exploitatie
... een slecht geïsoleerd gebouw onnodig hoge exploitatiekosten met zich mee.    Onderstaand kunt u de uitkomsten uit de consultatiefase lezen van zowel de schoolbesturen als de gemeenten. ...
... door hoge exploitatielasten of een ondoordacht meerjaren onderhoudsplan. Een impressie van een geslaagde dag. Een studiedag met een constructieve insteek en goede presentaties waar je wat aan ...
... upgrading en nieuwbouw met minimale exploitatielasten.  ...
... totaal beslaat het project 2,1 megawatt met 7.570 zonnepanelen van 280 wattpiek. KiesZon verzorgt ook de exploitatie en het beheer van de systemen. Dit wordt vormgegeven in een operational leaseconcept. ...
... fiscale aspecten. Denk bij de overdracht van panden bijvoorbeeld aan (voorkoming van) overdrachtsbelasting, btw en/of schenkbelasting. Denk bij de exploitatie aan bijvoorbeeld btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. ...
... dat gebouwen economisch eigendom van de gemeente zijn en dus schoolbesturen niet geneigd zullen zijn waarde toe te voegen aan de huisvesting, tenzij dit direct in de exploitatie voordelen oplevert. Andersom ...
... te laten zijn bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een visie op een scholenlandschap die tot een haalbare 'exploitatie' van een onderwijsinstelling en/of andere maatschappelijke organisaties leidt. ...
... van het net. Afspraken over deze exploitatie worden vastgelegd in een energieleveringsovereenkomst. Na 5, 10 of 15 jaar wordt de school eigenaar van de installatie en daarna profiteert zij nog jarenlang ...
... enerzijds en de inzet van middelen anderzijds. Veel onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met exploitatietekorten of deze worden gemaskeerd door extra inkomsten op de valreep van ...
... onderwijs. Scholen zijn nu zelf verantwoordelijk voor onderhoud en exploitatie van de gebouwen. In Breda hebben de elf schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs daarvoor de coöperatie BreedSaam ...
... (2032), het krimpend aantal leerlingen en het terugdringen van de exploitatiekosten. Deze punten zijn: 1.    Wegwerken van de overmaat, van groot belang in verband met het krimpend aantal ...
... (vierkante meters) en onvoldoende nadachten over de totale exploitatie (op basis van de nieuwe regelgeving). Voor schoolbesturen een hele omslag in denken. Zij zijn immers niet gewend in termen van exploitatie ...
... weet Van den Hoven. “In aanbestedingstrajecten wordt veelal voor de goedkoopste oplossing gekozen. Maar op de lange termijn is dat meestal niet de beste oplossing, de exploitatiekosten worden hierbij ...
... de exploitatiefase meerwaarde heeft. Daarmee kan worden nagegaan of gebruik, beheer en onderhoud van de aanwezige ventilatievoorziening op een juiste wijze plaats vindt. Maar het toevoegen van een maximumeis ...
... geldt voor scholen die in multifunctionele accommodaties (MFA’s) zitten en een afdracht betalen voor beheer en exploitatie. Op het punt van onderhoud moet dit herzien worden. Daarnaast ...
... exploitatie van gebouwen.” Dat de aandacht van Hermans zich ook op het onderwijs richt is niet toevallig. Door de overheveling van het buitenonderhoud ...
... professionaliseren. Het schoolbestuur is (tenzij anders is afgesproken) opdrachtgever voor het onderhoud, de aanpassing, het beheer en de exploitatie van de huisvesting. De PO-Raad heeft onlangs met het ...
... de exploitatie scherp gevolgd moet worden. Echter, vaak komt dit niet ten goede aan de kwaliteit van de huisvesting. Ook hebben we te maken met bevolkingskrimp. Voor het onderwijs betekent dit dat ...
... heel goed weten wat die keuzes aan de achterkant, bij de realisatie en in de exploitatie kosten. Een extra financieringslast moet je uiteraard goed kunnen beoordelen. Hoewel Bertie Moons de regie strak ...
... kijken en contact houden met de maatschappij.” Inzetten op spaarzame exploitatie Al in de aanvang is geïnvesteerd in duurzaamheid en een spaarzame exploitatie. Daarom werd er gekozen ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners