Verantwoordingsplicht voor scholen

E-mailadres Afdrukken

Schoolbesturen worden verplicht de besteding van publieke middelen beter te verantwoorden. Op termijn geeft dat meer inzicht, ook wat betreft de (verduurzaming) van de huisvesting.

Meer helderheid over uitgaven onderwijs gewenstDe wettelijke verplichting voor scholen om hun uitgaven beter te verantwoorden hangt al jaren in de lucht. In eerste instantie was met de branche afgesproken dat zij hun jaarverslag vrijwillig openbaar op hun website zouden plaatsen. Lang niet alle scholen hebben dat gedaan.

Sturingsinformatie

Ook is er al jaren gedoe om de lumpsum financiering, waarbij schoolbesturen zelf mogen kiezen waar ze het geld aan uitgeven: personeel of materieel (waaronder het onderhoud van de gebouwen). Door meer openheid kan (intern en maatschappelijk) een beter gesprek worden gevoerd over de besteding van het geld en houdt het Rijk meer zicht op de besteding van doeluitkeringen, bijvoorbeeld voor concierges of extra personeel (of extra investeringen in het kader van het energie- en klimaatbeleid).

Betere verantwoording

Er is veel kritiek op de lumpsum financiering en de nieuwe verplichting. Zo vindt de PO-Raad dat de verantwoording in het primair onderwijs beter kan én moet, maar denkt de raad dat de brief van de Ministers van Onderwijs (van Engelshoven en Slob) geen recht doet aan de complexiteit van de bekostiging in de sector. Ook Ewald van Vliet, voorzitter van het Lucas Onderwijs in Den Haag vindt het een goed idee dat scholen zich beter moeten verantwoorden: "Maar het moet geen bureaucratisch monster worden."

Kostenstijging

In de Kamer reageren coalitiepartij D66 en oppositiepartij SP teleurgesteld. Ook zij hebben kritiek op het stelsel (moet rigoureus anders) en de wijze waarop het geld door onderwijsbesturen wordt besteed (niet aan onderwijs). Vooralsnog wordt het kabinet gesteund door het rapport van de Onderwijsraad om het stelsel intact te houden en is er geen zicht op een extra vergoeding voor bijvoorbeeld de gestegen huisvestingslasten. Die zullen, met het oog op het energie- en klimaatakkoord, de komende jaren nog verder stijgen.

Meedoen

Tijdens onze Jaarbijeenkomst op 4 december 2018 hebben we diverse sessies over (de financiering van) onderwijshuisvesting. Ook krijgen de deelnemers diverse publicaties over dit onderwerp mee naar huis.

Zie hier de website, de sessies, de inhoud van de publicatie en de mogelijkheid voor aanmelden.

Meer informatie

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners