OCS en BK Ingenieurs willen het onderwijs vastgoed daadwerkelijk verduurzamen

E-mailadres Afdrukken

Adviesbureau BK Ingenieurs verkocht onlangs zijn activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer aan OCS maatschappelijk vastgoed BV uit Nijmegen. Volgens OCS en BK zullen schoolbesturen en maatschappelijke instellingen van deze samenwerking profiteren. "Gespecialiseerde vastgoedkennis wordt immers verrijkt met kennis van milieuzaken en bouwfysische kennis. Vooral op het gebied van binnenmilieu in het onderwijs zullen stappen worden gemaakt", zo is de redenering.


Dat is volgens BK-directeur Ronald Kaasenbrood ook de bedoeling van deze samenwerking. "Daar hebben niet alleen OCS en BK, maar vooral het onderwijs baat bij. Het onderwijs en daarbinnen het beheer van het vastgoed, is volop in beweging. OCS, dat zich nu aan de onderkant van de vastgoedmarkt begeeft, kan zich met onze kennis zich breder profileren en zich ook in andere sectoren van het onderwijs nóg sterker richten op vastgoedbeheer. Voor BK geldt dat wij dankzij de participatie in OCS onze toegang tot de onderwijsmarkt verder verbeteren. Dat is met het oog op BK-activiteiten als bodemonderzoek en -sanering, veiligheid, milieuadvies en het begeleiden van vergunningentrajecten aantrekkelijk. Ook gemeenten kunnen we hiermee beter van advies dienen. Door gebruik te maken van elkaars netwerk ontstaat er synergie waardoor we partner kunnen worden van overheden en grote maatschappelijke instellingen." Volgens Ronald Kaasenbrood is BK regelmatig bij bestemmingsplannen van gemeenten betrokken.

Bestemmingsplan
Fer Gerritzen, partner van OCS valt Ronald Kaasenbrood bij door te stellen dat vooral de verbetering van het binnenmilieu en alles wat met de gezondheid van de gebruikers te maken heeft, een punt van aandacht zal zijn. "Samen met BK kunnen we op een hoger niveau acteren en voor veel meer opdrachtgevers een interessante partner zijn als het bijvoorbeeld over de verduurzaming van de schoolgebouwen gaat." Als voorbeeld noemt hij ook de krimpproblematiek op de verschillende eilanden in de provincie Zeeland. Zij willen ondanks de krimp van het aantal leerlingen op een goede manier hun gebouwen blijven beheren en verduurzamen. "Met de kennis van BK in onze rugzak kunnen we regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en steakholders over een aanzienlijk breder front en in een vroeger stadium adviseren."

Regionale ontwikkelingen
Peter Versleijen, eveneens partner van OCS, wil eerder met schoolbesturen aan tafel en wijst in dit verband op de behoefte aan regionale ontwikkeling. In regio’s, waar partijen te maken hebben met een krimpend aantal leerlingen, die verdeeld moeten worden over bestaande schoolgebouwen, rijst de vraag hoe met de bestaande portefeuille om te gaan. Daarbij is de kwaliteit van de bestaande schoolgebouwen een belangrijk uitgangspunt, waarin onderwerpen als asbest en binnenklimaat belangrijke aspecten zijn. Strategische planvorming zal mede op deze kennis gebaseerd moeten zijn. Vervolgens leidt dit op lokaal niveau tot bouwplannen. "Met de kennis van BK kunnen we veel beter op de regionale ontwikkelingen inspelen."

Een ander voorbeeld noemt Fer Gerritzen de situatie in Groningen. Daar raken ook schoolgebouwen door beweging in de ondergrond beschadigd en dreigen soms in te storten. Dat leidt tot ingewikkelde kwesties met verzekeringen. Daar worden schade-opnames en inspecties gedaan om oorzaken en gevolgen bij elkaar te brengen. “In dat soort regionale vraagstukken kunnen wij ons met de expertise van BK ook mengen. Dat is het niveau dat wij met de groei op het terrein van bodem en milieu voor ogen hebben."

Dit noemt Ronald Kaasenbrood als een goed voorbeeld van synergie die deze samenwerking in zich heeft. "Vooral het ambitieniveau, dat BK bij OCS aantrof, sprak ons aan. Dat is voor ons een voordeel, dat we de twee mensen met verstand van zaken, die werkzaam waren bij BK, nu kunnen uitbreiden naar een heel team. Met de kennis van het onderwijs van OCS, doen wij weer ons voordeel richting projectontwikkelaars en andere opdrachtgevers." De kracht zit hem vooral in de mix van kennis, waardoor de integratie van alle facetten van het aanbod inzetbaar zijn. Peter Versleijen voegt daar het volumeaspect toe. "Het maakt nogal verschil of je met twee of negen deskundigen in de markt werkzaam bent. Dat merken we nu al aan de reacties."

Luchtkwaliteit
Op de vraag naar een actueel probleem, dat om aandacht vraagt, wordt unaniem de kwaliteit van het binnenmilieu in de schoolgebouwen genoemd. Ronald Kaasenbrood hierover: "Als ik de vakliteratuur lees, dan hebben we de komende jaren onze handen vol om daar verbetering in aan te brengen. Wij kunnen daar nog het nodige aan doen door kennis te delen. Wij hebben deskundigen op dat terrein en benodigde meetapparatuur. Dus die kennis is er, maar die moeten we kunnen delen." Het momentum om deze in te zetten is volgens Peter Versleijen aangebroken. "We hoeven niemand te overtuigen van het nut van een goede luchtkwaliteit in onze scholen. Zowel de gezondheid van onze kinderen en leerkrachten als de leerprestaties zijn in het geding; er wordt een vermogen uitgegeven aan installaties die niet blijken te werken en toch blijven we hangen in fragmentarisch denken."

Methode EBP en omvang onderzoeken
De praktijk wijst uit dat het beheersen van de luchtkwaliteit en het binnenklimaat van huisvesting lastig is. Het ontwerpen van onderwijshuisvesting met bijbehorende installaties is een complexe opgave door de combinatie van menselijk gedrag, sterk wisselende bouwvormen en technieken en klimatologische invloeden. De praktijk wijst uit dat het aanbrengen van luchtbehandeling, zeker wanneer dat in een bestaand gebouw wordt gedaan, vaak fout gaat. Dat heeft geleid tot enorme investeringen en uitgaven met een sterk wisselend resultaat. Dat is moeilijk te verantwoorden. Daarom is het hoog tijd voor gedegen, fundamenteel onderzoek. Voor een succesvol resultaat van een onderzoek is het formuleren van de juiste onderzoeksvraag erg belangrijk. "We hoeven niet meer naar kennis te zoeken. We hebben nu alles in huis."

In plaats van nieuwe subsidieregelingen voor investeringen in installaties te bedenken stelt OCS in samenwerking met BK Ingenieurs de overheid voor een onderzoek te organiseren, waarbij zowel de methode Evidence Based Practice (EBP) als de omvang van groot belang zijn. Alleen een dergelijke aanpak levert betrouwbare en nuttige informatie op, waarmee het systeemprobleem is te analyseren. Vervolgens zal het resultaat van deze analyse verwerkt moeten worden tot een heldere aanpak cq. werkwijze voor scholenbouwers, waardoor frisse lucht en een comfortabel klimaat in onderwijsruimten een vanzelfsprekendheid zijn. "Wij zijn er klaar voor!"

Stip aan de horizon
Door de overname van de vastgoedbeheeractiviteiten van BK wordt de marktpositie van OCS in Noord en Zuid-Holland versterkt. Ook in deze provincies is binnen de zorg en het onderwijs sprake van een groeiende vraag. OCS-directeur Fer Gerritzen signaleert dat vooral schoolbesturen steeds zakelijker en professioneler met hun vastgoed om moeten gaan: "Wij bieden op dat vlak sinds 25 jaar advies en ondersteuning. Denk aan zaken als de detachering van technisch personeel, het opzetten van een service- en klachtendesk, strategische advisering over huisvesting of het maken van duurzame meerjarenplannen. De vaak kleine huisvestingsafdelingen van scholen zien van alles op zich afkomen en zijn aangewezen op het inhuren van externe kennis. Die trend zal zich niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorgsector steeds duidelijker manifesteren. De overname van de BK-activiteiten maakt het voor OCS mogelijk om daar optimaal op in te spelen." In de loop van 2017 hoopt OCS een vestiging in de regio Zaandam te openen.

 

 

 

 

OCS maatschappelijk vastgoed is een gespecialiseerd vastgoed adviesbureau dat zich voornamelijk richt op onderwijs en zorghuisvesting. Met 9 specialisten biedt OCS vanuit Nijmegen diensten aan op het gebied van technisch onderhoud. Deze bestaan uit het opstellen van duurzame MJOP’s, onderhoudsinspecties (conditiemeting volgens NEN 2767), coördinatie van technisch onderhoud, maar ook algemene kwaliteitsmonitoring van onderwijs- en zorggebouwen.

 

 

 

 

BK ingenieurs is een allround ingenieurs- en adviesbureau met 220 werknemers. Gevestigd in acht vestigingen in Nederland, één in België en één op Curaçao. Het hoofdkantoor staat in IJmuiden. BK ingenieurs biedt diensten aan op het gebied van bodem-, asbest- en civiele techniek. Maar ook vastgoedbeheer, maritiem en offshore, duurzaamheid, vergunningenmanagement, arbo en veiligheid, bouw- en milieuadvies, opleidingen, omgevingsmanagement, detachering, geluid en trillingen en projectmanagement. Ook neemt BK ingenieurs projecten aan, van planfase tot bouwrijp opleveren.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners