randvoorwaarden
... kom je een heel eind.” Veranderende wet- en regelgeving, gebouwtechnische randvoorwaarden, de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen en de financiering maken ...
... en een belangrijke randvoorwaarde voor de bestuurlijke ontwikkeling met stedelijke partners. Zo’n fusieschool kent weer allerlei eigen merites en randvoorwaarden. Maar dat zijn in feite backoffice ...
... waait is het binnen enkele minuten is weer aangenaam in de klas. Maar dat kan alleen bij mooi weer. Het alternatief is een installatie. Maar die moet wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Ventileren ...
... de randvoorwaarden en condities creëren waardoor scholen die dat willen, hun eigen invulling kunnen geven aan gepersonaliseerd leren met ict. Ict helpt om leerlingen maatwerk te bieden. Ict ...
... de klas zijn sectorraden en ook ministeries actief om de randvoorwaarden te scheppen. Er staat kortom een doorbraak voor de deur die door het onderwijs zelf geïnitieerd en uitgevoerd wordt. Voordat ...
... echt ondersteunt door aan randvoorwaarden te werken. Daarnaast is het een voorwaarde dat conciërges zelf bereid zijn om te investeren in de eigen ontwikkeling van kennis en vaardigheden.’ Onder ...
... Tanis, projectwethouder (links), Diana Vonk, beleidsadviseur onderwijs en Cor van Dijk, projectmanager bij de gemeente Sliedrecht: “Wij agenderen, scheppen randvoorwaarden, zoeken draagvlak, investeren ...
... Dat betekent dat gemeenten de randvoorwaarden binnen de wettelijke normen blijven bepalen, maar het is aan de schoolbesturen om het te regelen. Het is een door de politiek gedragen wens, om onderwijs af ...
... ondersteunen. De PO-Raad en VO-raad nemen hieraan deel met de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om om te bewerkstelligen dat de noodzakelijke ict-randvoorwaarden op ...
... thema’s als speerpunten benoemd: goede wet- en regelgeving en overige randvoorwaarden voor het groene vmbo en mbo onderwijskwaliteit en innovatie positionering van het groene ...
...  Bij innovatief aanbesteden is vertrouwen het sleutelwoord. Het idee is dat de opdrachtnemer aan de slag gaat op basis van functionele eisen. Deze beschrijven aan welke randvoorwaarden (outputeisen) ...
... te zorgen dat de randvoorwaarden die zij noemden gecreëerd worden. De middelen die de gemeenten in het verleden uitgaven aan het buitenonderhoud van schoolgebouwen worden uit het Gemeentefonds ...
Steun vanuit de top, een gedeelde verantwoordelijkheid van ICT en HR en een duidelijke koppeling met de strategie. De belangrijkste randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van een sociaal ...
... De bal lag dus bij de Alliantie VO. Creatieve oplossingen en meevallers Voor Alliantie VO was nieuwbouw zonder randvoorwaarden geen reële optie, want het exploiteren van een school die de ...
... en aan het bouwteam van aannemers en installateurs in de realisatiefase. De projectopdracht is het formuleren van de vraag op basis van programma van eisen, ruimtebehoefte, stedenbouwkundige randvoorwaarden, ...
... Zo kon ook rekening worden gehouden met de randvoorwaarden om de benodigde kwaliteit te garanderen. Per perceel werden bovendien duidelijke kwaliteitsindicatoren en toetsingsmethodes opgesteld. Om aan ...
... stelt duidelijke randvoorwaarden, maar de regie blijft bij het schoolbestuur. Als onze huisvesting niet geschikt is om 'werken aan de doorgaande lijn' te faciliteren kijken we samen hoe dat kan ...
... of een docent zal besluiten om digitale middelen te gaan gebruiken bestaat een model (IMPB, Fishbein & Ajzen, 1975; Fishbein & Yzer, 2003). Het bijzondere is dat er in dat model naast de randvoorwaarden ...
... (Ruimte-OK) / Ferdie Winkel (TU-Eindhoven) Hoe stuur je aan op de gewenste kwaliteit van huisvesting? Welke randvoorwaarden leggen de basis voor een gezond en goed gebouw? Welke eisen stelt u aan ...
ICT zou moeten werken als een nutsvoorziening: als stroom uit een stopcontact of als water uit de kraan. In theorie kan cloud computing die belofte inlossen. Maar met welke praktische vraagstukken krijgen ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

december uitgave

Partners