Wout Derksen, directeur basisschool Het Timpaan: “De vorming van een IKC is een antwoord op dreigende leegstand ten gevolge van bevolkingskrimp”

januari 2014 Schoolfacilities Huisvesting - Huisvestingsconcepten
Afdrukken

Basisschool Het Timpaan in Wehl heeft evenals veel dorpen op het platte land en dus ook in de Achterhoek, te maken met een fors teruglopend aantal leerlingen. Voeg daarbij de bezuinigingen in de kinderopvang, waardoor veel gezinnen de opvang van hun kinderen niet meer kunnen betalen en alle ingrediënten voor een doemscenario voor de continuïteit van de voorzieningen voor opvang en onderwijs in de regio zijn aanwezig. Uit deze bedreigende situatie wordt omgezet in een kans. De directie van Het Timpaan, Wout Derksen en Jolande Bisseling hebben samen met Ester Gelsing van AllesKIDS een Integraal Kincentrum opgezet in Wehl om zo door te groeien tot het kloppend hart van de samenleving in Wehl.


Ondanks 25 procent krimp (van 800 leerlingen in 2009, naar 580 leerlingen nu) floreert Het Timpaan als nooit te voeren. Samen met kinderopvang AllesKIDS vormt Het Timpaan met ingang van 1 augustus 2013 het Integraal Kindcentrum Wehl. Vanuit een gezamenlijke visie wordt de expertise van beide organisaties gebruikt om als één team voor de leeftijdsgroep van 0 t/m 12 jaar opvang en onderwijs te verzorgen en de ontwikkeling te stimuleren. Er is een doorgaande lijn van het voorschoolse naar het vroegschoolse programma. Het team van medewerkers van Ester Gelsing voldoet aan de pedagogische kwaliteitseisen die in 2016 voor alle kinder- en peuter- opvang gaat gelden. Door het huisvesten van opvang in het gebouw wordt daarmee toekomstige leegstand ten gevolge van de bevolkingskrimp voorkomen.

Regie in eigen hand
Daar heeft Henkjan Kok (foto links) wel een verklaring voor: "Als éénpitter heb je het voordeel met kortere lijnen in de overlegstructuur te werken. Dan ben je nu eenmaal wat slagvaardiger. Dat bewijst Het Timpaan, dat uit een bedreiging kansen wist te creëren." Als procesbegeleider krimp begeleidt hij in Oost-Gelderland basisscholen bij de vraag hoe om te gaan met de krimp. Dat Het Timpaan omgaat met de krimp verklaart hij onder meer door de slagkracht van de directie en de grootte van de school.
Wout Derksen (foto rechts) geeft toe dat hij voor vele beslissingen het mandaat van het bestuur heeft en dus snel kan handelen als er knopen moeten worden doorgehakt of kansen zich plotseling voordoen. Hij praat erover met een vanzelfsprekendheid, alsof het hem geen moeite kost. "Dat is schijn, maar het is voor een heel groot gedeelte gewoon gezond verstand en het lef om als ondernemer te durven denken.
Bij de nieuwbouw van de school hebben we een goed programma van eisen opgesteld en hebben we bij de uitvoering kunnen volstaan met een eenvoudige vorm van bouwtoezicht. Dit leverde een enorme besparing op. Als we alles hadden gedaan wat ons geadviseerd werd, hadden we nooit dit gebouw voor het beschikbare budget kunnen realiseren. Door de regie in eigen hand te houden hebben we één miljoen euro kunnen besparen."

Leegstand kost geld
Telden de hoofdvestiging in Wehl en de nevenvestiging in Nieuw-Wehl van Het Timpaan in 2009 samen nog achthonderd leerlingen, inmiddels is dit gedaald tot 580. Een leegstaand schoollokaal kost, volgens Wout Derksen, vijfduizend euro per jaar. "Daarom ga je nadenken over je toekomst. Hoe zorg je voor de continuïteit van het onderwijs in Wehl?"
Dit resulteerde in het plan om de activiteiten te concentreren in Wehl en om samen met AllesKIDS vanuit de gezamenlijke visie vorm te geven aan opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar en dit onder één dak samen te brengen. Daarnaast wordt de nevenvestiging in Nieuw-Wehl stapsgewijs afgebouwd en per 1 augustus 2015 gesloten. De aanmeldingen voor het schooljaar 2013-2014 waren zodanig dat op de nevenvestiging drie jaargroepen (1, 2, 3) gecombineerd zouden moeten worden tot één groep. Ook voor de daaropvolgende jaren zou het aantal aanmeldingen minder dan 5 leerlingen per jaar bedragen. Dit is volgens de directie niet wenselijk en maakt kwalitatief goed onderwijs in de toekomst onmogelijk en doet geen recht aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Door het onderwijs te centreren, wordt alle ruimte straks optimaal benut en blijft er voldoende geld over om een goede voorziening voor opvang en onderwijs in Wehl en de omgeving te behouden. Gevolg van de huisvesting van het IKC in Het Timpaan is wel dat er twee groepen (6 en 7) tijdelijk onderdak krijgen in een deel van het naastgelegen voormalig gemeentehuis. Dat fungeert als uitwijkmogelijkheid tot de krimp zover is gevorderd dat er hier voldoende ruimte is.

Belemmeringen
Een belemmering is dat opvang en onderwijs twee gescheiden geldstromen kent. Het onderwijs wordt volledig bekostigd uit de rijksmiddelen. Deze middelen mogen uitsluitend worden ingezet voor onderwijs. Ester Gelsing van AllesKIDS draagt als zzp-er volledig het ondernemersrisico. Daarom is het van belang dat het gezicht naar buiten solide is. Ook Wout Derksen realiseert zich dat een optrekken in goed overleg in beider belang is. Henkjan Kok in zijn rol als procesbegeleider krimp is degene die op gemeentelijk en politiek niveau probeert beleidsveranderingen teweeg te brengen.

Niet alleen cognitieve ontwikkelingen
Het Timpaan wil niet alleen aandacht besteden aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen maar ook de motorische, sociale en culturele ontwikkeling bevorderen. Zo zegt Wout Derksen zich bezig te houden met een veilige schoolroute wanneer de nevenvestiging gesloten wordt en de Nieuw-Wehlse kinderen dagelijks naar Wehl fietsen. "We zorgen in overleg met de ouders dat de kinderen veilig over straat kunnen. We zijn immers de aangevers richting de gemeenten omdat we zo dicht op de dagelijkse praktijk zitten." Naast het opbrengst gericht werken en het handelingsgericht werken worden leraren van Het Timpaan opgeleid tot dans-, theater-, beeldende vorming- of  multimediaspecialisten.

Muzieklessen worden onder schooltijd aan de leerlingen gegeven door vakleerkrachten van de muziekschool. Hierdoor komen alle kinderen uit het dorp in aanraking met voorbereidend instrumentaal onderwijs. Daarnaast zal er een verdieping komen in het sportonderwijs van de school waarbij de plaatselijke sportverenigingen uit Wehl en omgeving betrokken worden.

Op onze vraag of Wout Derksen nog wensen heeft, zegt hij grijnsend: "Het schoolplein bijvoorbeeld is een doodsaaie grijze stenen massa met een hek eromheen. Daar wil ik verandering in brengen, maar alles op zijn tijd. We hebben nu even andere prioriteiten."

Deel dit artikel op: