Wim Lengkeek, projectleider meerjarige onderhoudsplanning van GO-ON: “Doordecentralisatie buitenonderhoud vraagt om een professionaliseringsslag binnen onze organisatie”

E-mailadres Afdrukken

Dat het bekostigingssysteem, om de kwaliteit van de onderwijshuisvesting op orde te krijgen, niet consistent en soms irrationeel is, weet Wim Lengkeek als parttime adviseur van de PO-Raad en Ruimte-OK als geen ander. Verschillende belangen zijn er de oorzaak van dat rijk, gemeenten en besturen voortdurend naar elkaar wijzen, waardoor er structureel weinig van de grond kwam. Een wetsvoorstel, dat voorziet in de overheveling van het buitenonderhoud en de aanpassing van gebouwen naar schoolbesturen, moet daar verandering in brengen. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding, evenals de gymnastieklokalen. Als de wet wordt aangenomen krijgen de besturen per 1 januari 2015 de budgetverantwoordelijkheid voor het totale onderhoud en de aanpassing van hun gebouw(en). Het totale bedrag dat aan de lumpsum wordt toegevoegd bedraagt structureel 158,8 miljoen euro.

Fer Gerritzen en Wim Lengkeek (rechts).

In de voorbereidingen voor 2015 heeft Gereformeerd Onderwijs Oost Nederland (GO-ON), het samenwerkingsverband van 34 gereformeerde basis- en 4 middelbare scholen in Overijssel en directe omgeving, er behoefte aan om de touwtjes over het gebouwbeheer in handen te krijgen. Hiervoor is het van belang dat het meerjaren onderhoudsplan op orde is. Hieraan zijn immers de te verwachten uitgaven voor onderhoud af te lezen. Dat is nu zeker nodig, want tot voor kort werd, zoals gebruikelijk, bij het verrichten van groot onderhoud, afgegaan op de ervaringen van de adviseurs van de twintig betrokken gemeenten waar GO-ON onder valt. “Maar”, zo redeneert Wim Lengkeek, projectleider MOP bij GO-ON, “wanneer je budgetverantwoordelijkheid draagt moet je een inventarisatie kunnen maken aan de hand van de te verwachten inkomsten. Hiervoor zijn de te verwachten leerlingen aantallen voor de komende jaren de basis. Wil je verantwoord aan de touwtjes kunnen trekken, dan moet je eerst de juiste touwtjes zien te vinden.”

Goed advies noodzakelijk
Het verwondert Wim Lengkeek geenszins dat adviseurs staan te dringen om het roer over te nemen. Het zijn nogal bedragen die over het onderwijs worden uitgestrooid. Er wordt van uitgegaan dat voor het buitenonderhoud 12 euro per m2 noodzakelijk is. Het bedrag dat in de lumpsum terechtkomt via de MI-component zal echter op 15-16 euro per m2 komen te liggen. Daarin zit dus ook een deel advies en personele kosten. Tevens is er een overgangsmaatregel van vier jaar in de maak voor kleine schoolbesturen en voor schoolbesturen met relatief veel oude gebouwen. Die zal worden gefinancierd door een deel van de 158,8 miljoen euro per jaar te gebruiken. Dat betekent dat grosso modo de eerste vier jaar het totale bedrag voor de scholen die buiten de overgangsmaatregel vallen iets lager zal zijn.

Betrouwbare basisinformatie
Van belang is te weten waar het over gaat, anders kun je geen verantwoordelijkheid nemen. Daarom wilde Wim Lengkeek eerst zorgen voor betrouwbare basisinformatie en kennis van de gebouwen. Dan pas kon naar zijn mening een volgende stap gezet worden. GO-ON wil voor de toekomst niets uitsluiten, maar er zal via een sluitende businesscase bewezen moeten worden welke onderhoudsorganisatie het best bij GO-ON past; wat uitbesteed en wat inbesteed blijft. In feite gaat het om een professionaliseringsslag die binnen de GO-ON organisatie gemaakt zal moeten gaan worden. Dat is iets anders dan dat aan een adviseur gevraagd wordt haar adviesprodukt over GO-ON uit te storten. Na een rondgang langs diverse adviesbureaus zegt Wim Lengkeek uiteindelijk bij Adviesburo OCS Maatschappelijk Vastgoed uit Nijmegen uit te komen. “Dit bureau koppelt jarenlange kennis en ervaring in onderwijshuisvesting aan de gewenste terughoudendheid bij het inrichten van de organisatie. Vooral het laatste sprak aan. Fer Gerritzen, partner van OCS werd ingeschakeld om te helpen de touwtjes bij GO-ON in handen te krijgen.Een financieel verifieerbaar plan
Momenteel vind een nulmeting plaats op alle 34 basisscholen en de 4 middelbare schoollocaties van Greijdanuscollege uit Zwolle. Maar tegelijkertijd wordt ook een energiescan uitgevoerd door Frog-energy, waarbij de energieprestatie van de gebouwen, in relatie wordt gebracht met het onderhoud. Wim Lengkeek: “De samenwerking tussen OCS en Frog-energy zorgt ervoor dat energiebesparing, duurzaamheid en onderhoud echt samengaan. Fer Gerritzen vult aan: “OCS is er als eerste adviesbureau in Nederland in geslaagd om op basis van een conditiemeting volgens NEN 2767 een koppeling te maken met meerjaren onderhoudsplanning die eenduidig, exact en dus verifieerbaar is. Voor zover wij weten, doet geen enkel ander adviesbureau dit in Nederland op die manier.” Wim Lengkeek vindt dit een prettige gedachte. Het betekent géén arbitraire keuzes meer in de opstelling van de meerjaren onderhoudsplanning, maar een rekenkundig verifieerbaar financieel onderhoudsschema voor de lange termijn behorend bij de gemeten conditie volgens NEN 2767. “Dat is fijn voor de accountant, fijn voor de controller, maar ook voor de begrotingsverantwoordelijke beleidsmedewerker en tenslotte ook voor de gebouw-beheerders.”

OCS, Frog-energy en GO-ON gaan voor een degelijke inventarisatie, waarbij kennis ‘in evenwicht’ wordt ingezet en waarbij GO-ON de regie behoud.


 

Medewerkers bijscholen
Na het verzamelen van gegevens voor het onderhoud van de gebouwen, dient samen met de medewerkers van GO-ON een professionaliseringsslag gemaakt te worden. Werkwijzen, hulpmiddelen en softwaresystemen moeten geïmplementeerd, medewerkers moeten bijgeschoold worden, om het onderhoud anders, efficiënter, professioneler te organiseren; minder leunend op de gemeente, meer gericht op de lange termijn doelen en minder anticiperend op incidenten. Dat kost tijd. Er is drie jaar voor uitgetrokken. De weg naar het doel staat nog niet helemaal vast, het doel wel: professionalisering van het onderhoud. “Prettig dat we daarbij geholpen worden door een adviseur die bewezen heeft bij een aantal andere PO besturen dat hij weet waar het over gaat en waarmee we op één lijn zitten.” Wim Lengkeek is er gerust op de touwtjes strak in handen te krijgen met OCS. “Welke kant we met OCS op zullen sturen wordt mede bepaald door de omstandigheden die we niet kunnen plannen. Maar GO-ON neemt haar verantwoordelijkheid en kijkt niet lijdzaam toe hoe het over enkele maanden 2015 wordt.  

OCS, Frog-energy en GO-ON gaan voor een degelijke inventarisatie, waarbij kennis ‘in evenwicht’ wordt ingezet en waarbij GO-ON de regie behoud. In maart 2014 zullen de eerste resultaten gepresenteerd worden. Schoolfacilities houdt u op de hoogte. Ook geïnteresseerd in professionaliseren? Bel OCS voor een vrijblijvende afspraak: 024-3730088

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners