Henk Snier: "Building Breda neemt de zorg voor onderwijshuisvesting in het vo over"

E-mailadres Afdrukken

Henk Snier, wethouder van Onderwijs, heeft op maandag 15 december 2008 in de Grote Kerk van Breda de zorg voor de onderwijshuisvesting overgedragen aan de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs. Hiervoor is een nieuwe coöperatieve vereniging Building Breda opgericht, dat de ‘doordecentralisatie onderwijshuisvestingsmiddelen’ (één van de acties uit het in 2007 vastgestelde Masterplan Voortgezet Onderwijs ‘Ruimte voor samen scholen’) uitvoert. Building Breda krijgt jaarlijks een bedrag van € 4,1 miljoen van de gemeente, gebaseerd op de gemeentelijke loon- en prijsindex.

De wethouder onderstreepte dat met deze doordecentralisatie het voortgezet onderwijs een prikkel krijgt om gezamenlijk te zoeken naar creatieve huisvestingsoplossingen, die passen bij de onderwijskundige koers die in het Masterplan zijn uitgezet. Zo wordt het naar zijn mening een financieel belang om de leerlingstromen goed te regelen en bepaalde voorzieningen te combineren en zelfs te verplaatsen.

Het overdragen van de zorg voor onderwijshuisvesting gebeurde door het ondertekenen van een zogenoemde doordecentralisatieovereenkomst tussen de gemeente en de schoolbesturen (de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o., de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs, het ROC West-Brabant en de Stichting Magical Education). Hierin zijn de verschillende rechten en plichten van de partijen vastgelegd. Bij de overeenkomst hoort ook een overeenkomst voor de overdracht van de gronden en opstallen van het openbaar voortgezet onderwijs, waarvan de gemeente Breda tot nu toe juridisch eigenaar was.

Imago verbeteren

Max Hoefeijzers koninklijk onderscheiden
Burgemeester Peter van der Velden van Breda prees de inzet van Max Hoefeijzers voor het onderwijs in zijn stad. Vooral zijn streven om zoveel mogelijk scholen van het katholieke basisonderwijs en het voortgezet onderwijs onder één bestuur te krijgen. Zijn rol in Dordrecht, waar hij als voorzitter van het CvB van het Da Vinci College het Leerpark realiseerde liet hij niet onbesproken. Hierin zijn het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs op één locatie samengebracht. Op die manier ontstaat een prima integratie tussen beide typen onderwijs. En door het huisvesten van winkels en bedrijven wordt het geleerde direct in praktijk gebracht. Deze koppeling van studenten aan werkplekken maar vooral ook andersom is een ontwikkeling met veel perspectief.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
“Als bestuursvoorzitter van de Stichting Katholiek voortgezet Onderwijs Breda en omgeving ben jij de grote trekker geweest van het Masterplan en heb jij bestuursleden, rectoren, directeuren en schooldirecties met succes overtuigd van het nut ervan”. De burgervader noemde het een mijlpaal dat na een intensieve samenwerking de gemeente Breda de zorg voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs, aan de Coöperatieve Vereniging Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs Breda overdraagt. Door deze overdracht kunnen de scholen van het voortgezet onderwijs in Breda zelf beschikken over moderne en goed uitgeruste schoolgebouwen. Iets wat natuurlijk noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs in Breda hoog te houden en, waar mogelijk, zelfs nog beter te maken. Burgemeester Peter van der Velden tot slot: “Vanwege jouw tomeloze inzet voor het onderwijs heeft het Hare Majesteit namelijk behaagd jou te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

Het Masterplan ‘Ruimte voor samen scholen’ is bedoeld om als schoolbesturen van het voortgezet onderwijs binnen de gemeente Breda samen te werken op het gebied van onderwijshuisvesting en onderwijsvernieuwing. Om de doelen van het Masterplan te kunnen realiseren, is de coöperatieve vereniging Building Breda opgericht. De zorg voor de onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs is daarmee een van de taken van Building Breda. Daarnaast heeft Building Breda de opdracht om het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren, om een drempelloze verbinding tussen vmbo en mbo te realiseren en om te zorgen voor een sluitende zorgstructuur. Ook een initiërende, faciliterende en coördinerende rol om de profilering van de scholen binnen het algemeen vormend onderwijs (avo) te versterken, hoort bij het takenpakket van Building Breda.

Aantal voorwaarden

Om Building Breda optimaal te kunnen laten functioneren, is volgens Henk Snier in het Masterplan een aantal financiële, juridische en inhoudelijke voorwaarden gesteld. Bijvoorbeeld dat alle schoolbesturen van het voortgezet onderwijs moeten deelnemen met een sanctie voor terugtrekking, dat samenwerking moet worden bevorderd en dat de coöperatieve vereniging volledig invulling geeft aan het Masterplan.

‘Doordecentralisatie een feit’

Directeur Klaas van Harten (foto links) memoreerde dat de zogeheten doordecentralisatie in het voortgezet onderwijs met Building Breda een feit is. Nu we over de financiële middelen beschikken is het een extra prikkel om gezamenlijk te zoeken naar creatieve huisvestingsoplossingen, die passen bij de onderwijskundige koers die in het Masterplan is uitgezet. Zo wordt het een gemeenschappelijk financieel belang om de leerlingstromen goed te regelen en bepaalde voorzieningen te combineren of zelfs te verplaatsen. Het voortgezet onderwijs in Breda slaat de handen ineen. Met de oprichting van een ‘coöperatieve vereniging’, zoals voorgesteld in het Masterplan, komt er een dienstbare bestuursvorm waarmee zowel het vmbo als het avo goed uit de voeten kan. En die geen geweld doet aan de eigen identiteit van de verschillende scholen. Er komt dus geen besturenfusie, maar er is gezocht naar een gezonde balans tussen eigen en gemeenschappelijke zeggenschap.

‘Belangrijke stap is gezet’

Voorzitter Max Hoefeijzers stelde in de doelstelling van Building Breda de leerling centraal. “Zij zijn het die de kenniseconomie en de multiculturele samenleving vormgeven. Dat betekent dat er in de scholen andere dingen moeten gebeuren dan twintig jaar geleden. De scholen zijn daar al druk mee bezig en hebben daar ook andere huisvesting voor nodig. Als we nou eens tien jaar verder zijn dan zal duidelijk zijn geworden hoe de profielen van de scholen voor het voortgezet onderwijs eruit zien. En hebben zij vernieuwde en soms heel nieuwe schoolgebouwen gekregen, dat zal een investering van zo’n 60 miljoen zijn en dat is met de komst van deze coöperatie mogelijk gemaakt.

‘Geen leerling meer tussen wal en schip’

Het bestuur van Building Breda luistert geïnteresseerd naar wethouder Henk Snier.

Rob Franken, bestuursvoorzitter van het ROC West-Brabant, voorziet een flinke versterking van de zorgstructuur in Breda. “Building Breda biedt een unieke kans om voor eens en voor altijd van allerlei hinderlijke scheidslijnen af te komen. De scholen gaan gezamenlijk werken aan een betere zorgstructuur voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Doelstelling is een doorlopende zorglijn; daarom gaan we vooral ook de aansluiting op het primair-, middelbaaren hoger onderwijs verbeteren. Ook zullen de scholen meer als één loket gaan opereren richting externe partijen, zoals jeugdzorg en de leerplichtambtenaar. Er mag geen enkele leerling meer tussen de wal en het schip vallen!”

‘Meer mogelijkheden voor docenten’

Bob Bron, bestuurslid van de Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs voor West- Brabant (De Nassau), verwacht dat de Building. Breda veel betekenis krijgt voor docenten in het avo. “Er komt meer ruimte voor ontplooiing, loopbaanplanning en mobiliteit. Doordat de scholen op dit vlak gaan samenwerken, kunnen we docenten nieuwe mogelijkheden en perspectieven bieden. Daarmee wordt het docentenvak in Breda aantrekkelijker. En dat is hard nodig, gezien het lerarentekort waarmee we te kampen krijgen. Doordat we tegelijkertijd de autonomie in stand houden, moeten we als scholen scherp blijven, ook ten opzichte van elkaar. Die combinatie maakt Building Breda zo sterk.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners