Wethouder Gerrit Piek: "Assen Koerst versterkt wijkfunctie met het opzetten van brede scholen"

E-mailadres Afdrukken

De discussie over maatschappelijk vastgoed, die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van haar gebruiker, staat hoog op menig agenda. Ook de gemeente Assen heeft over maatschappelijk vastgoed een toekomstvisie ontwikkeld, waarin onderwijshuisvesting voor de komende tien jaar is opgenomen. Wethouder van Onderwijs Gerrit Piek legt uit waarom verbetering van onderwijshuisvesting sterk verbonden is met de ontwikkeling van de Brede School.

Gerrit Piek geeft een demografische schets van de gemeente Assen, waaruit blijkt dat Assen economisch gezien een vitale stad is. De kernzone Groningen-Assen met ongeveer 440.000 inwoners, 200.000 arbeidsplaatsen en een internationaal stedelijk netwerk is het belangrijkste concentratiegebied buiten de randstad. Beide steden zijn qua werkgelegenheid de snelst groeiende steden in noord-Nederland. Onder de rook van Groningen is het inwonersaantal van Assen de laatste 15 jaar sterk gegroeid van 44.000 naar 65.000, terwijl het aantal arbeidsplaatsen zal toenemen van 34.000 tot 40.000 in 2010. Assen heeft de ambities van een groeigemeente waarin het prettig werken, wonen en leven is. Dit trekt jonge gezinnen aan die de wijken bevolken en waarin de kinderen schoolgaan.

Om deze groei te begeleiden heeft de gemeente Assen - samen met de inwoners - een visie tot het jaar 2020 ontwikkeld, waarmee wordt aangegeven hoe de inrichting en leefbaarheid van de stad wordt verbeterd. Hierin zal de onderwijshuisvesting worden geïntegreerd door het opzetten van Brede Scholen-projecten. Door in de huisvesting van het basisonderwijs te investeren kunnen belangrijke doelstellingen vanuit Assen Koerst worden gerealiseerd. Goede infrastructurele aanpassingen als veilige fietsroutes, een goede verkeersafwikkeling zullen in samenspraak met burgers/betrokkenen de wijkfunctie versterken. Assen kiest voor gevarieerde en leefbare wijken waar zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen. Het onderwijs is een medebepalende factor voor de leefbaarheid in de wijk. “Hierbij gaat vooral om het sluiten van coalities met bestrokken organisaties. Om een gedragen en werkbare oplossing te kunnen bieden, zullen we eerst de behoeften van de gebruikers moeten kennen.”

Brede School Assen

Het past bij Assen om groot te groeien en toch het dorpse karakter te behouden. Daarom is gekozen voor kleinschaligheid, waarin de onderwijsfunctie van het gebouw wordt gekoppeld aan andere maatschappelijke en economische functies. Omdat het maatschappelijk steeds belangrijker wordt om ook na schooltijd voldoende voorzieningen in de wijk te kunnen realiseren, zal zoveel mogelijk gestreefd worden, samen te werken met peuterspeelzalen, naschoolse opvang, bibliotheken e.d. Het idee is om meer faciliteiten te bieden binnen een kleine omgeving.

Dit wil zeggen dat men de voorkeur geeft aan scholenbouw met betrokkenheid van veel andere partners, zodat er geen 'op zichzelf staande scholen' worden ontwikkeld. Om in een vroeg ontwerpstadia van een schoolgebouw rekening te houden met de flexibiliteit van een gebouw (geschikt voor meerdere functies), kunnen in de toekomst steeds meer activiteiten binnen schoolgebouwen plaatsvinden. Dat past in het bekostigingsregime van de overheid waarmee ook de gemeente Assen te maken heeft. Of het nu om wonen, zorg of onderwijs gaat, maatschappelijke organisaties staan voor de vraag hoe zij de ruimte gaan invullen die ontstaat doordat de overheid zich enerzijds terugtrekt, maar tegelijkertijd organisaties aanspreekt op het maatschappelijk rendement van hun activiteiten.

Ruimte voor het kind

In het overleg met schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs werd het uitgangspunt “meer ruimte voor het kind” onderschreven. Partners in dit overleg zijn de Gemeente Assen, de Bestuurscommissie van het Plateau Openbaar Onderwijs Assen en het bijzonder onderwijs. Uitgangspunt voor het concretiseren van de visie en het vertalen van de visie naar oppervlakten is de menselijke maat: hoeveel ruimte heeft een leerling nodig om een bepaalde activiteit uit te voeren; de visie is niet gebaseerd op aantallen ruimten maar op de omvang per leerling.

Uit dit overleg zijn de volgende uitgangspunten naar voren gekomen:

 • onderwijskundige eenheden van 100 à 120 leerlingen;
 • de groepsgrootte verlagen van 25 naar 20 leerlingen;
 • maximaal 500 leerlingen per school;
 • leerlingen van diverse groepen moeten elkaar kunnen ontmoeten;
 • flexibel en multifunctioneel bouwen;
 • een goede en veilige infrastructuur;
 • kleuters vanuit groepsruimte rechtstreeks naar het plein.

Hierbinnen is ruimte voor de volgende activiteiten:

 • integratie van ontwikkelen, leven en ontmoeten;
 • oudere leerlingen worden betrokken bij het begeleiden van jongere kinderen;
 • activiteiten worden afgestemd rond leergebieden;
 • samenwerken met professionals uit het bedrijfsleven;
 • leerlingen kunnen shoppen binnen de activiteiten;
 • integratie van sport en ontspanning met sociale en cognitieve activiteiten;
 • gezinsaanvullende activiteiten zoals ontbijten, lunchen, spelen en rusten.

Deze visie moet dienen als katalysator om een andere manier van denken op gang te brengen over de bouw en inrichting van schoolgebouwen.

Goed doen of niet doen!

Verlaging van de groepsgrootte van 25 naar 20 leerlingen gaat volgens Gerrit Piek zowel in bouw als exploitatie veel geld kosten. Niettemin heeft de gemeente ervoor gekozen over te gaan tot vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen die in de komen 10 jaar 40 jaar of ouder zijn. In dit verband wilde Gerrit Piek wel kwijt dat de Londo-normering van de overheid te weinig ruimte biedt om schoolgebouwen neer te zetten die voldoen aan de eisen van anno 2007. Ook de discussie rond het binnenmilieu trekt de Gemeente Assen zich aan. “Het mag toch niet waar zijn dat wij als overheid kinderen en docenten in een ruimte leven waarin zij ziek worden! Hiervoor nemen wij onze verantwoordelijkheid en zoeken we naar fondsen om dit probleem op te lossen”. Binnen deze groep van 26 scholen, afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden, denkt Gerrit Piek bij vervangende nieuwbouw het volgende te bereiken:

 • de gemeente realiseert verschillende doelstellingen vanuit het project Assen Koerst (o.a. samen in de wijk, Brede school etc);
 • er wordt geen geld geïnvesteerd in het opknappen van oude schoolgebouwen; hierdoor kan een besparing worden gerealiseerd op toekomstig onderhoud;
 • door het aanpakken van de oude schoolgebouwen wordt zichtbaar dat actief wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en de wijk.

Financiële randvoorwaarden

Er kan deels gebruik worden gemaakt van onderhoudsgelden; grote onderhoudsinvesteringen ten behoeve van de Vuurvogel zijn voorlopig stop gezet; anderzijds kunnen toekomstige investeringen (budgettair niet begroot) achterwege blijven. De opbrengst van grond en opstallen van af te stoten gebouwen kan worden ingezet voor de (gedeeltelijke) dekking van de noodzakelijke investeringen in het kader van de kwaliteitsverbetering. In de ramingen is hiermee nog geen rekening gehouden. Besturen die bereid zijn mee te werken aan de totstandkoming van een convenant zullen extra worden gestimuleerd om uitvoering te geven aan thema’s zoals het opzetten van een Brede school en van daaruit het versterken van de wijkfunctie.

Sociale cohesie

Partners:
Gemeente Assen, Christelijke Onderwijsgroep Drenthe, Plateau Openbaar Onderwijs Assen, Algemene Stichting Kinderopvang Assen/ Midden Drenthe, Stichting Bibliotheek Assen, Stichting Peuterspeelzaalwerk Assen, Stichting Maatschappelijk Werk NoorderMaat, ICARE Jeugdgezondheidszorg, Stichting Katholiek Onderwijs.

Gerrit Piek benadrukt dat de gemeente Assen op dit punt haar verantwoordelijkheid neemt door het initiatief te nemen. In de Kopgroep, een overlegorgaan van grote gemeenten in Nederland waar Assen ook deel van uitmaakt, wordt gesproken van ‘vitale wijken’. Naar de mening van de Asser wethouder is iedere zichzelf respecterende gemeente bezig met het zoeken naar evenwicht tussen wonen en werken. Met dit beeld als uitgangspunt noemde hij als voorbeeld de scholen in Kloosterveen die deel uit maken van een brede school, als voorbeeld. Ook in Assen Oost en Peelo wordt samengewerkt in een brede school. Door ook ouders bij de activiteiten te betrekken ontstaat er een sociale cohesie. Soms geven ze als vrijwilliger les of komen ze kijken naar de presentaties aan het einde van een blok. In een aantal wijken kunnen ouders in de avonduren aan dezelfde activiteiten deelnemen als hun kinderen na schooltijd. Ook worden in de wijken activiteiten op specifieke locaties gegeven, bijvoorbeeld in een dagbestedingcentrum of een verzorgingstehuis. Op deze manier komen groepen wijkbewoners, die elkaar niet zo snel ontmoeten, met elkaar in contact.

In navolging van Kloosterveen zijn voor een tweetal wijken in het kader van de Brede school convenanten afgesloten met verschillende partijen. Het gaat om de wijken Assen oost en Peelo. Binnen het bouwplan van de christelijke basisschool de Scharmhof zijn de randvoorwaarden geformuleerd om het opzetten van een Brede school te faciliteren.

Meer informatie is te vinden op www.bredeschoolassen.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners