Wethouder Edward van der Geest: "Door samenwerking is meer mogelijk met hetzelfde geld"

E-mailadres Afdrukken

Tijdens het congres van Stichting Expertisecentrum Onderwijsondersteuning (ECO) op 25 maart 2010 hield wethouder Edward van der Geest van de gemeente Nunspeet een workshop over de realisatie van de multifunctionele accommodatie Veluvine. “De insteek van het project was niet om goedkoper uit te zijn, maar we wilden voor hetzelfde geld dat we kwijt zouden zijn geweest aan al die individuele instanties door samenwerking meer mogelijk maken. En dat is gelukt.”

Nunspeet heeft bewust gekozen voor de multifunctionele accommodatie Veluvine, want door deze gezamenlijke huisvesting ontstaan er praktische, financiële en inhoudelijke voordelen. In de multifunctionele accommodatie zijn het Nuborgh College, volwasseneneducatie/ welzijnswerk (Landstede), de bibliotheek, het jeugd- en jongerenwerk, het ouderenwerk, de muziekschool en dorpshuis Molijn de Groot gehuisvest.

Aan de realisatie van Veluvine zijn vele jaren van discussie, overleg en voorbereiding vooraf gegaan. De eerste ideeën over een gezamenlijke accommodatie stammen al uit 1980. Toen rond 2000 de onderwijshuisvesting voor het Nuborg College en Landstede was afgeschreven en moest worden vervangen werden de ideeën meer concreet.

Meerwaarde in samenwerking

Zodra de beslissing eenmaal was genomen om een gezamenlijke huisvesting te realiseren voor deze twee onderwijsorganisaties ging de gemeente op zoek naar meer functies voor het gebouw. Niet om meters te vullen, maar op zoek naar meerwaarde in de samenwerking. Het moest immers een echte multifunctionele accommodatie worden, waarbij ruimten ook in wisselende samenstelling door in de tijd wisselende groepen gebruikt konden worden. “Dat klinkt heel makkelijk, maar is heel ingewikkeld. Want iedereen wil altijd zijn eigen ding. Zijn eigen bibliotheek, eigen lerarenkamer, eigen vergaderlocaties, eigen automatiseringsklaslokaal. Hoezo de mediatheek delen met anderen? En hoe zit het met mijn aula/overblijfruimte? Neem als gemeente de tijd voor dat soort discussies. Want als je daar in het begin te makkelijk overheen walst komt het later als een boemerang terug.”

Politiek draagvlak

Het resultaat van al dat overleg is dat Veluvine onderdak zou gaan bieden aan de bibliotheek, voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie, muziekschool, jeugd- en jongerenwerk en stichting welzijn ouderen. “Het is de kunst om zoveel mogelijk spreiding in je bezetting te gaan zoeken. Welzijn ouderen en onderwijs is er vooral gedurende de dag. De bibliotheek vooral aan het eind van de middag en begin van de avond en de theaterzaal zit vooral 's avonds vol. Dus zo zoek je naar mogelijkheden om het gebouw gedurende de dag levendig te houden.”

Die variëteit aan functies is ook belangrijk om politiek draagvlak te creëren. In de gemeente zijn verschillende partijen met verschillende politieke ideeën. Door de combinatie te zoeken met al die verschillende functies was er voor elke politieke partij wel een reden om daarmee akkoord te gaan. Mede daardoor ging de gemeenteraad in 2003 bijna unaniem akkoord met de bouw. “Wij zijn ongeveer drie jaar bezig geweest om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar om politiek draagvlak te creëren en om draagvlak te krijgen voor de intentie om zo samen te willen werken moet je dat wel op deze manier vormgeven.”

De kracht van bundeling

Veluvine:
Op de plek waar in het verleden de verffabriek Veluvine stond, is onder dezelfde naam een multifunctionele accommodatie gerealiseerd. Het ontwerp verenigt een zeer divers programma, waaronder een school voor voortgezet onderwijs, sportzalen, een theater, een filmzaal, een bibliotheek, een muziekschool en een regionaal opleidingscentrum, in één gebouw.

Het gekozen concept zorgt ervoor dat het omvangrijke programma op een vanzelfsprekende wijze op de groene plek past. Het gebouw is op te vatten als een dorp in het klein: alle onderdelen liggen aan een centrale ruimte. Door het ontwerp een gelobde structuur te geven grijpen gebouw en het groene, licht glooiende terrein in elkaar. Het parkeren is in het glooiende terrein onder het gebouw gerealiseerd en het schoolplein op het dak. Daarmee kon het terrein als een groen landschap worden uitgevoerd.

De gekozen materialen en detailleringen, zoals bruinzwart gemengd metselwerk met reliëf, passen bij het landschappelijke karakter van het gebouw. Het ontwerp is op een heldere en systematische wijze opgezet, waardoor alle programmadelen op een vanzelfsprekende wijze samenkomen.

Nadat het raadsbesluit over de bouw was genomen kwamen vragen aan de orde als 'hoeveel mag je bouwen?' en 'hoe hoog mag het zijn?'. Een tijdrovend traject met een tweetal studies naar de ruimtebehoefte van alle verschillende disciplines en een inventarisatie van de samenwerking leverde als resultaat op dat er 9.500 vierkante meter mocht worden gebouwd. Dat lijkt veel, maar de optelsom van alle wensen van al die verschillende partijen zou hebben geleid tot een gebouw dat anderhalf keer zo groot zou moeten worden.

Vervolgens zijn met het Nuborgh College afspraken gemaakt over het gemeenschappelijk gebruik. “Dat was spannend, want het Nuborgh College heeft de onderwijshuisvestingsverordening in de hand en zegt 'ik heb recht op 4.700 meter'. Maar de kracht van bundeling is dat je faciliteiten samen gebruikt. Dus we hebben afgesproken dat de aula/overblijfruimte werd gecombineerd met de theaterzaal. Daar kunnen ze ook diploma-uitreikingen en kerstvieringen doen. De twee sportzalen zijn overdag voor de school en worden na schooltijd beschikbaar gesteld aan sportverenigingen, de circusschool en streetdance van jeugd- en jongerenwerk.”

Gemeente op afstand

Veluvine vergde een investering van bijna 16 miljoen euro. Die is gedragen door drie partijen: de gemeente Nunspeet (vanuit de verplichting onderwijshuisvesting en de wens om extra voorzieningen te hebben in de gemeente), Landstede (heeft de waarde van het oude pand ingebracht) en dorpshuis Molijn de Groot. Om de samenwerking tussen de partijen te stimuleren en om niet in een lastige positie te worden gebracht besloot de gemeente zich daarna in de regierol van het project te plaatsen. “Als gemeente ben je aan de ene kant voorwaardenscheppend bezig en aan de andere kant ben je vergunningverlener. Dan moet je niet ook nog eens bouwheer willen zijn, waarbij je jezelf subsidieert, want dan krijg je oeverloze politieke discussies. Probeer dus als gemeente te voorkomen dat je teveel petten op hebt.”

Bouw en beheer

Nadat de gemeente zich had teruggetrokken in de regierol is aan de drie hoofdhuurders, De Nuborgh, Landstede en Molijn de Groot, gevraagd om samen een commanditaire vennootschap (cv) op te richten, die opdrachtgever van de bouw van het gebouw is geworden. Nu het gebouw klaar is wordt een beheer cv opgericht met dezelfde drie partijen. In de praktijk komt het er op neer dat de dagelijkse exploitatie wordt gedaan door een beheersorganisatie die door Landstede en Molijn de Groot is opgericht. De Nuborgh heeft er uiteindelijk toch voor gekozen een aantal beheerszaken autonoom te doen, een smetje op het prachtige concept volgens Edward van der Geest. “De Nuborgh is een school met die sterk hecht aan haar identiteit. Dat betekent dat ze erg aanhikken tegen het 'met elkaar'. In het beheer heeft dat er uiteindelijk toe geleid dat we met een soort twee-onder-een-kapsituatie zitten. Ik hoop dat ze zich op den duur zullen realiseren dat dit eigenlijk te zot is voor woorden. Want 's avonds komt het voor dat er iemand bij de receptie zit én er een conciërge van De Nuborgh aanwezig is, die beiden niks te doen hebben.”

Eigen verantwoording

Veluvine is in november 2009 officieel geopend en in gebruik genomen. De beheersorganisatie (Nuborgh, Landstede en Molijn de Groot) is eigenaar en volledig verantwoordelijk voor de exploitatie. Die organisatie is ook zelf verantwoordelijk voor afspraken met onderhuurders, zoals de muziekschool, stichting welzijn ouderen en de bibliotheek en niet afhankelijk van de gemeente. “Wij zitten als gemeente in de comfortabele positie dat we echt alleen de regie kunnen houden. Dus we zijn in eerste instantie de initiator geweest. Toen we de belangstellenden bij elkaar hadden gebracht zijn wij op afstand gaan staan en hebben alleen de taken uitgevoerd die we als lokale overheid uit moesten voeren. Met als resultaat dat Nunspeet nu beschikt over een schitterend multifunctioneel gebouw. Daar ben ik ontzettend trots op.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners