Jan Meere, directeur facilitair bedrijf Horizon College: “Afval scheiden bij de bron heeft een positief effect op de exploitatie”

E-mailadres Afdrukken

In onze wegwerpmaatschappij is afvalbeheer één van de onderwerpen waarop vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen op meerdere vlakken veel winst valt te behalen. Bij het Horizon College is men daar sinds een aantal jaren serieus mee bezig. Jan Meere, directeur facilitair bedrijf, was binnen het Facilitair Samenwerkingsverband ROC's (FSR) één van de trekkers op het vakgebied duurzaamheid en betrokken bij de ontwikkeling van een gedragscode en een kwaliteitsscan. Het Horizon College werkt zelf met succes aan reductie van de hoeveelheid afval en aan afvalscheiding bij de bron. “Investeringen in afvalbeheer en energiemanagement lonen maar hebben wel een bepaalde terugverdientijd.”

Zoals bij de meeste onderwijsinstellingen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ook bij het Horizon College sinds enkele jaren een onderwerp waar serieus beleid voor is vastgesteld. Eén van de onderwerpen daarbij is vermindering van de hoeveelheid afval. Jan Meere heeft hiervoor advies ingewonnen bij S-Line Product waarbij tevens is gekeken naar de mogelijkheden van afvalscheiding. Volgens Jan Meere zijn daarbij op een eenvoudige manier snel een aantal successen te halen. “Je stelt vast welke mogelijkheden er voor de organisatie zijn en hoe je daar in de toekomst mee om wilt gaan, op welke wijze kan je het afval verminderen en op welke wijze dat te reguleren is.”

Anton van Soest (l), Arnold Nap (m) en Jan Meere proberen samen om de overheadkosten van het Horizon College zo laag mogelijk te houden.

Het ROC heeft zich daarbij gefocust op drie aandachtsgebieden: afvalscheiding bij de bron, verlaging van papierafval en vermindering van het verpakkingsmateriaal.

Minder papier en verpakkingsmateriaal

Verlaging van het papierafval is gerealiseerd door het papierverbruik te monitoren en door voor prints en kopieën te laten betalen. De algemene trend dat er steeds meer digitaal wordt gewerkt – het gebruik van briefpapier is met ongeveer 60% verminderd – helpt ook mee om het papierverbruik terug te dringen. Dat heeft geleid tot een daling in het verbruik van 1,2 mln naar 400.000 vellen per jaar. Door de invoering van het gebruik van wifi op de locaties voor de laptops of tablets zal het papierafval in de komende jaren naar verwachting nog verder dalen.

Veel van het verpakkingsmateriaal dat op het ROC word weggegooid – ongeveer de helft – is afkomstig van de cateraar, Cormet Campuscatering. Het ROC is daarop enige tijd geleden al met Cormet in overleg gegaan en zijn afspraken gemaakt dat de cateraar in het vervolg zelf zorgt voor zijn afvalstroom van het verpakkingsmateriaal. “Het aardige is dat dit doorwerkt in de hele keten. Cormet stelt de eis aan hun leveranciers over de manier waarop zij hun producten verpakken en de terugname van het grove verpakkingsafval door hun leverancier.”

Scheiden aan de bron

Voor het verzamelen van het 'klein' afval in de school – bekers, petflessen, verpakkingen, etensresten, etc. – staan in de leerlingruimtes en kantoorruimtes vuilnisbakken voor de afvalscheiding van dunne plastic zakken. Normaliter worden die zakken meermalen per dag opgehaald – ook als er bijna niks in zit. Dat zorgt voor veel overbodig afval en schoonmaakwerkzaamheden. Om dat te verminderen gaat het ROC het afval aan de bron scheiden. Maar het op een goede manier scheiden van afval valt niet mee, legt inkoper Arnold Nap uit. “Het is een gedragsverandering van leerlingen en personeel. Iedereen kan wel roepen dat ze MVO en Duurzaam bezig zijn, maar bij het ROC wordt een ieder bewust gemaakt dat zij een bijdrage leveren met de afvalscheiding aan het MVO van de organisatie.”

Cateraar Cormet zorgt voor de afvoer van het eigen verpakkingsmateriaal.

Vanuit het streven naar 100% duurzaamheid kwam het Horizon College in contact met de leverancier van Cormet Campuscatering S-line Products, leverancier van duurzame schoonmaakproducten en disposables. Dat bedrijf levert o.a. recyclebare afvalbakken, die het ROC gaat gebruiken voor gescheiden inzameling van enerzijds papier en anderzijds overig afval. In een pilot in de kantoren, waar iedere werkplek zijn eigen afvalbak had, werd gestart met een soort proeftuin om te ervaren hoe een dergelijke gedragsverandering zou uitpakken. Per vier werkplekken is er nu één afvalbak voor papier en één afvalbak voor het overige afval. Locatiemanager Anton van Soest is verantwoordelijk voor de pilot. “De mensen moeten nu het afval voorsorteren en even opstaan om naar die afvalbak te lopen. Uit een enquête blijkt dat de meeste mensen daar het nut wel van zien. Een enkeling vond in het begin twee meter lopen erg veel, maar nu zien ze het voordeel van hun bijdrage. De bakken staan er nu een half jaar, ik krijg bijna geen klachten meer, dus men is er uiteindelijk toch wel aan gewend.”

Binnenkort wordt gestart met de tweede fase van de pilot. Dan krijgen de lokalen en alle andere personeelswerkplekken in Heerhugowaard bakken voor gescheiden inzameling. Door het gebruik van de centralisatie van de gescheiden afvalbakken, worden er ook veel minder afvalzakken gebruikt, wat voor de ROC’s ook weer een kostenbesparing oplevert op de schoonmaakkosten.

Scheiden tot op zekere hoogte

De algemene beeldvorming is dat scholen rommelige plaatsen zijn. Hoewel Anton van Soest zich weleens stoort aan leerlingen die van tafel weglopen en het afval voor een ander laten liggen, erkent hij dat het Horizon College toch een nette uitstraling heeft. “We maken het leerlingen gemakkelijk om dingen weg te gooien door voldoende afvalbakken te plaatsen. Er is een medewerker die de hele dag niets anders doet dan afval dat blijft liggen opruimt. En met voorbeeldgedrag kun je veel bereiken, dus het scheiden van het afval bij de bron door leerlingen is een mooie uitdaging. Dat kun je alleen bereiken als je een structurele gedragsverandering weet te bewerkstelligen.”

Op het milieuplein wordt iedere afvalstroom in een aparte container verzameld.

Het afval wordt gescheiden in drie grote afvalstromen: papier, plastic en restafval, elk met een eigen container op het Milieuplein dat bij de school is aangelegd. Vanaf daar wordt het afgevoerd door Sita. Arnold Nap: “Sita houdt precies bij wat wij qua hoeveelheid per locatie afvoeren. Daarmee krijgen we inzicht in de afvalstromen en we kunnen als dat nodig is het afval van een locatie laten onderzoeken. Sita signaleert een forse afname in het afvalvolume over vorig jaar, maar ze geven aan dat het nu vooralsnog niet rendabel is om het nog verder te scheiden.”

Exploitatie

De inspanningen om de hoeveelheid afval te reduceren hebben een positief effect op de exploitatie. Dat de cateraar zijn eigen afval afvoert betekent dat het ROC minder afval heeft, zonder dat dit heeft geleid tot prijsverhogingen in het restaurant. Het betekent ook dat de schoonmakers sneller klaar zijn, dus ook daar is het effect positief. De afvalreductie heeft het afgelopen jaar tot een besparing van 25% geleid, die bijdraagt aan het streven naar kostenbesparingen in de schoonmaakkosten en ondersteuning. Jan Meere: “Wij proberen al jaren de overheadkosten zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk geld aan onderwijs te kunnen besteden. De afgelopen 5 jaar zijn we er in geslaagd om onze begroting telkens een paar procent krapper te krijgen. Zonder personele gevolgen, maar door scherper in te kopen en door dit soort acties. Dat is de uitdaging die wij graag samen aangaan met onze leveranciers zoals Cormet Campuscatering en S-Line Products.”

MVO-convenant

De gezamenlijke ROC's in Nederland hebben met het ministerie van Infrastructuur & Milieu een MVO-convenant gesloten. De ROC's kregen € 100.000 om projecten te organiseren met het doel MVO-beleid te stimuleren en om samen een gedragscode te ontwikkelen. Binnen FSR-verband is gekozen om te werken volgens de richtlijnen van NEN 26000. De praktijkrichtlijn wordt ontwikkeld zodat organisaties via een zelfverklaring aan kunnen geven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en hoe daarbij NEN-ISO 26000 wordt toegepast.

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners