buitenonderhoud
... varianten te onderscheiden, die ook tegelijk ingezet kunnen worden. In de eerste variant investeert een schoolbestuur het bedrag dat zij hebben gespaard voor grootschalig binnen- en buitenonderhoud. ...
... geen beroep hoeven te doen op de algemene middelen. Bij de decentralisatie van het buitenonderhoud in 2015 zijn de lokale afspraken over samenwerking nogmaals door het college van Burgemeester en Wethouders ...
... maken met de zogenoemde Buma korting. Deze korting op onderwijsgeld vanuit het Rijk sloeg in combinatie met een rijkskorting op het buitenonderhoud Primair Onderwijs een structureel gat van 5,1 miljoen ...
... en financieel risicomanagement gaan hand in hand. Huren als een eigenaar, was de inleiding van Herman Janssen van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Vooral door de overheveling van het buitenonderhoud ...
... geen eenvoudige zaak. De financiële crisis, de krimp van de leerlingaantallen, de invoering van passend onderwijs en de doordecentralisatie van het buitenonderhoud leggen druk op de onderwijsdoelstellingen ...
... de Bèta-afdeling stond ook het buitenonderhoud op de agenda, Versluis heeft ons geadviseerd om deze zaken te combineren. Zij hebben de expertise om de juiste partijen bij elkaar te brengen.” ...
... 1 januari valt het buitenonderhoud van schoolgebouwen in Breda onder de verantwoordelijkheid van Breedsaam. “We kijken nu of we vanaf 1 januari 2016 het binnenonderhoud erbij kunnen pakken”, ...
... Jan Piet van Ronduit Openbaar Onderwijs: “Onze duurzaamheidsambities zijn nog niet uitgekristalliseerd. Maar schoolbesturen zien wel dat de boel vastloopt. Dat we bijvoorbeeld het buitenonderhoud ...
... zij immers binnen het primair onderwijs zelf verantwoordelijk voor het volledige buitenonderhoud en de aanpassingen aan hun schoolgebouwen. Het is zeer de vraag of schoolbesturen voor deze taak zijn geëquipeerd. ...
... en nabij de €75,- per leerling, daarna €100,-  per leerling (dit betreft alleen buitenonderhoud en aanpassing). Nagaan of scholen in aanmerking komen voor de overgangsregeling. De ...
... exploitatie van gebouwen.” Dat de aandacht van Hermans zich ook op het onderwijs richt is niet toevallig. Door de overheveling van het buitenonderhoud ...
... momenteel in opdracht van het ministerie van OCW het voorlichtingstraject van de wetswijziging rondom het buitenonderhoud. Samen met de PO-Raad en de VNG stelde ze de brochure ‘Competent Opdrachtgever’ ...
Vanaf 1 januari 2015 is het dan zover: de scholen in het primair onderwijs moeten het buitenonderhoud zelf gaan regelen. In de diverse media wordt hier aandacht aan gegeven: er worden voorlichtingsbijeenkomsten ...
Omdat schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor nieuwbouw, buitenonderhoud en aanpassingen van hun schoolgebouwen, zijn zij verantwoordelijk voor het aanbestedingstraject van ...
... (uitname uit het gemeentefonds, overheveling buitenonderhoud) en onduidelijkheden over de gevolgen daarvan is het de vraag of het daarvan komt. Gemeenten, scholen en rijksoverheid hebben elkaar meer dan ...
... gebied van regelgeving staan ondertussen niet helemaal stil. De fusietoets, de kleine-scholentoeslag, regels voor samenwerkingsbesturen en de overheveling van de budgetten voor het buitenonderhoud zijn ...
... reageren kan leiden tot een flink exploitatietekort en snel afnemende reserves. De algemene rekenkamer is hier niet gerust op. Daarbij zijn scholen vanaf 2015  ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. ...
De doordecentralisatie staat voor de deur. Dat betekent dat schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Goede samenwerking tussen schoolbesturen ...
... in de overheveling van het buitenonderhoud en de aanpassing van gebouwen naar schoolbesturen, moet daar verandering in brengen. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding, evenals ...
... op dit moment ook gestart met de voorlichting over de wetswijziging omtrent het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Dit alles laat wel zien dat Ruimte-OK de nodige pijlen op haar boog heeft."  ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

maart uitgave