Het IHP als kompas voor de toekomst

E-mailadres Afdrukken

In Roermond is de afgelopen maanden druk gewerkt aan een Integraal Huisvestingplan (IHP). Schoolbesturen en gemeente hebben hierin hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vastgelegd. In het voorjaar wordt het IHP voorgelegd aan de raad. Daarna kan gewerkt gaan worden aan het optimaliseren van de scholenvoorraad. 

Het initiatief voor het nieuwe IHP in Roermond kwam van de gemeente. Het oude IHP stamde uit 2011 en had volgens Frank Rubel, beleidsmedewerker huisvesting en facilitaire zaken bij stichting Swalm en Roer, hoognodig herijking nodig. “Dat IHP was inmiddels bijna negen jaar oud en de situatie in het onderwijsveld is het afgelopen decennium sterk veranderd. Het was dus de hoogste tijd om het plan weer eens tegen het licht te houden.”

Miriam Linssen, stafmanager financiën en bedrijfsvoering bij stichting Swalm en Roer, was ook betrokken bij het opstellen van het IHP. “Het traject om tot een nieuw IHP te komen in Roermond is vorig jaar maart gestart en we zijn nu in de afrondende fase. Na bestuurlijk overleg gaat het plan in het voorjaar naar de raad.” Als de raad goedkeuring geeft aan het IHP dan ligt er een plan voor de toekomst van 16 scholen van Stichting Swalm en Roer in Roermond en tevens scholen in het po, vo en (v)so van andere schoolbesturen. 

Planmatige aanpak

Rubel en Linssen zijn zeer te spreken over de stappen die de afgelopen maanden zijn gezet om tot het breed gedragen IHP te komen. “Het proces is goed verlopen omdat het heel planmatig is aangepakt”, stelt Linssen. “Van tevoren zijn de uitgangspunten heel transparant uiteengezet, waardoor alle partijen wisten waar ze aan toe waren. Hierbij is ook de diversiteit van de scholen in kaart gebracht zodat er begrip is ontstaan voor elkaars belangen. Dat heeft gezorgd voor een goede samenwerking met wederzijds vertrouwen.”  

Rubel: “Een belangrijke voorwaarde om tot een breed gedragen IHP te komen is het in huis halen van een deskundig en onafhankelijk adviseur. In ons geval was dat Hevo. Zij hebben een planning gemaakt met duidelijke mijlpalen. Dat heeft zeker meegeholpen, want samenwerking tussen partijen is niet altijd vanzelfsprekend. Het vertrouwen moet echt groeien en dan heb je een onafhankelijke partner  met kennis van zaken nodig die boven de partijen staat en het vertrouwen geniet.” 

Procesbegeleiding 

Volgens Linssen heeft Hevo echt de leiding genomen in het proces. “Zij organiseerde de bijeenkomsten en zorgde dat iedereen samenkwam. Zij stelde de agenda van de dag op en bereidde de bijeenkomsten voor. Uiteraard wel met de input van de verschillende partijen.” Nadat de uitgangspunten op papier waren gezet, voerde Hevo voor alle 16 scholen QuickScans uit. “Hierbij wordt op een zestal onderdelen getoetst hoe een school ervoor staat”, stelt Linssen. “Het gaat dan om de onderwijskundige staat, de bouwkundige staat, de exploitatielasten, de veiligheid, het binnenmilieu en de uitstraling. Met deze QuickScans werd een objectief beeld geschetst van de staat van de scholen, dat gaf aan de voorkant veel transparantie.”

Uitgewerkte scenario’s

Na de QuickScans is gekeken naar de financiële kant en de haalbaarheid van de plannen en daarna zijn voor de verschillende onderwijsvormen scenario’s op papier gezet. Alles is vervolgens samengekomen in het concept IHP waarin ook een prioritering is opgesteld. Linssen: “Zeven scholen komen komende vijf jaar in aanmerking voor nieuwbouw of renovatie. Voor elke school zal gekeken worden wat de beste oplossing is en per school zullen dan weer verschillende scenario’s en berekeningen worden gemaakt. Met het IHP dat er nu ligt, hebben we vooral gekeken hoe de situatie nu is en hoe we van daaruit de komende jaren verder moeten.” 

Middelen nodig

Ondanks dat de betrokken schoolbesturen tevreden zijn met het IHP dat er nu ligt, zijn er volgens Rubel nog wel belangrijke doelstellingen te halen. “Allereerst is er de vraag of de gemeenteraad voldoende middelen beschikbaar stelt om alle scholen in de voorgenomen jaren te renoveren of  nieuw te bouwen. Het is daarbij in onze ogen zeer belangrijk dat ze qua ruimten en flexibiliteit voldoen aan het onderwijs van de toekomst. Daarnaast zal er de komende jaren ook het nodige geïnvesteerd moeten worden in de verduurzaming van schoolgebouwen. Daarvoor is in de financiële middelen van gemeenten en schoolbesturen momenteel nog geen ruimte en ook bij het ministerie van OCW is dat geld er niet. We moeten dus goed kijken hoe we dat gaan tackelen. Dit probleem wordt wel benoemd in het IHP, maar er worden in het document nog geen oplossingen voor aangereikt.”

Verplicht IHP

Bij het opstellen van het IHP in Roermond is de nieuwe wetgeving die eraan zit te komen (een meer verplicht IHP) als uitgangspunt genomen. “Daar sorteren we nu al op voor”, stelt Rubel. “Het grote voordeel in Roermond is dat we slechts met een beperkt aantal partijen te maken hebben.”

Het IHP in Roermond is zo goed als klaar. De bal ligt nu bij de gemeenteraad. Zij moeten nog hun goedkeuring geven aan de plannen. Linssen: “De gemeente is in het hele proces natuurlijk al wel meegenomen. Maar we gaan de komende tijd proberen de raad nog meer te overtuigen van nut en noodzaak van de plannen. Zo gaan we met de raadsleden langs de scholen om de prioriteit van renovatie en nieuwbouw nog meer onder de aandacht te krijgen.” Rubel: “Het is goed als ze op locatie daadwerkelijk zien wat er speelt.”  

 

Tips voor het opstellen van een IHP:

  • Zorg voor een planmatige aanpak
  • Haal een deskundig en onafhankelijk adviseur in huis
  • Neem de tijd om elkaar te leren vertrouwen
  • Heb oog voor elkaars belangen
  • Wees transparant over uitgangspunten 1
  • Denk ook vanuit exploitatie
  • Neem gemeenteraad zo veel mogelijk mee in de plannen
  • Houd oog voor het kind, zorg dat de plannen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de 21ste eeuw


Meer informatie

Binnenkort wordt er een handreiking voor het ontwikkelen van een Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs uitgebracht door de PO-Raad, VO-Raad en de VNG. Zodra deze beschikbaar is, kunt u deze handreiking, samen met diverse voorbeelden van IHP’s vinden op www.bouwstenen.nl/onderwijs-huisvestingsplannen.

 

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave