aanbestedingsrecht
... zij gehouden is de beginselen (regels) van het aanbestedingsrecht te volgen. Zo maar inkopen kan dus niet. Nu scholen zelf verantwoordelijkheid worden voor het aanbestedingstraject van bijvoorbeeld grootschalige ...
... P.J.A.F. (Paul) van Sleeuwen Pro Mereor Inkoopkenniscentrum, T: 026 - 370 14 76 www.pro-mereor.nl __________________ 1) Pijnacker Hordijk, E.H., Bend, van der, G.W., Nouhuys, van, J.F., Aanbestedingsrecht, ...
... de aanbestedende dienst in strijd met de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Het is immers mogelijk dat de belangen van potentiële inschrijvers worden geschonden. Samengevat De ...
... proportionaliteit Bij aanbestedingen dient het beginsel van proportionaliteit in acht te worden genomen. Proportionaliteit is namelijk een van de beginselen van het aanbestedingsrecht. Dit beginsel ...
... gewenste uitkomst. Men dient in ogenschouw te nemen dat dit een beperkte markt betreft. Gezien het geringe aantal aanbieders ligt het aanbestedingsrechtelijk voor de hand om te kiezen voor de (kortere) ...
... door de rechter. Voor de aanbestedende dienst geldt de verplichting om haar beslissing voldoende te motiveren. Een teleurgestelde inschrijver die constateert dat de regels van het Europese aanbestedingsrecht ...
...  Onduidelijke, disproportionele of zelfs discriminerende eisen in een vraagspecificatie kunnen in strijd zijn met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit ...
... Veel aanbestedende diensten voeren vaak geen marktconsultatie uit, maar laten het bij een summiere marktverkenning. Sommige aanbestedende diensten beredeneren dat het aanbestedingsrechtelijke kader geen ...
... regime van het aanbestedingsrecht vallen, leiden onredelijke voorwaarden tot onnodig veel vragen tijdens de informatiefase. Tevens is het belangrijk rekening te houden met het type offerteaanvraag welke ...
...  Centrale Product Classificatie behorende bij het GPA (Agreement on Government Procurement). Tim Robbe, ‘Uitzonderingen Aanbestedingsrecht’. Artikel 9 Bao. Die gezamenlijk ...
... aanbestedingsrecht verplicht aanbestedende diensten overheidsopdrachten boven de drempelbedragen aan te besteden. Met ingang van 1 januari 2010 zijn nieuwe drempelbedragen vastgesteld. Allereerst ...
Artikel 2 van het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (hierna: Bao) is bedoeld als implementatie van de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht, zoals afgeleid van het EGverdrag, ...
Ondanks het feit dat bepaalde overheidsopdrachten uitgesloten zijn van een aanbestedingsplicht, zijn niettemin de fundamentele regels van het EG-Verdrag van toepassing. Welke opdrachten tot deze categorie ...
... aanbestedingswet 2009 is de gelding van de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht vastgelegd omwille van de kenbaarheid. Een grotere kenbaarheid vormt een stimulans voor de naleving, aldus het ...
... 2004, zaak C230/02, Rechtsoverwegingen 37-39 Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht, Chris Jansen Hoge Raad 26 juni 2009, LIN: BIO467, rechtsoverweging 4.9  ...
Een van de beginselen van het aanbestedingsrecht stelt dat een aanbesteding transparant dient te verlopen. Transparantie is een vereiste om te waarborgen dat gedurende een aanbesteding de inschrijvers ...
... rol, na de publicatie wordt het inkoopproces een speelveld voor juristen. Een periode waarin een beroep wordt gedaan op uw kennis van het aanbestedingsrecht, of waarbij u de hulp moet inroepen van een ...
... de opmerking van de minister-president. Een aanbestedende dienst, zoals een onderwijsinstelling, mag zich namelijk niet aan de regels van het aanbestedingsrecht onttrekken door voorgenomen werken ...

Trefwoorden

maart uitgave