Eco-efficiency analyse: "Huidig Retoursysteem kunststofbekers nog steeds het best voor het milieu!"

juli 2004 Schoolfacilities Schoonmaak - Afvalbeheer
Afdrukken

In opdracht van de Stichting Disposables Benelux heeft TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (TNO-MEP) een onderzoek uitgevoerd naar de kosten en de milieueffecten van het afvalbeheer van gebruikte éénmalige kunststof bekers. Vier (mogelijke) inzamel- en verwerkingssystemen zijn in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. De hoofdconclusie is dat de milieueffecten van het operationele Retoursysteem van de Stichting Disposables Benelux veruit het laagst zijn. Op het moment dat de zogenaamde Subcoal route commercieel wordt toegepast kunnen de kosten en de milieueffecten nog verder verlaagd worden.

Hergebruik en terugwinning van gebruikte éénmalige bekers

De Stichting Disposables Benelux heeft al ruim 12 jaar haar Retoursysteem® voor gescheiden inzameling en herverwerking van éénmalig gebruikte kunststof- en papieren bekers voor dranken operationeel. Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben de Stichting doen besluiten om de milieueffecten en kosten van het bestaande Retoursysteem® te onderzoeken en te vergelijken met alternatieven. Er is een eco-efficiency analyse uitgevoerd van twee bestaande en twee mogelijk toekomstige systemen. Het onderzoek richtte zich op éénmalige kunststof bekers.

Wat is een eco-efficiency analyse?

Een eco-efficiency analyse is een methodiek om de milieueffecten en de kosten/baten van een systeem in hun onderlinge samenhang te beoordelen. In deze eco-efficiency analyse werden van vier verschillende afvalverwerkingschema’s de milieueffecten over de gehele keten gemeten. Vanaf het moment dat de éénmalige beker wordt weggegooid tot en met het moment dat er een product overblijft ( bijvoorbeeld een secundaire kunststof en/of elektriciteit). Hierbij worden eveneens de milieueffecten en de kosten van de bespaarde grondstoffen verrekend. Om te komen tot een goede vergelijking worden de verschillende milieueffecten via weegfactoren samengevoegd tot één getal, de milieudrukindicator.

Eco-efficiency analyse van de vier onderzochte systemen

A. Bestaande systemen:

B. Mogelijk toekomstige systemen:

Uitkomsten eco-efficiency analyse

Zolang co-inzameling of de brandstofroute nog niet in de praktijk wordt toegepast, blijft het huidige Retour-systeem vanuit milieuoverwegingen het beste alternatief! Van de huidige systemen brengt recycling van éénmalig gebruikte koffiebekers in verhouding meer kosten met zich mee dan verwerking in een Afvalverbrandingsinstallatie (AVI), maar deze recycling heeft wel een duidelijk milieuvoordeel ten opzichte van de AVI-route. Een volgende stap zou co-inzameling kunnen zijn, omdat dit lagere kosten met zich meebrengt ten opzichte van het huidige Retour-systeem terwijl de milieudruk nagenoeg gelijk blijft. Op het moment dat Subcoal commercieel wordt toegepast brengt dat aanzienlijke voordelen met zich mee, zowel op het gebied van milieudruk als van kosten. De Stichting Disposables Benelux zal deze ontwikkelingen dan ook nauwlettend blijven volgen.

Meer informatie?

De Stichting Disposables Benelux heeft in samenwerking met de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen een brochure gemaakt over deze Eco-efficiency analyse. Ook is van het onderzoek een korte toelichting met alle resultaten te downloaden.

Deel dit artikel op:

Tags:kunststofbekersafvalbeheer