benchmark
... veiligheid, BIM, benchmarking en the internet of things. Op de website van Bouwstenen zijn de uitgebreide systeembeschrijvingen en de beoordelingen van gebruikers te vinden. Komend jaar wordt het onderzoek ...
In een benchmark wordt vanzelfsprekend teruggekeken op eerder behaalde resultaten. Alhoewel vaak gesteld wordt dat eerder behaalde resultaten vaak geen garantie bieden voor de toekomst… doen ...
Benchmarking vormt binnen het mbo en hbo al langer een zeer nuttig sturingsmiddel. Facilitaire afdelingen krijgen meer inzicht in de eigen prestaties en de huisvestings- en onderhoudskosten kunnen in ...
... een benchmark hun gebruik per m2 BVO in eenheden en geld vergelijken met elkaar. Op alle scholen, die in de IHP-periode in aanmerking komen voor nieuwbouw, upgrade of transformatie worden binnen genoemde ...
... verband met tevredenheid als toegevoegde waarde. Als bij het beheren van de gebouwen gebruik gemaakt wordt van benchmark gegevens dan is er een statistisch zwak verband met de toegevoegde waarden ...
... te benchmarken, waardoor er inzicht ontstaat in onderlinge verschillen. Het ontworpen DMOP concept wordt door Stichting Duurzame Scholen geaudit in samenspraak met Ruimte-OK (om de aanpak vanuit het ...
... de instrumenten kan gewerkt worden aan een landelijke benchmark. Door een ontwikkeld Exploitatiekosten- en investeringskostenmodel kunnen daardoor zowel de kwaliteit als de exploitatiekosten van het gebouw ...
... de commissie Don. Echter bij het vaststellen van de signaleringswaarde wordt niet uitgegaan van een landelijke benchmark, maar van de specifieke kapitaalsbehoefte van het schoolbestuur. De afspraak ...
... zij hun huisvestingstrategie kunnen aanscherpen. Door middel van een benchmark krijgen scholen tevens niet enkel informatie over hun eigen huisvesting, maar ook inzicht hoe zij ervoor staan ten opzichte ...
Vergelijken, leren en verbeteren. Dat zijn de doelen van benchmarken in het onderwijs. Het jaarlijkse onderzoek naar kosten, kwaliteit en trends moet scholen meer inzicht geven in de eigen organisatie. ...
... beeld schetst van een facilitaire situatie, met een korte doorlooptijd en tegen lage kosten. Verder wilden we de “benchmark-valkuil” zoveel mogelijk mijden. Ik bedoel daarmee dat we niet ...
... de mogelijkheid om hun kosten te benchmarken en op basis hiervan sturing te geven aan de eigen organisatie. “Moedig en moeilijk” geeft Doekle Terpstra aan als een toelichting op het onderzoek ...
... is bijvoorbeeld leerlingenadministratie, interne en roosterplanning. Al deze aspecten moeten bij het benchmarken van de overhead betrokken worden. Dat blijkt in de praktijk een moeilijke exercitie te zijn, ...
... facturen sturen al die leveranciers jaarlijks? Welk deel van de inkoop wordt via (mantel)contracten ingekocht? Benchmarks met vergelijkbare organisaties Doel kwantitatieve Inkoopdiagnose ...
... een benchmarkrapportage en een daadwerkelijke 24 uurs service”. Volgens Remie raken steeds meer gebouwenbeheerders en schoolbesturen ervan overtuigd dat glasherstel een serviceproduct is en geen ...

Trefwoorden

laatste uitgave