Directie CBS De Regenboog, Amerongen: “Als we opnieuw moesten beginnen, zouden we het precies weer zo doen!”

E-mailadres Afdrukken

Op 27 februari 2012 werd de nieuwbouw van De Regenboog feestelijk in gebruik genomen. Deze basisschool maakt deel uit van het project Allemanswaard, dat daarnaast nóg een school, een sporthal, bibliotheek, kinderopvang en woningen omvat. Hiervoor was uitruil van grond en dus verplaatsing van het schoolgebouw noodzakelijk. Het had nogal wat voeten in aarde voordat alle partijen hun wensen in vervulling zagen gaan. Met hulp van Klaas van Harten en Sjaak Kromwijk van AVANT Bouwpartners kon de Vereniging School met de Bijbel hun intrek in hun nieuwe schoolgebouw nemen. Precies een jaar later sprak Schoolfacilities met de betrokken partijen voor een terugblik.

Wie de site van Allemanswaard raadpleegt, ziet Jaap Broekhuizen van de Woningbouwvereniging Amerongen symbolisch de troffel overhandigen aan René Hofsté van Hegeman Bouw, die Allemanswaard zal bouwen. Toenmalig bestuurder Henk van Ommen memoreert tijdens ons gesprek aan deze roerige periode, waarin de Vereniging School met de Bijbel geconfronteerd werd met het faillissement van Van Hoogevest, een risicodragende projectontwikkelaar die de coördinatie van deelnemende partijen op zich zou nemen.

Hij liet er geen twijfel over bestaan dat hij als bestuurder van een éénpitter, met een verantwoordelijkheid voor twee gebouwen, geconfronteerd werd met een ingewikkelde materie waarmee hij geen ervaring had. Samen met Klaas van Harten moest hij zich, vooral in de gesprekken met de gemeente, zien staande te houden op overstijgende platforms ten behoeve van gebiedsontwikkeling, waarop partijen acteerden met soms tegengestelde belangen.

Henk van Ommen: “Als bestuur heb je daarmee misschien eens in je bestuurlijk leven mee te maken. Dus kennis van de materie is er niet. Daarom was ik blij dat ik op het advies van Sjaak Kromwijk en Klaas van Harten kon terug vallen. Het is belangrijk dat naast schooldirecties ook besturen en gemeenten inzicht krijgen in de procesmatige kant van een project als De Regenboog.”

Goed overleg met de gemeente

In de discussie die toen volgde, dreigde het gevaar dat er geen touw meer aan vast te knopen was. Hierop greep Sjaak Kromwijk in door voor alle duidelijkheid een beschrijving van het bouwproces te geven. Hiermee werd de complexiteit van de processen duidelijk en nog eens het belang onderstreept van de noodzaak van deskundige ondersteuning. AVANT Bouwpartners kreeg eind 2007 de opdracht om de nieuwbouw van de Regenboog te begeleiden. Begin 2008 is de architect, Ector Hoogstad Architecten uit Rotterdam, gevraagd de onderwijsvisie om te zetten in een dynamisch schoolgebouw. Samen met de keuze voor deze architect werden diverse adviseurs gecontracteerd.

Met name de bekostiging van de school en de juridische vertaling van eigendommen en aanspraken is met de nodige stuurmanskunst tot stand gekomen. Hiervoor zegt Sjaak Kromwijk namens AVANT Bouwpartners de hulp van Klaas van Harten te hebben ingeroepen. Hij is bekend met de mores op gemeentelijk niveau en heeft kennis van doordecentralisatie. De vraag rees: hoe wordt in de onderlinge afspraken in intentieovereenkomsten, samenwerkingen realisatieovereenkomsten het belang van de Regenboog het beste gediend. En hoe wordt bij schoolverplaatsing (De Regenboog heeft volledig grondeigendom) de overeenkomsten en bijbehorende notariële akten juist verwoord. Dit proces van ontwikkeling, voorafgaand aan het proces van realiseren is door het projectteam van De Regenboog voortvarend opgepakt en in een goed overleg met de gemeente tot een goed einde gebracht.

Regie in eigen hand

De heer Vismans heeft namens de gemeente de ontwikkelingsopdracht opnieuw geformuleerd en met de verscillende partijen afgestemd. In 2010 kon het project worden herstart met de Woningbouwvereniging Amerongen als regievoerder en ontwikkelaar van de huurwoningen. DURA Vermeer werd de ontwikkelaar van de koopwoningen, de gemeente als eigenaar van de maatschappelijke voorzieningen en de Vereniging School met de Bijbel trad op als bouwheer van De Regenboog, bijgestaan door AVANT Bouwpartners.

In november 2010 heeft de aanbesteding plaatsgevonden waarna aannemersbedrijf VIOS uit Utrecht is geselecteerd om de uitvoering ter hand te nemen. Voorafgaand aan de uitvoering zijn alle overeenkomsten gesloten om tot werkelijke uitvoering over te gaan. Na een vertraging van een jaar werd de bouwvergunning in maart 2011 afgegeven, eind mei 2011 werd het uitvoeringscontract getekend en in juni 2011 kon de bouw starten. De school is maandag 27 februari 2012 in gebruik genomen. De overdracht van het bestaande schoolgebouw heeft 1 maart 2012 plaatsgevonden. Tot aan de zomervakantie van 2012 is gewerkt aan de daadwerkelijke afronding van de werkzaamheden door de aannemer. De oplevering van de werkzaamheden door VIOS heeft formeel 20 juli 2012 plaatsgevonden. Door de regie als bouwheer ter hand te nemen is er fors meerwaarde gerealiseerd voor De Regenboog. Er is veel kwaliteit gestoken in het gebouw en de buitenruimte. Iedere dag profiteren leerlingen, docenten en directie van de vroegtijdige onderhandelingsresultaten.

Snelheid geboden

Deelnemers aan het gesprek v.l.n.r.:
Klaas van Harten, namens AVANT Bouwpartners ingeschakeld ter ondersteuning van het verenigingsbestuur.
Henk van Ommen, voormalig bestuurslid van de Vereniging School met de Bijbel.
Sjaak Kromwijk, directeur AVANT Bouwpartners, projectmanager ontwikkeling en realisatie in opdracht van het verenigingsbestuur.
Gert van Reenen, adjunct-directeur van De Regenboog.
Annemarie van der Mede, directeur van De Regenboog.
Nick Moesman, projectmanager woningbouwvereniging Amerongen.
Jaap Broekhuizen, directeur woningbouwvereniging Amerongen, regievoerder van gebiedsontwikkeling Allemanswaard.

Niet bij het gesprek aanwezige betrokken personen: Gert Jan Looijen van de gemeente Amerongen, betrokken bij initiatief en ontwikkeling gebiedsontwikkeling van Allemanswaard en de school in bijzonder.
De heer Rutten en Paul Visman, projectmanager begeleiding procedures, onderwijsambtenaar en initiatiefnemer Allemanswaard.
Guido van Veen van Van Hoogevest Ontwikkeling (inmiddels failliet), risicodragende ontwikkelaar van Allesmanswaard.
Hans Kaashoek, gebiedsarchitect van KOW.
Eric de Geus van Ector Hoogstad Architecten.

Na het faillissement van Van Hoogevest heeft het project bijna een jaar stilgelegen. Dat was volgens Jaap Broekhuizen het moment waarop zij als Woningbouwvereniging Amerongen in beeld kwam. “Wij waren uiteraard op de hoogte van de plannen van de gemeente Amerongen dat Allemanswaard opnieuw wilde ontwikkelen door de wijkfunctie te verbeteren. Naast woningen/appartementen en sociale huurwoningen/ appartementen komen er ook winkels en andere dienstverlening als een sportaccommodatie, kinderopvang en een bibliotheek. Maar voordat er één schop in de grond ging, moest eerst de verplaatsing van De Regenboog een feit zijn”. Jaap Broekhuizen en Nick Moesman maakten er geen geheim van dat zij blij waren met de voortvarendheid waarmee de heren Klaas van Harten en Sjaak Kromwijk de onderhandelingen ingingen. Dat De Regenboog daarbij rijkelijk bedeeld werd namen beide heren voor lief. “Hun onderhandelingspositie was nu eenmaal sterk en dat is uitgenut.”

Multifunctionaliteit

Gert van Reenen heeft als adjunct-directeur aan de voorkant zijn wensen kenbaar gemaakt. Hij heeft gemerkt dat alle zeilen bijgezet moesten worden om de rol als bouwheer waar te maken. Zonder de hulp van AVANT Bouwpartners was het hem niet gelukt om op bepaalde momenten weerwoord te hebben tegen de architect en de aannemer. “Wij gingen voor multifunctionaliteit dat niet altijd strookte met de ideeën van de architect. Dan merk je dat deze moeite heeft om concessies te doen aan zijn oorspronkelijke ontwerp.” Sjaak Kromwijk sprak daarover zijn bewondering uit over de wijze waarop de schooldirectie de rol van bouwheer heeft gespeeld. Hij zegt het vaker tegen te komen dat schoolbesturen deze wens kenbaar maken, maar helaas leidt dit niet altijd tot actie.

Na wat heen en weer gepraat, werd uiteindelijk toch alle lof toegezwaaid naar Ector Hoogstad Architecten. Zij hebben een school met veertien lokalen ontworpen verdeeld over twee lagen. In het hart van het gebouw bevinden zich een ruime aula en een speelzaal. Deze multifunctionele ruimten worden omringd door gangen die dienst doen als balkon en uitloop van de aula. De speelzaal, die zich op een hoger niveau dan de aula bevindt, kan bij de aula getrokken worden om als podium te dienen. De onder- en bovenbouw hebben hier ieder hun eigen entree. Een loopbrug verbindt het gebouw met de bibliotheek in het naastgelegen multifunctionele centrum.

Aantrekkingskracht op de wijk

Directeur Annemarie van der Mede hierover: “Ook het technieklokaal kan naar de aula geopend worden zodat een royale overblijfruimte ontstaat. Voor individuele zorg aan leerlingen beschikken de onder-, midden- en bovenbouw elk over een prikkelarme ruimte voor remedial teaching. Ons nieuwe gebouw sluit aan op ons onderwijsconcept en het plan om Allemanswaard tot een nieuw hart voor de buurt om te vormen. Daarom zijn we blij met het ontwerp bestaande uit een aantal gebouwen van verschillende hoogte en materialisatie: een kleine nederzetting binnen het dorp. Grote, bijna oversized dakoverstekken naar het schoolplein toe geven het gebouw een uitnodigende aanblik. En dat is nu net wat we willen: het centrum van Allemanswaard, waar de mensen welkom zijn”. Op de vraag of er na een jaar nog wensen zijn, antwoordde beide directieleden: “Nee. En als we opnieuw moesten beginnen, zouden we het precies zo doen!” Een groter compliment kan AVANT Bouwpartners zich niet wensen.

AVANT Bouwpartners versus ONYX Vastgoedstrategie

AVANT Bouwpartners is als projectmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van de projectopdracht. Zij geven hierbij leiding aan het projectteam van architect en adviseurs in de ontwikkelingsfase en aan het bouwteam van aannemers en installateurs in de realisatiefase. De projectopdracht is het formuleren van de vraag op basis van programma van eisen, ruimtebehoefte, stedenbouwkundige randvoorwaarden, financieel kader, planning en projectorganisatie.

ONYX Vastgoedstrategie is verantwoordelijk tijdens het initiatief voor het opstellen van de projectopdracht en bewaken de uitvoering van deze opdracht. ONYX Vastgoedstrategie bestaat sinds 2009 en is ontstaan uit de behoefte binnen de directie van AVANT Bouwpartners opdrachtgevers strategisch te adviseren en te ondersteunen in het duidelijk formuleren van de huisvestingsvraag en het beheersen van de risico’s.

Zowel ONYX Vastgoedstrategie als AVANT Bouwpartners zijn beiden gevestigd aan de Reactorweg 166 in Utrecht.

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave