Opgave van formaat

E-mailadres Afdrukken

Het verduurzamen van gebouwen voor het onderwijs is naast een technische en financiële, ook een flinke organisatorische opgave. Om de klimaatdoelen te halen is meer nodig dan een duurzaam meerjaren onderhoudsprogramma, blijkt uit Bouwstenen-onderzoek.

  

 

Hoewel veel scholen hopen op nieuwbouw, verwachten ze dat het grootste deel van hun gebouwen over 10 jaar ook nog staat en dezelfde functie heeft als nu. Maar nog lang niet alle scholen hebben een MJOP waarin de verduurzaming integraal in het onderhoud wordt meegenomen. Wel hebben diverse scholen een MJOP in de maak. Maar het slim verduurzamen van de bestaande gebouwenvoorraad vraagt ook om meer informatie, andere werkprocessen, betere afstemming tussen het onderwijsbeleid, de organisatiedoelen, het facilitair beheer en het vastgoedbeheer.  

 

Nog weinig houvast

Uit de eerste resultaten van de Bouwstenen-enquête is op te maken dat veel scholen nog worstelen met het operationaliseren van de klimaatdoelen.

Ze hebben soms wel iets van beleid, maar in de meeste gevallen is dit nog niet vertaald naar meetbare grootheden waarop gestuurd en gemonitord kan worden. Er wordt ook nog nauwelijks verantwoording afgelegd over de voortgang en de behaalde resultaten van de verduurzaming van de eigen gebouwen richting bestuur en/of via een openbaar jaarverslag. 

Nog niet geoperationaliseerd

Het duurzaamheidsbeleid is ook nog lang niet altijd vertaald naar concrete gebouwen, concrete energiemaatregelen, interne bedrijfsplannen, het gebruik van materialen en de te maken afspraken met huurders of afspraken over hoe met het gebouw om te gaan in het dagelijks gebruik, blijkt uit de enquête. 

Meer nodig

Om het duurzaamheidsbeleid te operationaliseren is volgens de geënquêteerden vooral meer geld en tijd nodig, gevolgd door meer draagvlak, meer kennis, competenties en meer innovatie. Zo hebben scholen nog niet veel ervaring met circulair inkopen. Ook geven veel scholen aan meer gegevens nodig te hebben dan nu beschikbaar. 
 

Tijdens de jaarbijeenkomst van Bouwstenen wordt nader ingegaan op de organisatorische opgave bij het realiseren van de klimaatopgave.
 

Scholen kunnen ook nog meedoen met de enquête:

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave