Cor van Gerven, voorzitter van de stuurgroep FSR: “Door samen te werken kunnen we de effectiviteit van onze facilitaire bedrijven verhogen”

E-mailadres Afdrukken

Cor van Gerven refereerde in zijn openingswoord aan de oprichting van het Facilitair Samenwerkingsverband voor ROC’s in 2007. Het initiatief werd opgestart om op facilitair gebied samenwerking te zoeken en kennisuitwisseling te stimuleren, met als doel een algehele kwaliteitsverhoging van het MBO te realiseren. De jaarlijkse uitwisseling op de FSR-conferentiedag, om het delen van kennis te versterken en ervaringen uit te wisselen, hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het uiteindelijke doel is om in  2015-2016 tot een afgeronding te komen.

Op donderdag 7 november was de zesde FSR-Conferentie in het Koning Willem I College in ‘s Hertogenbosch. Het thema van de conferentie was: Succesvol faciliteren anno 2014. Facilitair managers en medewerkers van diverse roc’s waren in Den Bosch aanwezig om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en workshops te volgen. Oftewel om ‘over de schutting van de eigen collega’s te kijken.’

In scherpe presentaties en interessante workshops werden de problemen, uitdagingen en goede voorbeelden van facilitair management voor het voetlicht gebracht. Hoogtepunt van het congres vormde misschien wel de discussie tussen enkele facilitaire kopstukken onder de noemer: De Facilitaire Wereld Draait Door.

Dat het Facilitair Samenwerkingsverband voor ROC’s zich de afgelopen jaren al heeft bewezen is volgens Cor van Gerven, voorzitter van het FSR, overduidelijk. In zijn welkomstwoord benadrukte hij dan ook de voordelen van het samenwerkingsverband. Schaalvergroting in inkoop, meer professionele faciliteiten en van elkaar leren, noemde hij als belangrijkste punten van het FSR. 

 

Toch is er nog veel meer uit het FSR te halen, denkt Jeanette Noordijk, voorzitter CvB van het Koning Willem I College. Door betere samenwerking en nog meer gezamenlijke inkoop kan een verdere efficiencyslag worden gemaakt. "Met een omzet van 3,5 miljard euro, waarvan zo’n tien procent in facilitaire middelen, zijn we mateloos interessant voor bedrijven. Dat moeten we verder uitbuiten."

Paul Smit: Durf te veranderen!

Omdat samenwerking ook in de wereld van roc’s onontbeerlijk is, was het optreden van Paul Smit om een inkijk te geven in het menselijk brein een schot in de roos. Met zijn achtergrond als cabaretier bracht deze filosoof/trainer op een luchtige, interactieve en humoristische wijze de intermenselijke relatie voor het voetlicht. Daarbij kwam zijn kennis van ‘evolutie van het menselijk bewustzijn’ bovendrijven en werd overduidelijk waarom hij in 2005 de cabaret award won. In een vrolijke presentatie liet hij onder meer zien hoe het menselijk brein omgaat met verandering, samenwerking en innovatie. Geen wonder dat Paul Smit een graag geziene gast op internationale congressen voor multinationals en overheden. Dat was op deze FSR-conferentie ook het geval, getuige de reactie van de zaal.

Regie in eigen hand houden

Rob Veeke, partner bij advies- en onderzoeksorganisatie Significant, stipte in zijn presentatie enkele belangrijke ontwikkelingen aan die binnen steeds meer organisaties spelen. "Flexibiliteit, individualisering en vergrijzing zijn thema’s waar we steeds meer mee te maken krijgen. Maar ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en maatschappelijke transparantie worden steeds belangrijker. Ook binnen roc’s."
Hij verwacht dat steeds meer onderwijsinstelling terugkomen op het uitbesteden van diensten. "Inbesteden zal steeds belangrijker worden, dat is een duidelijke trendbreuk." Het kostenaspect zal volgens hem een leidende rol blijven spelen, maar facilitaire organisaties kunnen hierop weinig meer sturen. "De bodem in prijs is inmiddels wel bereikt. Meerwaarde moet daarom gecreëerd worden door samenwerkingsrelaties aan te gaan met leveranciers, klanten en andere onderwijsinstellingen."

Een andere belangrijke ontwikkeling die Veeke aanstipte was de samenkomst van harde en zachte dienstverlening. "Deze disciplines schuiven steeds meer in elkaar en worden voortaan vaker door een partij geleverd." Toch waarschuwde hij dat je dit niet aan de markt moet geven, maar dat roc’s integraal facilitair management ook zelf kunnen toepassen door een goede regieorganisatie op te zetten. Digitalisering speelt hierbij een steeds belangrijkere rol verwacht Rob Veeke. "Facilitaire apps zoals reserverings- en bestelsystemen zullen steeds belangrijker worden. Daarnaast komen er meer applicaties die verschillende data aan elkaar gaan koppelen. Zodoende kunnen facilitair managers de data beter en makkelijker analyseren en daarmee beter en eerder bijsturen in de organisatie."

De Facilitaire Wereld Draait Door

Tijdens een interessante paneldiscussie werd door vier facilitaire zwaargewichten gekeken naar het facilitair werkveld van nu en van de toekomst. Keynotespeaker Rob Veeke was een van hen. Hij durfde zich niet echt te wagen aan een blik in de toekomst. "Het is moeilijk om veranderingen te voorspellen. Duidelijk is dat het MBO binnen het onderwijsveld het meeste last heeft van de crisis. En het veranderend gedrag onder jongeren. Daar moeten ook facilitaire organisaties hun weg in vinden."

 

Tijdens een interessante paneldiscussie werd door vier facilitaire zwaargewichten gekeken naar het facilitair werkveld van nu en van de toekomst.  V.l.n.r.: Herman Kok, Rob Veeke, dagvoorzitter Gerard Korthout, Cor van Gerven en Henk Leever.

Henk Leever, voorzitter van de Kerngroep binnen het FSR stelde dat je terug moet kijken om te voorspellen waar we naar toe gaan. "Waar stonden we vijf jaar geleden? Er waren toen nog geen tablets, nog amper digiborden. De digitalisering die een hoge vlucht heeft genomen, zal zich zeker verder doorzetten. Het is daarbij steeds een zoektocht naar de beste oplossingen. Kennis vergaren en delen is daarom van groot belang."

Gat kennisniveau dichten

Volgens Leever valt er op het gebied van centrale inkoop nog veel te winnen, al zijn er al veel stappen gezet. "In 1997 is deze ontwikkeling begonnen en we hebben al veel bereikt. Er is steeds meer kennisoverdracht. Maar er valt nog 50 procent winst te behalen, verwacht ik. Kennis delen levert altijd op. Daarom zijn dit soort congressen ook belangrijk. We zijn geen concurrenten van elkaar, maar maken elkaar sterker. Dat moet je goed overbrengen aan de bestuurstafel. Ik wil dat geen gevecht noemen, maar een strijd is het wel. Aan de bestuurstafel valt voor ons nog veel te winnen." Henk Leever vindt het van belang dat facilitaire afdelingen aan tafel komen te zitten met bestuurders. "Er is nog steeds een groot gat in kennisniveau tussen de facilitair manager en bestuur. We moeten enerzijds strategisch kunnen denken, denken in risico’s en op de lange termijn. Maar anderzijds moeten we uiteraard met onze ‘poten in de klei blijven staan’, dat is lastig."

Meedenken in strategisch opzicht

Herman Kok, docent en promovendus Facility Management aan de Wageningen Universiteit stelde dat toekomstvisie toch zeer belangrijk is bij facilitair management. "Bij bouwprojecten moet je twintig tot dertig jaar vooruit kijken. Hierbij moet je ook sterk rekening houden met de virtuele organisatie. Lastig, maar zeer belangrijk." Hij zette zijn woorden kracht bij door te stellen dat het facilitair management zich nadrukkelijker met strategie en tactiek moet bemoeien. "Daarin moeten we meepraten. We moeten met het management team of bestuur meedenken en echt één team vormen. Zeker nu we minder overheidsgeld en minder subsidie krijgen. Dat is overigens niet een zaak van de facilitair manager, maar ook van belang voor het CvB. Immers, kennis van wat op de werkvloer gebeurd is onontbeerlijk voor het nemen van de juiste beslissingen." Herman Kok steunde dan ook de visie van Henk Leever dat de facilitair manager een vertegenwoordiging in het bestuur zou moeten hebben.

Veranderende omstandigheden faciliteren

Cor van Gerven denkt dat facilitaire organisaties nog veel kunnen winnen door flexibeler te worden. "De vraag is: hoe kom je tot betere flexibiliteit in een organisatie. Facilitair management moet steeds beter bij kunnen sturen, we moeten ons sneller en makkelijker kunnen aanpassen. Want je kunt een strak gebouw neerzetten met strakke faciliteiten, maar als je flexibiliteit mist kan daar een dure rekening op volgen." Het schetsen van verschillende toekomstscenario’s kan daarbij helpen denkt Van Gerven. "Je moet altijd rekening houden met veranderende omstandigheden en daar de faciliteiten op afstemmen. De kern blijft echter altijd het contact met de leerlingen."

Veeke: "We moeten vooral goed naar mensen luisteren. Je kunt alleen afspraken maken over beleving, het zijn de mensen waarmee je het moet doen. Luisteren is daarom heel belangrijk. Dat moet je vervolgens vertalen naar adequate reacties." Contact met de eigen gebruikers is volgens Kok hierbij heel belangrijk. "Je moet te raden gaan bij de eigen achterban. Wat heb je nodig om mensen optimaal in hun kracht te zetten? Laat mensen dingen doen waar ze goed in zijn. Maar hiervoor moeten we blijven opboksen tegen de organisatie omdat dit niet altijd gezien wordt. We moeten daarom duidelijk laten zien dat we er toe doen."

Plaats de leerling centraal

Cor van Gerven beaamt dat. Maar hij is ook trots op datgene wat het FSR al heeft bereikt. "In onze sector heeft een enorme schaalvergroting plaatsgevonden. Er is een enorm specialisme ontstaan, ook op pedagogisch en didactisch gebied. Het FSR is hierbij belangrijk in de ontsluiting van facilitaire kennis. Het is en blijft belangrijk om over de schutting te kijken en pareltjes uit te wisselen. Het kost niks en je kunt er zoveel van leren. De focus moet op onze gebruiker gericht blijven. De hedendaagse jeugd is nu eenmaal gevoelig voor de fysieke omstandigheden waarin geleerd kan worden en is daardoor onlosmakelijk verbonden met het uiteindelijke succes van zijn leerprestaties. Daarom is de kwaliteitsslag die in het kader van Focus op Vakmanschap gemaakt moet worden ook voor het FSR een grote uitdaging." Hij dankte alle aanwezige voor hun belangstelling en wenste hen een vruchtbaar verblijf bij één van de vele workshops waarvoor zij zich hadden aangemeld.

 

Facilitair managers en medewerkers van diverse ROC's waren in Den Bosch aanwezig om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en workshops te volgen. Oftewel om 'over de schutting van de eigen collega's te kijken.'

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

september uitgave

Partners