Doorbraakproject Onderwijs & ICT

februari 2015 Schoolfacilities ICT - 21 century skills
Afdrukken

ICT als middel om meer maatwerk en gepersonaliseerd leren voor leerlingen mogelijk te maken

In de vorige uitgave van Schoolfacilities voorspelde voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller, dat leerlingen in 2017 gepersonaliseerd onderwijs zullen krijgen. Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT moet daarvoor de kennis en de mogelijkheden bieden. Er zal een intensieve samenwerking tussen schoolbesturen, docenten en leveranciers van kennis en apparatuur nodig zijn, om deze ambitie te realiseren. Van belang is om de route er naar toe uit te stippelen.

Wat is onze ambitie?
In 2017 zijn scholen in primair en voortgezet onderwijs beter in staat met ict en digitaal lesmateriaal een leerling maximaal zijn of haar talenten te laten ontplooien. Leraren zijn in staat een hoger rendement te halen uit een lesuur en weten hoe zij ict daarbij kunnen benutten. Ontwikkelaars van lesmateriaal hebben vertrouwen in hun verdienmodel voor digitaal, personaliseerbaar lesmateriaal en kunnen aansluiten op de vraag van het onderwijs. Leerlingen en hun ouders hebben meer zicht op behaalde resultaten.

Op 10 december is de stuurgroep van het Doorbraakproject bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst hebben de ministeries van EZ en OCW en de beide sectorraden PO en VO afgesproken gezamenlijk te blijven investeren in de doorbraak. Ook is overeenstemming bereikt over de actieplannen voor 3 niveaus: de school, de keten en landelijk. Deze actieplannen staan in verbinding met elkaar, sluiten op elkaar aan en bouwen voort op wat er al is. De samenwerking tussen de 4 projectpartners onderstreept dit.

1. De school
Differentiëren met ICT is geen kant-en-klaar model. Wat wel en niet werkt in de praktijk moet ontdekt worden. Veel scholen zijn al aan de slag en voorbeelden van wat zou kunnen werken, zijn beschikbaar. We gaan de uitdaging aan om die oplossingen, die werken op 1 school, binnen handbereik van de massa van scholen te brengen. Iedere school die wil, kan dan het voordeel van differentiëren met ICT benutten. Ook aanbieders spelen hierin een belangrijke rol. Een duidelijke vraag van scholen, die waar mogelijk gezamenlijk inkopen, geeft aanbieders een beter inzicht in de behoefte van scholen en de mogelijkheid hun aanbod aan te laten sluiten op die vraag.

2. De keten
In combinatie met de praktijk op school moet de keten verder geoptimaliseerd worden. Met publieke en private partijen versnellen we de ontwikkeling en implementatie van standaarden en voorzieningen. Gezamenlijk maken we afspraken voor de gehele onderwijsketen, zodat verschillende toepassingen en systemen soepel met elkaar samenwerken en het gebruik van digitale leermiddelen eenvoudig en betrouwbaar is.

3. Landelijk
Niet alles kan binnen de school of de keten opgelost worden. Op landelijk niveau maken we daarom afspraken rondom privacy. We doen onderzoek en geven deze kennis terug aan de onderwijssector en richten ons op flexibiliteit in wet- en regelgeving.

4. Gezamenlijk aan de slag
In de programmaorganisatie hebben alle projectpartners een duidelijke rol voor het vervolg. Het is van groot belang de plannen te bespreken met publieke en private partijen, om ook hun rol helder te maken. In de komende periode zullen wij in gesprekken met deze partijen afspraken maken over hoe en welke bijdrage zij willen leveren aan dit vervolg.

Bij alle stappen werken we actief samen met andere initiatieven op dit gebied om de impact te vergroten en een zo efficiënt en effectief mogelijke bevraging van private partijen te realiseren.

Waarom doen we dit?
Voor de Nederlandse positie in de globaliserende economie is excellent onderwijs, dat het maximale uit alle kinderen haalt, een absolute noodzaak. Om dit te bereiken kan, wil en moet het onderwijs de komende jaren kwalitatief toponderwijs realiseren dat adaptief en activerend is, de leerling centraal stelt, transparantie biedt over haar presteren en doelmatig is georganiseerd. Onderwijs dat aansluit bij de leerbehoeften van leerlingen.

Ontwikkelingen als Passend onderwijs, Talentontwikkeling, Opbrengstgericht werken, de invoering van de Referentie-niveaus Nederlandse taal en rekenen vragen allemaal om het bieden van meer maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs. Ict is een doorslaggevend middel om dit alles mogelijk te maken.

Veel scholen erkennen dit en gebruiken actief ict in het onderwijs. De stap naar meer gepersonaliseerd onderwijs, ondersteund door ict, blijkt echter niet makkelijk te zijn. Samen met het onderwijs en publieke en private partijen gaat het doorbraakproject de randvoorwaarden en condities creëren waardoor scholen die dat willen, hun eigen invulling kunnen geven aan gepersonaliseerd leren met ict.

Ict helpt om leerlingen maatwerk te bieden. Ict geeft ook de doorslag bij meer adaptief en gepersonaliseerd werken en leren in het onderwijs. In andere sectoren bewijst ict belangrijk te zijn voor meer persoonlijke dienstverlening en producten. In het onderwijs wordt ict voor personalisering niet veel ingezet, ondanks de overtuiging van onderwijsbestuurders, schoolleiders en leraren dat ict hierbij een belangrijke rol kan spelen:

Meer weten?
www.doorbraakonderwijsenict.nl
 

Deel dit artikel op: