verzuim
...  Schoolfacilities deed onderzoek naar de achtergronden van verzuim in het onderwijs. Uit cijfers van het CBS (2016) blijkt dat het ziekteverzuim in het onderwijs (4,9%) beduidend hoger ligt dan het ...
... de kwaliteit van het onderwijs bevorderen of juist belemmeren. Het verzuim onder docenten en conciërges ligt al tientallen jaren hoger dan het Nederlands gemiddelde. Er zijn veel signalen dat de werkdruk ...
... arbeidsbelasting als het belangrijkste risico in het PO en VO. En de inspectie ziet agressie en geweld als primaire oorzaken van verzuim en arbeidsongeschikheid. VeiligheidNL bracht eind mei 2016 naar ...
Huisvesting wordt door schoolbesturen steeds vaker als strategisch middel ingezet; voor beter onderwijs, minder ziekteverzuim, meer grip op de kosten en de realisatie van nieuwe ambities. Dit vraagt ...
... en de gevolgen van verzuim. Aangezien de doordecentralisatieovereenkomst een contract is op het snijvlak van publiek- en privaatrecht is het noodzakelijk om een gespecialiseerde notaris of advocaat ...
... op de traditionele energievretende luchtbehandelingssystemen? Kunnen planten het ziekteverzuim terugdringen, of het concentratievermogen en (dus) de productiviteit van mensen bevorderen? Geïnteresseerden ...
... al een energielabel heeft, dan veelal C of lager). Uit onderzoek blijkt dat dit slechte binnenklimaat leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten en hoger ziekteverzuim. Daarnaast brengt ...
... En daardoor gaat het ziekteverzuim weer omlaag, wat weer kosten bespaart. Bovendien kan er makkelijker geïnvesteerd worden in duurdere materialen. Zo werken we bij PCO Gelderse Vallei Facilitair veel ...
... van plotselinge problemen (zwakke scholen of hoog ziekteverzuim). Goed werkgeverschap. Onderbouwing van het benodigde weerstandsvermogen. ...
... de leerkracht waren gaan zitten en zich bemoeiden met didactische leervormen. Tegelijk werd de invulling van de onderwijsdoelen aan anderen overgelaten en er werd verzuimd voldoende toezicht te houden ...
... dat veel sluimerende conflicten jarenlang mogen blijven bestaan. Met frustratie, demotivatie en ziekteverzuim als dure gevolgen, met niet zelden de leerlingen uiteindelijk als slachtoffer.” Oefenen ...
... leef- en leeromgeving draagt bij aan betere leerprestaties en minder ziekteverzuim. Een extra, maar zeker geen onbelangrijke verdienste is dat energiereductie nauw samenhangt met CO2 verlaging en een beter ...
... ziekteverzuim. Uit onderzoek onder Amerikaanse leerlingen bleken de leerprestaties met 11 tot 18 procent te stijgen bij betere daglichtconditie’s. Recent onderzoek van de Universiteit van Twente ...
... werken er met meer plezier en het verzuim is lager. Alle scholen kunnen een aanvraag doen In januari 2014 starten de eerste tweeëntwintig scholen met de realisatie van een Gezond Schoolplein. ...
...  Claudia Vermeulen: "Door ontevredenheid over onze arbodienstverlener ben ik aan de slag gegaan met het schrijven van een hernieuwde visie op verzuim. Vervolgens heb ik Richard de Groot benaderd, ...
... en b. het gevolg is schoolverzuim, problemen in de buurt vanwege vandalisme en meer zwerfvuil. De Schoolkantine Brigade schiet haar doel voorbij Aanhoudende berichten dat de jeugd steeds dikker ...
... onderzoek bleek eerder dat veel klaslokalen te warm zijn of niet goed worden geventileerd. Op 80 procent van de scholen was de kwaliteit in de lokalen onder de maat. Dat zorgde voor meer verzuim, gezondheidsklachten ...
... motivering ontbreekt. Vorderingen dienen wel tijdig ingediend te worden; binnen 30 kalenderdagen na aankondiging van gegunde opdracht. In het geval dat aanbestedende dienst verzuimt een aankondiging (of ...
... In de backoffice lijkt het onderwijsproces al bijna geheel geautomatiseerd. Lesroosters, registratie ziekteverzuim, cijferadministratie, leerlingvolgsystemen, en in iets mindere mate elektronische leeromgevingen, ...
... weldadige invloed die daglicht op het binnenklimaat kan hebben. Mits goed benut zorgt daglicht voor een lager verzuim en betere leerprestaties. Zijn architectenbureau (Elemans, Postma en Van den Hork) ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

Advertentie

December uitgave

Partners