Kindercampus Pendrecht verbindt verschillende activiteiten in de wijk met kindvriendelijke routes!

E-mailadres Afdrukken

Al sinds 2005 werken de basisscholen in de Rotterdamse wijk Pendrecht met elkaar samen. Wat begon met samenwerking op het gebied van tussenschoolse opvang, groeit steeds verder uit tot een ware Kindercampus in de wijk. Door samen te werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie, creëert de Kindercampus Pendrecht een kindvriendelijke school- en leefomgeving.

Visie

Binnen de Kindercampus Pendrecht wordt samengewerkt tussen de basisscholen, de voorscholen, de kinderopvang, het welzijnswerk en allerlei activiteitenaanbieders. De Kindercampus zorgt voor het ontdekken en maximaal ontwikkelen van de vaardigheden en talenten van elk kind. Door samen te werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie, creëert de Kindercampus Pendrecht een kindvriendelijke school- en leefomgeving.

Inmiddels kunnen alle kinderen van de vijf basisscholen in de wijk, vijf dagen per week meedoen aan de buitenschoolse activiteiten in combinatie met wijkarrangementen. Dit aanbod is wijkbreed. Hierdoor kan een groot aanbod met zeer uiteenlopende activiteiten aan kinderen worden aangeboden. Kinderen verzamelen na schooltijd in het wijkgebouw, lunchen hier samen en verspreiden zich vervolgens over tal van activiteiten. Veel van de activiteiten vinden plaats in bestaande gebouwen in de wijk. Allerlei partijen die al activiteiten in de wijk ontplooiden zijn betrokken en bieden activiteiten aan binnen de Kindercampus. De samenwerking binnen de wijk neemt hierdoor steeds meer toe.

In werkgroepen wordt verder handen en voeten gegeven aan de visie. Zo worden wijkregels en omgangsvormen geformuleerd en ingevoerd en wordt het activiteitenaanbod steeds meer aangepast aan de behoefte van de kinderen uit de wijk. Een deel van de kinderopvang bevindt zich nu wat verder weg van de scholen en het centrum van de Kindercampus. Onderzocht wordt of het mogelijk is om de kinderopvang dichterbij het centrum te huisvesten. Ook wordt gekeken of extra ruimte voor sport en bewegen kan worden toegevoegd. M3V adviespartners is als projectleider betrokken bij de Kindercampus.

Campus-opzet

Op het moment dat de samenwerking in de wijk op gang kwam, was er geen aanleiding om deze fysiek vorm te geven en te streven naar een gezamenlijk brede schoolgebouw. Om deze eenvoudige reden is gekozen voor een campus-opzet. De samenwerkende partijen bevinden zich verspreid over de wijk. De uitwerking van deze samenwerking vraagt om bijzondere aandacht. Tegelijkertijd biedt het kansen om bijvoorbeeld bestaande speelplekken aan de Kindercampus te verbinden.

Kindvriendelijke routes

Bij een multifunctionele accommodatie is het van belang dat kinderen zich veilig van huis naar de brede voorziening en vice versa kunnen verplaatsen. Doordat de gebouwen waar de Pendrechtse Kindercampus zich afspeelt, verspreid liggen over de wijk, moeten de kinderen zich ook veilig tussen de ‘Kindercampus-gebouwen’ kunnen bewegen. Daarom worden in de wijk kindvriendelijke routes aangelegd. Kinderen en professionals zijn betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

Kindvriendelijke routes in Pendrecht

De gebouwen waar de Kindercampus plaatsvindt liggen verspreid door de wijk, 5 basisscholen, kinderopvang, gymzalen, wijkgebouw, De Passage, het Plein 1953 en de verschillende speelplekken in de wijk. Gedurende de dag verplaatsen kinderen zich naar de diverse locaties. Dit moet veilig voor de kinderen zijn maar ook makkelijk te begrijpen.

Als alle plannen doorgaan dan zijn straks, langs de kindvriendelijke routes, kleine betonelementen met de symbolen erop zichtbaar. Deze elementen, ontworpen door ipv Delft, hebben dezelfde functie als de paddestoelen van de ANWB. Heel herkenbaar. Kinderen kunnen de symbolen volgen en komen zo bij de juiste locatie aan. Bij elke oversteek op de routes komen attentiestrepen. De oversteken bij de Slinge en de Krabbedijkestraat krijgen zelfs een gekleurd hek en in het midden komen grote poppen om de langsrijdende auto's te attenderen op deze, nu nog gevaarlijke, oversteekplaats. De 'Stop voor de Zebra' actie is de aanloop geweest voor de uitvoering van deze maatregelen. In de toekomst komen er mogelijk ook nog grote speelelementen aan het einde van elke route.

Gestart is met een interdisciplinaire werkbijeenkomst met professionals. Mensen met expertise van de wijk en mensen die in andere wijken al ervaring hadden opgedaan met kindvriendelijke routes gingen met elkaar in gesprek. Hieruit voortvloeiend is de werkgroep kindvriendelijke routes opgericht. Vervolgens is door bureau SOAB uit Breda een onderzoek gedaan onder basisschoolleerlingen en ouders naar de meest gebruikte routes in de wijk. Aan de hand van ‘de draadjesmethode’ hebben kinderen met wollen draden aangegeven hoe ze van huis naar school of andere activiteiten gaan en hoe ze de routes ervaren. Op basis van dit onderzoek, een beeldkwaliteitsplan en een overzicht met te nemen maatregelen, ontwikkeld door de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V) van de gemeente Rotterdam, is bepaald hoe de routes in de wijk moeten lopen. De kindvriendelijke routes bestaan uit vier hoofd- en vier subroutes. De hoofdroutes verwijzen naar het assenkruis dat de basis vormt van de wijk, zoals deze ooit door Lotte Stam Beese is ontworpen en waaraan de meeste scholen en voorzieningen liggen. De hoofdroutes kruisen op Plein 1953, wat ook als centrum van de Kindercampus is bestempeld. Ontwerpbureau ipv Delft is voorts aan de slag gegaan met het ontwerp van de routes.

De bouw van Pendrecht startte in 1953, het jaar van de watersnoodramp. Vandaar dat de straten vernoemd zijn naar plaatsen die destijds zijn ondergelopen. De kindvriendelijke routes hebben in navolging hierop water als thema gekregen. Elke route heeft als symbool een ‘waterdier’. De kinderen uit de wijk hebben zelf de symbolen gekozen, zoals bijvoorbeeld een dolfijn, orka, zeehond en krokodil.

Het ontwerp voor de routes bestaat uit bewegwijzeringselementen, attentieverhogende maatregelen en eindelementen.

  • De bewegwijzeringselementen zijn betonnen elementen, die langs de routes worden geplaatst zodat de routes herkenbaar zijn. Ze leiden naar gebouwen waar Kindercampus-activiteiten plaatsvinden. Op de betonnen elementen worden de symbolen weergegeven.
  • De attentieverhogende maatregelen zijn bedoeld om kinderen en automobilisten erop te wijzen dat een oversteek nadert. Bij de normale oversteken wordt belijning op het straatvlak aangebracht en bij de gevaarlijke oversteken worden ook nog gekleurde hekken en draadfiguren geplaatst. Op deze manier wordt aangegeven dat kinderen en automobilisten de oversteek rustig moeten naderen.
  • Dan zijn er ook nog de eindelementen. Aan het eind van elke route en in het centrum van de Kindercampus wordt een grotere verbeelding van het symbool van de route geplaatst. Deze elementen krijgen een educatief of bespeelbaar karakter. Waar een gebrek is aan speelplekken in de omgeving van het eindpunt wordt zelfs een gehele speelplek rondom het symbool ontwikkeld. Op Plein 1953 wordt bijvoorbeeld een speelplek met bedriegertjes gecreëerd met een grote vis in het midden.

De ontwerpen voor de routes bevinden zich in de eindfase. In het begin van het schooljaar 2009-2010 zullen de attentieverhogende maatregelen en de bewegwijzeringselementen worden geplaatst. Hopelijk volgen de eindelementen snel daarna. Als alles klaar is, zijn er routes voor de kinderen beschikbaar die veiliger zijn, is de Kindercampus beter zichtbaar in de wijk en zijn er meer speelplekken.

Tot slot

Om de routes goed te kunnen gebruiken en de veiligheid verder te ontwikkelen, wordt parallel aan de fysieke maatregelen een educatief plan ontwikkeld. In het lesprogramma wordt ook het gebruik van de oversteken behandeld. Kortom, een mooi project voor de basisschoolleerlingen van Pendrecht. De wijk heeft geen school voor voortgezet onderwijs. Dit betekent dat kinderen na de basisschool de wijk uitgaan. Doordat zij tijdens de basisschool kennis hebben gemaakt met allerlei voorzieningen in de wijk, vergroot dit de kans dat zij zich na de basisschooltijd zich nog steeds verbonden voelen met de wijk. Zeker wanneer dezelfde voorzieningen worden gebruikt voor activiteiten voor jongeren!

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave