Wethouder Michel du Chatinier: “In Alphen aan den Rijn wordt het onderwijs collectief maatschappelijk geëxploiteerd”

E-mailadres Afdrukken

Het maatschappelijk streven naar goed onderwijs op maat voor alle jongeren tussen 2 en 27 jaar wordt in Alphen aan den Rijn breed gedragen. Gemeente, onderwijs en ondernemers hebben een gezamenlijke visie op onderwijs uitgewerkt in een masterplan en participeren in een netwerkleerpark. De komende jaren krijgt dat leerpark ook fysiek vorm, want met een gemeentelijke investering van 60 miljoen euro worden alle schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs vernieuwd of vervangen. Iets om trots op te zijn, vindt wethouder Michel du Chatinier.

Maatschappelijke ontwikkelingen als bevolkingskrimp, schooluitval en de economische crisis, vragen om een goede visie op onderwijs om te voorkomen dat er straks een hele generatie tussen wal en schip valt. In Alphen aan den Rijn vindt men dat onderwijshuisvesting op maat het middel is om jongeren te stimuleren onderwijs te blijven volgen en om het plezier in het leren te bevorderen. Een gezonde en prettige leeromgeving heeft bovendien een positieve invloed op de leerprestaties van de leerlingen.

Opleidingsnetwerk

Michel du Chatinier heeft zich al jaren geleden gerealiseerd dat goed onderwijs alleen tot stand komt als alle betrokken partijen (gemeente, onderwijs en arbeidsmarkt) samenwerken. “Samen kun je vanuit een breder perspectief kijken naar wat de Alphense jongeren nodig hebben. Geen van de partijen is in staat om op eigen kracht de hoogste kwaliteit te halen, dus we hebben elkaar hoe dan ook nodig.” Het eerste concrete resultaat van het overleg tussen die partijen is het Alphense Leerpark, een opleidingsnetwerk. Alle participanten (overheid, ondernemers en onderwijs) leveren bijdragen om jongeren goed voor te bereiden op hun werkplek en studenten vaardigheden bij te brengen waarmee ze een leven lang kunnen leren. Door het overleg tussen onderwijs en ondernemers worden de opleidingen dus afgestemd op de arbeidsmarkt. Alphen aan den Rijn heeft drie verschillende scholen voor voortgezet onderwijs: de Protestants Christelijke Scope Scholengroep, Rooms Katholieke Ashram College, openbare Scala College waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting. Ook is er een locatie van het Wellant College, die wordt gefinancierd vanuit het Rijk. Alle vier de scholen hebben zich gecommiteerd aan het Masterplan. Voor het MBO is er een locatie van het ROC ID College en ROC Leiden.

Structurele kapitaalvernietiging

Er is nog een reden voor de samenwerking, vertelt Geert Jan Scholte, CvB-lid van Scope Scholengroep. De vier verschillende scholen in het voortgezet onderwijs hadden geen overlegstructuur. Het was 'ieder voor zich', met als gevolg een structurele kapitaalvernietiging door de natuurlijke golfbeweging in leerlingenaantallen, die in zoveel gemeenten zichtbaar is. “De wethouder werd er gek van: de ene school groeide en vroeg om uitbreiding, terwijl in een andere school lokalen leeg staan. Een paar jaar later was de situatie omgedraaid. Als besturen in Alphen vonden wij dat het zo niet verder kon. Daarom hebben wij de garantie gegeven dat, als we verder zouden gaan met het Masterplan, wij fluctuaties in het leerlingenbestand onderling zullen oplossen, zolang de totale populatie gelijk blijft.”

Partners op hoofdlijnen

In weerwil van deze samenwerking blijven de scholen concurrenten van elkaar. Maar nu wordt er wel rekening met elkaar gehouden. Inplaats van om leerlingen bij de concurrentie weg te halen bedenken schoolbesturen nu complementaire onderwijsconcepten vanuit het oogpunt van onderwijskwaliteit. Als dat impliceert dat er meer leerlingen naar de school gaan is dat uiteraard prettig, maar concurrentie is niet de drijfveer. Geert Jan Scholte zou het liefst zien dat er op den duur stabiliteit ontstaat in de leerlingpopulatie van de drie scholen. Dat scholen samen gebouwen gaan exploiteren is een brug te ver, maar men is wel bereid elkaar te helpen in geval van ruimtegebrek. “Wij hebben contractueel vastgelegd dat een deel van ons nieuwe gebouw zo wordt bestemd, dat dit door een deel van een collegaschool kan worden gebruikt als fluctuaties in leerlingenaantallen dat nodig maken. Dat deel kan volledig worden afgescheiden. We zijn allemaal van mening dat je beslist moet voorkomen dat leerlingen van verschillende scholen door elkaar lopen, want dat gaat niet goed. Daar zijn hele nare voorbeelden van.”

Geert Jan Scholte (links) en Michel du Chatinier.

De studie die Alphen aan den Rijn heeft laten uitvoeren toont aan dat een leerpark een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten, verbeteren van de aansluiting vmbo/mbo/hbo, verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en versterking van de onderwijsinfrastructuur. De vraag die het onderwijs daarbij moet beantwoorden is: wat moet het beroepsonderwijs presteren om een krachtige bijdrage te leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van stad en regio en aan de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden bij jonge mensen op weg naar volwassenheid? “Die vraag moet het onderwijs beantwoorden. Wij als gemeente zien voor onszelf een rol weggelegd als visionair, sturend, maar de samenwerkende organisaties moeten het invullen.”

Zichtbaar in de stad

Uit recent onderzoek onder de bevolking blijkt dat de investering van 60 miljoen in schoolgebouwen op brede steun kan rekenen. Het is volgens Michel du Chatinier dan ook hoog tijd dat de samenwerking in het Masterplan nu in de stad zichtbaar wordt. “Met die investering gaan we vijf grote bouwprojecten doen. Natuurlijk is het veel geld, maar we hebben die goede gebouwen echt nodig om het efficiencyvoordeel van de samenwerking goed tot zijn recht te laten komen. De scholen willen als dat nodig is ruimte afstaan aan een collegaschool. En ondernemers staan misschien niet te trappelen om fysiek in de schoolgebouwen aanwezig te zijn, maar ze werken wel mee aan praktijkonderwijs in hun eigen bedrijf in de vorm van leer-werktrajecten. Dat is ook een vorm van efficiency. Ik vind het een groot goed dat onderwijs zo belangrijk is in de Alphense gemeenschap.”

Duurzame samenwerking

De kracht van de plannen in Alphen aan den Rijn zit in de samenwerking tussen de drie partijen: de scholen voor het onderwijs, de ondernemers voor de aansluiting met de arbeidsmarkt en de gemeente als smeerolie in het overleg. Deze samenwerking zal tot in lengte van jaren worden voortgezet. Michel du Chatinier: “Wij hebben een modus gevonden om samen te werken en we noemen dat het collectief maatschappelijk exploiteren van het onderwijs. Nu dat voor het voortgezet onderwijs zo succesvol is gaan we een vergelijkbaar traject inzetten voor het basisonderwijs.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners