Strakkere regie op onderwijs

E-mailadres Afdrukken

In het rapport De Staat van het Onderwijs geeft de Inspectie aan hoe het onderwijs naar haar oordeel in 2019 heeft gefunctioneerd. Op alle onderwijsniveaus zijn er zaken te verbeteren. De inspectie pleit voor strakkere regie en meer eenheid.

Helder formuleren

In het primair onderwijs zorgt het tekort aan leraren en schoolleiders, volgens de inspectie, voor een maatschappelijk probleem, waardoor de onderwijskwaliteit in het gedrang komt. Iedere school lost het lerarentekort op zijn eigen wijze op. De overheid wil hiervoor strakkere kaders formuleren. 

Onvoldoende geletterd

Uit internationaal onderzoek (OECD, 2019) blijkt in het voortgezet onderwijs dat een kwart van de 15-jarigen onvoldoende geletterd is om goed mee te komen in de maatschappij. Daar staat tegenover dat de cijfers voor het centraal examen grotendeels stabiel zijn en ten opzichte van voorgaande jaren meer leerlingen een havo- of vwo-diploma behalen. De focus ligt volgens inspectie echter te veel op het centraal examen, waardoor alledaagse vaardigheden minder aandacht krijgen. De inspectie vindt dat hier meer bestuurlijke aandacht voor nodig is. 

Uitstroom gedaald

In 2019 is het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met bijna 1400 leerlingen gestegen, een mindere toename dan in voorgaande jaren. De uitstroom is echter gedaald, met als gevolg een toename van het aantal leerlingen. Dit hangt mogelijk samen met meer leerlingen met zwaardere problematiek, maar er is meer onderzoek nodig om een conclusie te trekken. De kwaliteitszorg is in ontwikkeling en er zijn nog geen landelijke inspectienormen, waardoor besturen en scholen zelf normen formuleren die passen bij het eindniveau van de schoolverlaters. Hier wil de overheid meer eenheid in stellen.

Minder mbo-diploma’s

In het middelbaar beroepsonderwijs heeft in 2019, in vergelijking tot voorgaande jaren, een lager percentage mbo-studenten een diploma behaald en het aantal voortijdige schoolverlaters steeg. Opvallend hierbij is dat de prestaties van mannelijke studenten achterblijven bij die van vrouwen, terwijl in de praktijk de arbeidsmarktkansen voor mannen groter blijken te zijn. De bestuurskracht is in de afgelopen jaren toegenomen, waardoor de onderwijskwaliteit in het middelbaar beroepsonderwijs is verbeterd. De verantwoording van de raden van toezicht en van examencommissies kan beter, zodat de kwaliteitszorg gerichter getoetst kan worden.

Actualisatie wetgeving

In het bekostigd hoger onderwijs neemt de instroom van studenten toe, vooral in het wetenschappelijk onderwijs. Dit komt mede door de groei van het aantal internationale studenten. Maar liefst 97,5 procent van het Nederlands hoger onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit staat in het rapport vermeld. De inspectie vindt het wenselijk dat het welzijn, de sociale veiligheid en de begeleiding van studenten beter in beeld worden gebracht. In steeds meer gevallen sluit de organisatie en de invulling van het hoger onderwijs minder goed aan bij kernbegrippen in de wet- en regelgeving. Een passend antwoord hierop is een actualisatie van de wetgeving vanuit de overheid.

Verkiezingen

De bespreking met onderwijspartners van het op 22 april 2020 gepubliceerde inspectierapport is in verband met de corona uitgesteld. Het rapport is al wel verschenen, omdat de Wet op het Onderwijstoezicht dit vereist. Gezien alle kritiek zal de staat van het onderwijs ongetwijfeld ook onderwerp van bespreking zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Het volledige rapport is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

september uitgave

Partners