondernemerschap steeds bepalender. Het CLV wil daar tijdig op inspelen, niet achter de feiten aanhollen.


Medeverantwoordelijkheid

Met deze wetenschap verbaast het ons niet dat CLV één van de deelnemers is aan de proef met het roostervrije leren, als onderdeel van het project Leerling 2020. Dit traject is in gang gezet door de VO-raad. Het project omvat 22 zogenoemde leerlabs, waarbinnen 142 scholen experimenteren met verschillende vormen van 'gepersonaliseerd' leren. Leerling 2020 beoogt onderwijsvernieuwing van onderop, niet alleen op het gebied van technologie en inhoud, maar ook organisatie. Willem de Vos: "Als leerlingen school minder saai vinden doordat wij ze medeverantwoordelijk maken, is dat natuurlijk een groot goed."


“Gezond kantinebeheer”

Het CLV volgt voor wat betreft de catering de richtlijnen van het Voedingscentrum. Vijfenzeventig procent van de gepresenteerde artikelen staan in de Schijf van Vijf. Je kunt niet alles dwingend voorschrijven, maar door een doordachte presentatie kan je sturend optreden. Gefrituurde producten worden niet aangeboden. Voor wat betreft het aanbod van frisdrank wordt zoveel mogelijk op de aanwezigheid van suikers gelet. De aanwezigheid van watertappunten op diverse plaatsen in het gebouw activeert het drinken van water. Hiermee worden twee heren gediend: reduceren van het aantal lege verpakkingen en een flinke stap zetten in de strijd tegen obesitas. Water drinken is immers gezond. Willem de Vos zegt trots te zijn dat CLV voor hun kantinebeleid van het Voedingscentrum de Zilveren Schaal heeft overhandigd gekregen.


Afvalvrije vloer

Hoofdconciërge Eric van Solingen is verantwoordelijk voor het beleid op de werkvloer. Afval op de vloer is voor hem geen optie. “Ruim je eigen afval op, is ons devies en daar zitten we bovenop!” Twee jaar geleden zijn we de strijd met het afval aangegaan door het corveeën door leerlingen af te schaffen, omdat daar een perverse prikkel in zat: 'vandaag moet jij het voor mij opruimen, volgende week ik voor jou, dus waarom zullen we het probleem eigenlijk oplossen?' Toen dat bleek te werken kreeg ook het idee om afval te gaan scheiden, net als thuis, ruimte. Hij benadrukt dat je als school het scheiden van afval ook moet faciliteren, te beginnen papier, blikjes en drankverpakking in daarvoor bestemde P(plastic)M(metaal)D(drankverpakking)-containers. Deze (70 stuks) staan binnen redelijke afstand van elkaar door de hele school verspreid. “We zijn daar van de zomer mee gestart en het is bewonderenswaardig hoe snel de leerlingen het hebben opgepakt. Eerst hebben we de foeilelijke afvalschalen op de tafels weggehaald en de leerlingen verzocht hun afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Ondanks dat zij het afval niet uit hun handen konden laten vallen, maar een aantal passen moesten lopen, gaven zij hier massaal gehoor aan. Daar zijn we best trots op!”

 
Samenspel van betrokkenen

Geurt Hendriksen, accountmanager bij ACV bedrijven, een regionale afvalinzamelaar, zegt de resultaten van de aanpak van het CLV te zien. “Voorheen haalden we alleen restafval op. Nu bestaat 75 procent van het afval uit papier, metaal en drankverpakking. Omdat dat apart worden ingezameld en afgevoerd, scheelt dat aanmerkelijk in volumes en dus in kosten.” Dat dit een samenspel is van alle betrokken partijen ligt voor de hand. De heer Hendriksen zegt in nauw overleg met Eric van Solingen met zijn ervaring en praktische oplossingen, zoals het plaatsen van afvalcontainers en een afvalpers, een bijdrage te hebben geleverd. Daarmee is weer een stap gezet die past bij de toenemende verschuiving van afval naar recycling.

Voor Annemarij Swart was dit aanleiding om namens de gemeente Veenendaal met het Christelijk Lyceum Veenendaal en ACV, deel te gaan nemen aan het project “Schoon Belonen”. “Dit symboliseert de bijdrage van onze gemeente aan het recyclingproces en geeft tegelijkertijd onze regionale focus weer. Met de onderscheiding "Schoon Belonen" willen we ieder initiatief belonen dat een bijdrage levert aan een duurzame toekomst."

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave