Eerste Brede School in Sliedrecht smaakt naar meer

E-mailadres Afdrukken

De christelijke Anne de Vriesschool in Sliedrecht was toe aan renovatie en uitbreiding, de openbare Roald Dahlschool kon er nog mee door, maar wilde wel graag aantrekkelijk blijven. Deze scholen in de wijk Prickwaert werden gescheiden door een fietspad. De gemeente vond en vindt dat ouders moeten kiezen voor het onderwijs dat het beste bij hun kinderen past en niet voor het mooiste gebouw. De keuze viel daarom op een nieuw gebouw voor beide scholen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is de eerste Brede School in Sliedrecht in gebruik genomen.

Hans Tanis, projectwethouder (links), Diana Vonk, beleidsadviseur onderwijs en Cor van Dijk, projectmanager bij de gemeente Sliedrecht: “Wij agenderen, scheppen randvoorwaarden, zoeken draagvlak, investeren in relaties en faciliteren.”

“We willen dat iedereen in ons dorp tevreden is over de kwaliteit van wonen. Daarbij spelen voorzieningen als onderwijs een prominente rol,” aldus Cor van Dijk, projectmanager bij de gemeente Sliedrecht voor de bouw van onder andere Brede School Prickwaert. “Als gemeente hebben we een huisvestingsplicht voor scholen. Dat betekent dat wij randvoorwaarden binnen de wettelijke normen en financiële kaders stellen, maar het is aan de schoolbesturen om het te regelen. Zowel de gemeenteraad als het college van B&W vindt kwaliteit van onderwijs essentieel. Dat is al jaren zo en wordt breed, dus door alle politieke partijen, gedragen. In dat kader willen we goede, veilige en gezonde scholen realiseren. Daarom investeren we, ook in economisch mindere tijden, stevig in nieuwe schoolgebouwen. Daarbij maken we doelmatige keuzes waarbij we ook naar de omgeving en de andere behoeftes dan onderwijs in de wijk kijken. Wensen zijn er altijd, maar ze moeten financieel, politiek en fysiek haalbaar zijn. In Prickwaert was dat het geval en als we het dan doen, doen we het goed.”

Harmonie

“Een brede school is niet alleen maar twee scholen in één gebouw. Het gaat om integrale samenwerking tussen onderwijs en diverse andere maatschappelijke partijen om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden en de doorgaande ontwikkelingslijn van geboorte tot aan de middelbare school voor kinderen te versterken. Dit gebeurde in Sliedrecht al op diverse manieren, maar met de opening van de Brede School hebben we dit voor het eerst samen in één gebouw.” vertelt Diana Vonk, beleidsadviseur onderwijs bij de gemeente Sliedrecht. “De nieuwe Brede School biedt ook onderdak aan een kinderdagverblijf, peuter- en buitenschoolse opvang. Tijdens de realisatie van de brede school hebben we het onderwijsbeleid verder ontwikkeld. In december 2013 legde de raad de visie op de brede school vast. Hierdoor hebben we een kader waarbinnen wij agenderen, randvoorwaarden scheppen, draagvlak zoeken, investeren in relaties en faciliteren. De scholen zijn van de inhoud en moeten zich onderscheiden op onderwijskwaliteit. Wat we hebben gezien, is dat de samenwerking tussen de schoolbesturen is verbeterd door dit bouwtraject. Ook op andere vlakken is er meer harmonie. De basis is op orde. Hierdoor kan de Brede School zich in de toekomst ontwikkelen naar een Integraal Kindcentrum.”

Investeren

Hans Tanis, verantwoordelijk projectwethouder, is heel trots op het eindresultaat. “Het is een mooi voorbeeld van kruisbestuiving tussen de openbare en protestants-christelijke schoolbesturen in Sliedrecht. Samen hebben ze het programma bepaald en de bouw begeleid binnen de randvoorwaarden die wij als gemeente hebben gesteld.” Er is daardoor een flexibel gebouw ontstaan, waarmee zonder extra kosten ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen zoals groei en krimp. Bovendien zijn veel onderhoudsarme materialen gebruikt en is extra geïnvesteerd in allerlei milieu- en energiebesparende maatregelen en in de kwaliteit van de lucht. Bovendien is het gebouw zodanig ontworpen dat alle kinderen van 0 tot 12 jaar optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en ondersteund kunnen worden.

Ontmoetingsplek

Brede School Prickwaert gaat ook een belangrijke functie voor de buurt vervullen als ontmoetingsplek voor oud en jong. In de school kunnen bijeenkomsten en activiteiten van buurtbewoners plaatsvinden. “Wij vinden een goede leefomgeving voor onze burgers belangrijk. Daarom hebben we parkeervoorzieningen bij de school laten aanleggen waardoor het naastgelegen woonerf wordt ontlast. De oude, grote bomen in de omgeving van de Brede School hebben we kunnen behouden,” vertelt Cor van Dijk. Bovendien realiseert de gemeente binnenkort naast de school een natuurspeelterrein waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Kinderen kunnen er spelenderwijs kennismaken met water, aarde, bomen en planten. “Nu de eerste Brede School in gebruik is genomen, zijn we als gemeente niet klaar,” besluit Theo den Braanker, wethouder onderwijs. “We blijven investeren in goed onderwijs en zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de Brede School in Baanhoek-West. Hier gaat het om samenwerking tussen het protestants-christelijk basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en kinderopvang.”


“Gezamenlijk kijken naar wat het beste is voor het kind”

Opdrachtgever voor de bouw van Brede School Prickwaert zijn de schoolbesturen. In de stuurgroep die de bouw begeleidde, zaten bestuursleden Wim Dunsbergen en Kees de Jongh van de Vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht, terwijl Marlou Beke-Huiskes en Kees Oskam de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht vertegenwoordigden.

“Iedereen is erg blij met het resultaat: binnen het afgesproken budget en op tijd is er een prachtig gebouw opgeleverd,” steekt Kees de Jongh van wal. “De Anne de Vriesschool voldeed al langere tijd niet meer. De gemeente wilde wel meewerken aan nieuwbouw mits er een brede school werd gebouwd en heeft zo in de samenwerking een essentiële rol gespeeld. De scholen waren in het begin zeker niet enthousiast, want ze zijn beide vanuit hun eigen identiteit actief op een markt met dalende leerlingenaantallen. Vanuit die huiver zijn we begonnen aan het brede schoolconcept. Inmiddels trekken we op alle niveaus in de scholen gezamenlijk op en werken we samen vanuit respect voor elkaar. Dat heeft tijd en massagewerk gekost, maar maakt het resultaat des te mooier. Gezamenlijk kijken we naar wat het beste is voor het kind. Daarbij is de gemeente terecht kritisch op kosten en randvoorwaarden, maar ook altijd ruimhartig voor het onderwijs. Kenmerkend voor de gemeentelijke aanpak is dat ze in alle bescheidenheid faciliteren, daarbij steeds het ideaalplaatje voor ogen houden en op de juiste momenten vragen stellen. Kritisch, open, duidelijk en oplossingsgericht, dat is de houding van de gemeente. Als je op die manier met elkaar samenwerkt, kan er blijkbaar veel. Het proces was heel leuk met het gebouw als kers op de taart. We gaan nu zien of die samenwerking zich in de dagelijkse praktijk op de scholen zo prettig voortzet.”

Ook Marlou Beke noemt de realisatie van de Brede School een boeiend proces. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de samenwerking bestuurlijk en in de dagelijkse praktijk goed blijft gaan. De gemeente heeft geïnvesteerd in beleidsvorming en op alle fronten haar best gedaan om de nieuwbouw mogelijk te maken. De samenwerking is gegroeid en we zitten in één gebouw, maar blijven twee scholen. Wel hebben we gezamenlijk beleid, bijvoorbeeld op facilitair gebied. De gemeente heeft in het begin veel inspanningen gepleegd en creatief meegedacht, maar het bouwproces was onze verantwoordelijkheid. Hier in Sliedrecht loopt het goed, maar we hebben wel last van de onduidelijke landelijke context, bijvoorbeeld over de ontwikkelingen in de kinderopvang en over investeringsmogelijkheden. Dat vergt nog veel zoekwerk naar ieders rol, want hoe zit het met verantwoordelijkheden, beleidsruimte, eigendom? Voor mij heeft de Brede School duidelijk gemaakt dat de materie complex is, maar de intenties zijn goed en ieders opstelling is positief.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave