onderwijshuisvesting
Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren, maar gelukkig ook mensen die deze kunnen beïnvloeden; bijvoorbeeld als het gaat om onderwijshuisvesting. Ze ontmoeten elkaar op 30 november ...
... ontwikkeling is dat er in de afgelopen jaren een andere verhouding is ontstaan tussen schoolbesturen en gemeenten. Door wettelijke maatregelen hebben gemeenten minder taken ten aanzien van onderwijshuisvesting. ...
... van gemeenten, schoolbesturen en (eventueel) andere maatschappelijke partners voor onderwijshuisvesting. Vanuit visie, trends en ontwikkelingen en een analyse van het gebouwenbestand worden strategische ...
... onderzoeken De praktijk wijst uit dat het beheersen van de luchtkwaliteit en het binnenklimaat van huisvesting lastig is. Het ontwerpen van onderwijshuisvesting met bijbehorende installaties is een ...
... het gemeentebudget niet naar schoolgebouwen.” De verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting is de afgelopen decennia regelmatig verschoven. Bij de decentralisatie van de onderwijshuisvesting ...
... zocht elkaar op, zegt Cees Hamoen, portefeuillemanager onderwijshuisvesting bij de gemeente Zoetermeer. “Dat is het begin geweest van hoe wij als gemeente met de schoolbesturen samen die kar trokken.” ...
... de onderwijshuisvesting komt vervolgens weer volledig bij de gemeente te liggen. Mijn ervaring is dat de mogelijkheid om te besparen op het jaarlijks budget voor onderwijshuisvesting terwijl het schoolbestuur ...
... een bepalende rol bij de instandhouding van onderwijshuisvesting. In algemene zin kun je stellen dat de gemeente ook een randvoorwaardelijke rol hebben. Wanneer zij echt van mening zijn dat een goede samenhang ...
... lastig is. Het ontwerpen van onderwijshuisvesting met bijbehorende installaties is een complexe opgave door de combinatie van menselijk gedrag, sterk wisselende bouwvormen en technieken en klimatologische ...
Onlangs werd in Eindhoven het Integraal Huisvestingsplan unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Een vooruitstrevend plan dat het onderwijs (po en vo) wil bedienen met goede onderwijshuisvesting verspreid ...
... blijken. Dat noemt Robbert Jan multi-actor procesmanagement. Een nieuw perspectief op strategische onderwijshuisvestingsplanning in tijden van krimp was de presentatie van Onno Damen van ICS Adviseurs. ...
... Proceon daarom bij al het overleg van de gemeente als het onderwijshuisvesting betreft en soms zelfs bij onderwijskundig overleg. Die contacten zijn heel belangrijk, ook voor onze input over de gebouwen.” ...
De zorgplicht met betrekking tot de onderwijshuisvesting ten aanzien van het Primair Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs is wettelijk verankerd en ligt bij de gemeente. De gemeente ...
... en de ingeschatte en opgenomen kostenposten voor (ver)nieuwbouw anderzijds.” De 'split incentive' in het onderwijshuisvestingsbeleid vertroebelt volgens Siebren Baars deze discussie. ...
...  Het onderzoek van Daniël Vos bouwt voort op het artikel 'Vrije val in onderwijshuisvesting' (Bouwstenen, april 2014/Schoolfacilities, mei 2014) en de publicatie 'Maatschappelijk ...
... visie als uitgangspunt Een ander aspect dat nader beschouwd kan worden, wat mogelijkerwijs relevant is in het kader van de onderwijshuisvestingsverordening, is de straal om de school. In afbeelding ...
... zeker niet in het onderwijs. De gesprekken tussen schoolbesturen en gemeenten zijn in het algemeen wat gemankeerd. Dat heeft alles te maken met de onderwijshuisvestingsmiddelen, want het is een enorme ...
“Samen werken aan verstandiger en doelmatiger inzetten van alle beschikbare middelen” De doordecentralisatie onderwijshuisvestingsgelden heeft vergaande gevolgen voor het primair ...
Scholen en gemeenten die met duurzaamheid aan de slag willen zien al gauw door de bomen het bos niet meer. Veel informatie, techniek, voorbeelden, prijzen en partijen die zich er mee bezig houden. Maar ...
...  ing. Jeroen van Vliet Zelfstandig Adviseur en Projectmanager Onderwijshuisvesting en Maatschappelijk Vastgoed, bereikbaar via jeroenvan.vliet@casema.nl  ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

maart uitgave