Wethouder Boelema van Onderwijs en Jeugd, Breda: “Wij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor huisvesting nu ook aan po-besturen over”

E-mailadres Afdrukken

In Breda bestaat er geen concurrentie meer tussen schoolbesturen om huisvestingsmiddelen, goede afstemming over prioriteiten, efficiëntere besteding van het geld, betere schoolgebouwen en daarmee optimale kansen voor de jeugd om zich te ontwikkelen. Dat waren de doelen van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen in 2008 oprichting van de coöperatieve vereniging Building Breda voor het VO. Wethouder Saskia Boelema van Onderwijs en Jeugd kondigde aan ook met de elf gezamenlijke schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs een principeovereenkomst te hebben gesloten, die op 26 februari jl. is ondertekend. Breda is volgens haar de eerste gemeente in Nederland die op deze wijze de stap heeft gezet om de volledige verantwoordelijkheid voor de huisvesting volledig over te dragen aan de schoolbesturen.


 


 

Ervaring met Building Breda
Breda was eind 2008 de eerste grote gemeente in Nederland waar doordecentralisatie van onderwijshuisvesting werd gerealiseerd. Er werd een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, Building Breda genaamd, voor het VO opgericht, waarin de scholen gezamenlijk verantwoordelijk werden voor hun gebouwen. Het doel was beter onderwijs, zonder concurrentie, maar onderscheidend door profilering van de scholen. Scholen kiezen een profiel en bewijzen dat dit profiel duurzaam stand kan houden, immers onderwijshuisvesting volgt de onderwijskundige visie. Pas als dat bewijs is geleverd, zal er in faciliteiten voor zo'n school worden geïnvesteerd. Daardoor zijn de schoolbesturen nu dus collectief verantwoordelijk. Dat dit werkt blijkt, want alle scholen zitten in een bouwtraject of hebben dat net afgerond. Ook de wethouder erkende onlangs dat er de afgelopen jaren veel meer tot stand is gekomen dan mogelijk was geweest toen de gemeente nog verantwoordelijk was.
 

Johan Traa, directeur van kbs Hagehorst en kbs De Werft heette alle genodigen welkom in het Kindcentrum Olympia, waar alle deelnemende schoolbesturen van basisscholen de principeovereenkomst doordecentralisatie ondertekenden.
Wethouder Boelema: “Ik ben vooral blij dat de doordecentralisatie betere gebouwen en beter onderwijs oplevert.”
Frank van Esch namens de gezamenlijke schoolbesturen: “De samenwerking werpt nu al duidelijk zijn vruchten af.”
Wethouder Boelema dankt de leden van de werkgroep voor hun bewezen diensten. Mede dankzij hun inbreng en ervaring is de basis gelegd van de vorming van een coöperatieve samenwerking voor doordecentralisatie in het basisonderwijs.

Ontwikkelen van talenten
Gevoed door deze ervaring heeft de gemeenteraad het besluit tot doordecentralisatie genomen. Ook de raden van toezicht en de medezeggenschapsorganen van alle 11 schoolbesturen hebben ingestemd met dit plan. Tijdens een feestelijk moment op 26 februari hebben wethouder en schoolbesturen de samenwerking bekrachtigd in een principeovereenkomst. Dit is de opmaat naar de definitieve overeenkomst waarin de juridische vertaling van de inhoudelijke afspraken met elkaar wordt opgenomen. Wethouder Boelema: “Het begon vier jaar geleden met een visie van de schoolbesturen zelf, en nu, na veel overleg, uitwisselen van ideeën en visies, onderhandelen maar vooral samen naar een doel toewerken, is er dit resultaat: een resultaat waar we samen trots op mogen zijn. Maar ik ben vooral blij dat deze doordecentralisatie voor de jeugd in Breda betere gebouwen oplevert, beter onderwijs en meer kansen voor ontwikkeling van hun talenten.”

Vruchtbare samenwerking
Frank van Esch namens de gezamenlijke schoolbesturen: “De samenwerking werpt nu al duidelijk zijn vruchten af. We hadden met de schoolbesturen al een gezamenlijk meerjarenplan voor de huisvesting gemaakt vooruitlopend op de doordecentralisatie. Zo zijn we begonnen aan de nieuwbouw van de brede school aan de Viandenlaan en de uitbreiding van de Dirk van Veen. En is de Berkenhofschool aan de Galderseweg een prioriteit, maar kunnen we dankzij de mogelijkheden die doordecentralisatie biedt, het in een breder perspectief bekijken en zijn nu alle locaties van het voortgezet speciaal onderwijs betrokken in de onderzoeken.

Efficiënt met geld omgaan
Ook is de nieuwbouw gestart voor de Spoorzoeker en gaan de leerlingen dit jaar met de bus naar een leegstaand gebouw in Teteringen: een creatieve oplossing waardoor je geen dure noodlokalen hoeft te bouwen. En na realisatie van een nieuwe gymzaal bij de Zandbergschool is het busvervoer niet langer nodig. Zo zijn er tal van voorbeelden waarbij we samen de prioriteiten hebben bepaald en soms onconventionele oplossingen zoeken om efficiënt met het geld om te gaan. Succesfactoren in Breda zijn het hebben van een gemeentelijke - gedragen - visie op onderwijs, het durven nemen van verantwoordelijkheid en het vertrouwen hebben in de professionaliteit van collega-schoolbesturen. De kennis die daarbij is opgedaan, is verschrikkelijk belangrijk bij het doordecentraliseren.”


Congres op 15 mei
De formele overdracht is gepland op 15 mei. Dan zijn alle contracten, financieringen en aktes die nu op basis van het akkoord van vandaag gemaakt kunnen worden, klaar. Bij die overdracht zal uitgebreid worden stilgestaan. Gelet op de grote belangstelling die er op dit moment is voor het model in Breda, zal dat moment ook worden gebruikt om landelijke vragen te beantwoorden via een congres dat rondom die overdracht zal worden georganiseerd. Meer details daarover zullen in de komende weken volgen.

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners