Brengt het financiële weerbericht uw onderwijsinstelling zon of zwaar weer?

E-mailadres Afdrukken

Hebben de financiële crisis en het demissionaire kabinet invloed op de financiële positie van de onderwijsinstellingen? Schijnt voor hen de zon of is er sprake van zwaar weer? We kunnen constateren dat sinds het begin van de financiële crisis er geen heel grote veranderingen zijn geweest in de financiële stromen. De lumpsumbekostiging blijft gelijk met een kleine inflatiecorrectie, wel zien we de stroom van de aanvullende rijksbijdragen teruglopen. Het huidige (demissionaire) kabinet heeft geen kado´s meer te verdelen, ook niet laat in het schooljaar. Zijn de fiscale mogelijkheden uitgebreid? Ook daar zien we gezien de minder stabiele regeringsperiode zeer weinig veranderen. Welke mogelijkheden zijn er nu dan wel?

Fiscale opties
Altijd goed om te lezen welke fiscale mogelijkheden er zijn. Maatwerk advies is daarbij van belang om een afweging te kunnen maken of het past in de doelstellingen van uw organisatie. U bent ten slotte gefinancierd met overheidsgeld.

BTW betekent belasting toegevoegde waarde. En dat geeft u als onderwijsinstelling vaak een voordeel. Ik doel hier op activiteiten die niet zijn vrijgesteld van BTW, bijvoorbeeld: exploitatie kantine, restaurant, winkel of salon. Zeker als de investeringen moeten worden meegerekend is het niet kostendekkend. Toch treedt u volgens de belastingwetgeving in concurrentie en is daarom de activiteit belast. Daarmee is ook alle betaalde BTW op de kosten en investeringen aftrekbaar. Per saldo vaak gunstig voor uw organisatie. Er zijn zelfs mogelijkheden om dat met terugwerkende kracht te doen.

Wat ook een mogelijkheid is bij nieuwbouw om een deel van de bouw bij derden in vruchtgebruik te geven en terug te huren. Het vestigen van vruchtgebruik is een belaste prestatie. De aanschaf van de onroerende zaken staat in direct verband met het vestigen van het vruchtgebruik, waardoor een recht op aftrek van de betaalde voorbelasting op de aangeschafte onroerende zaken ontstaat. Hierdoor is het mogelijk om de vooraftrek direct terug te ontvangen. De opbrengsten uit vruchtgebruik zijn gedurende het contract belast. Het betreft hier een financieringsvoordeel gedurende de looptijd van het contract. Complex, maar een adviesaanvraag waard.

Als u bijvoorbeeld stagiaires hebt kunt u in 2010 en waarschijnlijk ook 2011 gebruik maken van de zogeheten kleine banenregeling. Voor werknemers tot 23 jaar met een loon onder het hieronder genoemde maximum behoeft u geen premies werknemersverzekering te betalen en ook geen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Hierdoor heeft u een lastenverlichting van 15-20%.

Leeftijd Maximum loon per maand
<18 jaar 275
18 jaar 325
19 jaar 375
20 jaar 425
21 jaar 500
22 jaar 600

In de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 is de zogenoemde werkkostenregeling opgenomen: een voorstel dat de regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen ingrijpend zal veranderen. Deze regeling zal voor de jaren 2011, 2012 en 2013 worden ingevoerd als keuzeregime. De beoogde verplichte ingangsdatum is 1 januari 2014. Hoewel de toepassing van de werkkostenregeling in de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al zeker uw aandacht.

De loonheffingen kennen een veelvoud aan regels voor de (on)belastbaarheid van specifieke vergoedingen en verstrekkingen, bijvoorbeeld voor vaste kostenvergoedingen, fietsenregeling, kerstpakketten en telefonie. Als vereenvoudiging van deze regels wordt nu de werkkostenregeling voorgesteld. Deze regeling houdt in dat werkgevers op jaarbasis maximaal 1,4% van de totale fiscale loonsom voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mogen gebruiken. Vergoedingen en verstrekkingen die de budgetruimte van 1,4% van de loonsom te boven gaan, worden belast met een eindheffing van 80% bij de werkgever, met uitzondering van een aantal 'gerichte' vrijstellingen.

De mogelijke eindheffing van 80% noodzaakt tot het inzichtelijk maken van het huidige pakket aan vergoedingen en verstrekkingen binnen uw organisatie om zodoende de feitelijke lasten onder de nieuwe regeling te kunnen overzien. Onderzoek dus tijdig de mogelijkheden voor uw instelling.

Aanvullende subsidies

Hierover kan ik kort zijn: de aanvullende subsidies blijven nu beperkt tot schoolfruit (totaal: € 585.000), de inmiddels alweer gesloten lerarenbeurs en tegengaan schooluitval.

Ook de sponsoring door het bedrijfsleven wordt minder vanwege de economische omstandigheden.

Door de rapportage van de commissie Don en de vervolgacties van het Ministerie OCW wordt de inzet van eigen middelen wel zeer interessant voor de scholen met een te hoge kapitalisatiefactor. Scholen wordt gevraagd om plannen te maken om extra gelden te besteden. Maar geld dat je hebt staan kun je maar 1 keer uitgeven. Om de investeringen van vandaag te kunnen vervangen moet er wel gespaard kunnen worden vanuit de reguliere middelen. Ook hebben diverse instellingen te maken met een verhoogd risicoprofiel als gevolg van een ouder personeelsbestand, meer dan gemiddeld BAPO gebruik, een dalend leerlingaantal of een regio met extreme ontgroening.

Natuurlijk moet het geld worden uitgegeven aan het onderwijs zelf. Maar laten we er wel voor waken dat structurele uitgaven worden gefinancierd met structurele middelen, dat investeringen worden terugverdiend door kostenbesparing in de toekomst. Een meerjarenvisie op de exploitatie en financiële positie is daarbij noodzakelijk. Juist om te weten wat wel uitgegeven kan worden.

Conclusie

Wat brengt het nieuwe kabinet voor het onderwijs? Bezuinigingen op de lumpsum? Afroming van aanwezig vermogen? Kostenverhogende maatregelen zonder dekking in de lumpsum? En dat in toch al onzekere tijden met een vergrijzend personeelsbestand en een ontgroening voor bepaalde regio´s.

Ik voorzie dat de onderwijsinstellingen niet kunnen rekenen op grote financiële stromen vanuit de overheid of anderen. Dat maakt een goed financieel beheer en een adequate risicoanalyse nog meer gewenst. Daarnaast geeft financiële deskundigheid ook ruimte aan creatieve inzet van de wel beschikbare middelen.

Het lijkt stilte voor de storm: zorg nu voor helder zicht op uw exploitatie en financiële positie. Mijn zoon van 7 zegt: Mama, het is geen slecht weer, het waait, we kunnen vliegeren. Ik wens u een goede zomer.

Jolanda Joore is senior manager bij Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Zij maakt deel uit van de sectorgroep onderwijs Mazars en is betrokken bij de controles van onderwijsinstellingen door Mazars. Verder is ze zelf lid van een Raad van Toezicht van een PO instelling en moeder van twee schoolgaande kinderen.

Informatie?

Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

website: www.mazars.nl/Startpagina/Onze-expertise/Onderwijs

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

november uitgave

Partners