Nieuwe impuls voor Schoolfacilities

E-mailadres Afdrukken

Frits Wolters: "Onze samenwerking biedt kansen voor onderwijs en gemeenten"


Vanaf het schooljaar 2016-2017 gaat Schoolfacilities, platform voor huisvesting en facilitaire processen, intensiever samenwerken met Bouwstenen voor Sociaal, platform voor maatschappelijk vastgoed. Op deze wijze krijgt het blad een nieuwe impuls en een bredere basis om als onafhankelijk blad door te gaan. In dit interview leggen Frits Wolters van Schoolfacilities en Ingrid de Moel van Bouwstenen voor Sociaal uit waarom ze hiervoor hebben gekozen en wat u vanaf 1 september van hen kunt verwachten.

Getuige de reacties van lezers in het onderwijs en gemeenten heeft Schoolfacilities in haar 30-jarig bestaan een aardige reputatie opgebouwd. Van een blad, bestemd voor de conciërge (facilitair manager van het eerste uur) groeide Schoolfacilities mee naar het managementniveau waarop binnen het onderwijs belangrijke investeringsbeslissingen worden genomen.

Frits Wolters: "We waren erbij toen PvdA-onderwijsminister Jo Ritzen in 1996 MBO-scholen verplichtte te fuseren tot grote instellingen waar alle opleidingen beschikbaar zijn in de regio. Dit om vroegtijdige uitval van leerling te voorkomen. Door de komst van de OKF werden de schoolbesturen voor één gulden eigenaar van de gebouwen en de lumpsum-financiering moest hen in staat stellen om de hele operatie te bekostigen. Slechts gewapend met educatieve vaardigheden hebben zij er het beste van weten te maken. Ook in 2006 hebben we de implementatie van de lumpsumfinanciering in het PO op de voet gevolgd."

ANWB voor het onderwijs
De onderwijsinstellingen hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De beslissers zijn hoogopgeleide bestuurders en schoolleiders, die voor hun primaire taak, het lesgeven, goed zijn uitgerust. "Wat betreft de bedrijfsvoering ofwel exploitatie is het vaak een zoektocht naar partijen die het onderwijs facilitaire oplossingen kunnen bieden, met als doel efficiency en kostenbesparing. Wij willen het onderwijs ondersteunen de aanwezige kennis daarover te delen, vermeerderen en te verspreiden. Op deze manier denken wij een positieve bijdrage te leveren aan de besteding van de lumpsumgelden."

Van binnenuit faciliteren
Duizenden schoolgebouwen in het PO en VO zijn dringend aan nieuwbouw of grootscheepse renovatie toe. Bovendien sluiten de gebouwen niet goed aan bij de huidige visie op het onderwijs dat scholen willen geven, dat meer gericht is op maatwerk (met behulp van ICT) en zelfstandig werken. "Het is te gemakkelijk om met de vinger naar de gemeenten te wijzen. De overheid hanteert normbedragen daterend uit 1985, bedoeld voor het neerzetten van een sober schoolgebouw. Samen met Ingrid de Moel van Bouwstenen zie ik het als dé opgave in onderwijshuisvesting voor de komende jaren om die verbindingen verstevigen. Een opgave waar scholen, gemeenten en allerlei andere partijen elkaar moeten weten te vinden."

"Dat geldt ook voor de aanpak van krimp. Door dalende leerlingenaantallen in krimpgebieden zoeken steeds meer scholen de samenwerking met kinderopvang en peuterspeelzalen. Daar zijn in de praktijk goede voorbeelden van te geven. Hoewel vooral de gemeenten deze samenwerking stimuleren, stuiten zij op belemmerende wet- en regelgeving die een soepele samenwerking in de weg staan."

Opereren vanuit de inhoud
Binnen de samenwerking hanteren we de volgende uitgangspunten.

  • Inspireren door expertise over goede voorbeelden breed te ontsluiten.
  • Verbinden door ons proactief te richten op samenwerking tussen kennispartners en de onderwijssector.
  • Delen door kennis breed te verspreiden om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden.


Binnen de samenwerking opereert Schoolfacilities als content provider. Altijd wordt hierbij het belang van het onderwijs voor ogen gehouden en vanuit dit belang afspraken gemaakt. Schoolfacilities hanteert een multimediale aanpak om kennis te delen. Deze bestaat uit het vakblad, de website en een nieuwsbrief voor het communiceren op afstand. Met het houden van rondetafelgesprekken, workshops en netwerkbijeenkomsten brengen we vraag en aanbod ook letterlijk bij elkaar.

Samenwerking met Bouwstenen
"De laatste jaren heb ik Bouwstenen voor Sociaal als een complementaire organisatie leren kennen. Om Schoolfacilities naar een hoger plan te tillen, heb ik Ingrid de Moel uitgenodigd hieraan mee te werken. Ik ben blij dat zij deze uitnodiging heeft aangegrepen. We zullen de krachten bundelen om schoolbesturen en gemeenten die aan de slag gaan met huisvesting, vooruit te helpen. Met als belangrijkste drijfveer een grote sprong voorwaarts in de kwaliteit van gebouwvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 18 jaar."

'Nieuwe bezems vegen schoon', is een oud gezegde. "Ook voor mij is het een hele uitdaging, maar we hopen dat samen met het onderwijs en al onze partners voor elkaar te krijgen. Schoolfacilities ligt nu op de meeste bureaus van de beslissers in het onderwijs en gemeenten. Als we dat in lengte van jaren kunnen continueren dan hebben Ingrid de Moel en ik de juiste beslissing genomen. Daar gaan we voor!"


Ingrid de Moel: "Onafhankelijk, eigentijds en inhoudelijk gedreven"

Bouwstenen voor Sociaal heeft de uitnodiging van Frits Wolters om samen te werken met beide handen aangegrepen: "Het biedt Bouwstenen de gelegenheid ons breder met het onderwijs te verbinden en het onderwijs om mee te profiteren van de kennis en ervaring in ons netwerk."

Schoolfacilities is vooral gericht op de facilitaire aspecten van het onderwijs en voorziet duidelijk in een behoefte. Maar door allerlei ontwikkelingen in de maatschappij en de doordecentralisatie zal het gebouw en het gebruik ervan in de toekomst steeds meer in relatie tot elkaar worden bezien. "Die verbindingen verstevigen zie ik als dé opgave in onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Een opgave waar scholen, gemeenten en allerlei andere partijen elkaar moeten weten te vinden. Daar willen we vanuit Bouwstenen graag een bijdrage aan leveren."

Sterke verbinder
Bouwstenen verbindt kennis en partijen uit diverse gelederen aan elkaar, om samen beter vooruit te komen. De focus ligt daarbij niet op winkels, kantoren en dat soort gebouwen, maar specifiek op gebouwen met een maatschappelijke functie, waaronder schoolgebouwen, buurthuizen en bibliotheken. Gebouwen die met publiek geld worden gefinancierd. Uitgangspunt daarbij is dat de kennis over deze gebouwen vooral bij de gebruikers zelf zit.

"Kennisuitwisseling is de basis van ons functioneren. Het gaat daarbij steeds om vragen als 'wat kan de ene school van de andere leren?', maar ook 'hoe kunnen scholen, kinderopvang, gemeenten en ouders elkaar vooruit helpen?' en 'wat leert de wetenschap ons?' Partijen moeten er uiteindelijk zelf iets mee kunnen." Bij Bouwstenen werken vooral verbinders. "Evelien stroopt elke dag het web af op zoek naar relevante informatie en zet het uit bij de groepen die er mee aan de slag kunnen. Jolanda organiseert bijeenkomsten waarin partijen met elkaar in gesprek kunnen en nieuwe zaken kunnen ontwikkelen. En Lindy zorgt voor de brede verspreiding van hetgeen binnen Bouwstenen wordt ontwikkeld. Gerben van Dijk en ikzelf zorgen voor een afgestemd inhoudelijk programma. We werken daarbij nauw samen met deskundigen en belangenorganisaties zoals de PO-Raad en de VNG. Die dragen ons initiatief ook en hebben hun naam eraan verbonden."

Netwerkorganisatie
Veel schoolbestuurders vinden het verwarrend dat er zoveel organisaties zijn die zich met onderwijshuisvesting bezighouden. "Ik kan me dat goed voorstellen. Toch is er ook een duidelijk onderscheid. Zo zijn er organisaties die grotendeels met rijksmiddelen worden gefinancierd en voor de rijksoverheid campagnes of cursussen verzorgen. Andere initiatieven zijn weer ontstaan vanuit bureaus of leveranciers die graag hun producten aan de man willen brengen. Bouwstenen verkoopt geen advies of producten, maar verzorgt de kennisuitwisseling. Daarbij werken we meer van onderop in netwerkverband. Onze partners hebben invloed op de agenda die meteen ook ons werkbriefje is."

De diverse netwerken binnen Bouwstenen komen enkele keren per jaar bijeen om kennis en ervaring te delen, elkaar vooruit te helpen en de volgende stap te verkennen. Tijdens de Najaarsbijeenkomst worden de resultaten breed gedeeld, ook via publicaties. "Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld als een soort Consumentenbond alle informatiesystemen rond vastgoed- en facility management op een rij gezet. Ze staan op onze website en gebruikers kunnen daar ook hun ervaring met de systemen delen. Ondertussen verkennen we met het werkveld wat de ontwikkelingen zijn als het gaat om informatiemanagement."

Een onafhankelijk platform
De samenwerking met Schoolfacilities betekent niet dat beide organisaties fuseren. "We gaan in beginsel nauw samenwerken rond het blad, de nieuwsbrief en de website van Schoolfacilities. Die willen we beter positioneren als onafhankelijk platform. Daarvoor is een stevige basis nodig, waarbij steeds helder is of een artikel redactioneel onafhankelijk is of dat het gaat om een advertorial." Ook zijn er afspraken gemaakt over de vormgeving van het magazine. Die zal op termijn wat veranderen. "Het mag wat eigentijdser". Een en ander wordt de komende maanden nader uitgewerkt.

"Alles bij elkaar een hele uitdaging, maar we hopen dat samen met het onderwijs en al onze andere partners voor elkaar te krijgen. Daar hebben we allemaal belang bij en we hebben er ook heel veel zin in!"

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
-    Schoolfacilities: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , 06 - 515 57 233
-    Bouwstenen voor Sociaal: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , Bouwstenen, 06 - 5231 0845 of kijk op www.bouwstenen.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners