Margareth Arnts en Henkjan Kok: “Een Integraal Kindcentrum ontwikkel je ook integraal”

E-mailadres Afdrukken

Margareth Arnts en Henkjan Kok constateren een groeiende belangstelling voor de ontwikkeling van de Integrale Kindcentra. Dat ze er moeten komen is iets wat zeker is, daar is iedereen het over eens. Maar hóe ze er moeten komen is een opgave voor velen en daarmee een dilemma. De landelijke overheid is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving. De ontschotting tussen de verschillende samenwerkpartners is vooralsnog een hobbel vanwege de eigen juridische en financiële verantwoordingskaders. Beide adviseurs zijn procesbegeleider leerlingdaling Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs in een aantal krimpregio’s en hebben veel ervaring in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra.

Margareth Arnts en Henkjan Kok


De landelijke IKC conferenties zijn overtekend. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, directeuren, bestuurders zijn allemaal geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen. Met een hoofd vol workshops en een tas vol flyers keert iedereen weer terug op zijn en haar thuisbasis. Maar dan rijst de vaag: “Hoe nu verder?” Op deze vraag willen Magareth en Henkjan een passend antwoord geven.

Wat is de praktijk?
Gemeenten formuleren hun IKC beleid in kadernota’s en uitvoeringsnota’s huisvesting. Hun taak is verantwoordelijkheid te nemen inzake de educatieve infrastructuur, in relatie met de sociale infrastructuur van de wijken. Voor wat betreft het onderwijs een verantwoordelijkheid die – buiten de fysieke component van nieuwbouw en grootscheepse renovatie - vooral in handen ligt van de onderwijsbesturen.
De onderwijsbesturen delegeren de verantwoordelijkheid om te komen tot een IKC veelal door naar hun schooldirecteuren. Die op hun beurt – al of niet binnen de nog maar nét ontwikkelde Brede School én zich zorgen makend over het teruglopend leerlingaantal - proberen hun eigen marktpositie zo goed mogelijk vast te houden. Kinderopvangorganisaties zijn eveneens druk bezig om (weer) hun markt te veroveren.
Ziedaar het speelveld. Wie neemt de regie voor de ontwikkeling van het zo gewenste IKC met die ene gedragen visie: ‘Eén kind, één plan, een doorlopende leerlijn, één team en één aansturing?'

Integraliteit
Om te komen tot ‘het juiste aanbod, voor dat kind, op die plek’ is het van essentieel belang dat de IKC ontwikkeling zich niet beperkt tot de betrokken opvangorganisatie en de school.

Gemeente(n), bestuurder(s) van onderwijs en opvang, directies en coördinatoren, pedagogisch medewerkers en leerkrachten, zorgfunctionarissen én ouders zijn in samenspraak en samenhang verantwoordelijk voor de fundamenten van het IKC. Het antwoord op de hamvraag: welke kernwaarden maken we waar voor ‘onze’ kinderen en hoe organiseren we dat met z’n allen, moet een eenduidig antwoord op leveren. En vormt de basis voor zowel de strategische besluitvorming als het dagelijks handelen van de individuele medewerker. De visie is leidend voor alle betrokken organisaties en personen en zorgt ervoor dat het IKC zich onderscheidt van een Brede School.

Omgevingsfactoren
In het vorige nummer van Schoolfacilities (nummer 4 december 2015) onderbouwt Henkjan Kok, procesbegeleider krimp in een aantal regio’s, dat demografische kengetallen in samenhang met de sociale infrastructuur van een wijk, medebepalend zijn voor de toekomstige visie op het te vormen IKC.

Het aantal kinderen bepaalt de fysieke ruimtebehoefte en de inkomsten. Een ontwikkeling van drie IKC’s met ieder hun eigen denominatie en gelegen op twee kilometer afstand van elkaar, is dan ook niet meer van deze tijd. Gemeenten en bestuurders van de maatschappelijke voorzieningen zijn aan zet. Op basis van de demografische gegevens, kenmerken van de specifieke samenleving, betrokken partijen in de directe omgeving van het toekomstig IKC en locatiegegevens (veiligheid, bereikbaarheid, omvang en kwaliteit van de huidige voorzieningen) maak je toekomstgerichte keuzes.

Het ‘eigene’ van het IKC
De visie op de het IKC én de resultaten van ‘de omgeving’ zijn verder bepalend voor de omzetting van de kernwaarden naar pedagogische, didactische en onderwijskundige uitgangspunten en op elkaar afgestemde programma’s. En vormen weer de basis voor het antwoord op de vraag: Wie voert wat uit en hoe vindt de aansturing plaats? En binnen welke leer- en speelomgeving (binnen en buiten)?

Dilemma’s
In het huidige stelsel van wet- en regelgeving bestaan er nog veel verschillende regels voor onderwijs- en opvangorganisaties. Verschillende CAO’s, functies en taakstellingen, eigen bepalingen met betrekking tot groepsgroottes, specifieke huisvestings- en veiligheidsregels. Dit versoepelt de samenwerking tussen de geprivatiseerde kinderopvangorganisatie en de publiek gefinancierde onderwijsorganisaties niet echt. Toch zien we dat de verschillen overbrugbaar zijn. De (echte) IKC’s die nu operationeel zijn getuigen hiervan. En het kabinet Rutte II komt in de eerste helft van 2016 met concrete voorstellen om de IKC-vorming te vereenvoudigen. Echter, daarmee ben je er niet.

Het IJsselgroep IKC model
Door de Ijsselgroep Educatieve Dienstverlening, een professioneel netwerk van experts op de verschillende IKC deelterreinen is het IJSSELGROEP IKC MODEL ontwikkeld. Dit model maakt direct inzichtelijk waar het om draait.

IJSSELGROEP IKC MODEL


Vanuit de context Demografie, Ruimtelijke Ordening, Partners en Samenleving wordt de Visie geformuleerd. Deze is leidend voor de Inhoud, Personeel, Gebouw en Financiën. De samenhang en het samenspel van deze negen invalshoeken bepalen de kansen en kwaliteit van ieder IKC.

De regie
Wie neemt in deze de regie? In onze visie is het antwoord: de bestuurders van de onderwijsorganisaties. Zij hebben de wettelijke taakstelling zorg te dragen voor adequate onderwijsvoorzieningen en zijn ‘in the lead’. In directe samenspraak met de gemeentelijk beleidsmakers, kinderopvangorganisaties en andere zorgorganisaties. En uiteraard ook in directe samenspraak met de directie(s), medewerkers en ouders van de kinderen.

Onze werkwijze
Een cruciale vraag is: Hoe kun je dit multidisciplinaire speelveld er van meet af aan goed bij betrekken? Hiervoor hebben we een interactief spel ontwikkeld, het IKC CIRCUIT.

IJSSELGROEP IKC CIRCUIT


Het spel bestaat uit een groot aantal specifieke vragen/items op de verschillende deelterreinen, waarbij de vragen expliciet zijn toegesneden op de verschillende rollen. Vragen die gaan over de wijk, de prognose, de samenwerkpartners, maar ook over de gewenste aansturing van het IKC, het pedagogisch concept, de kwaliteit van het gebouw.
In wisselende groepssamenstellingen worden uitspraken gedaan over de betreffende thema’s. Daarmee worden de verschillende thema’s integraal belicht. Het resultaat van het IKC CIRCUIT dat we met elkaar in een dagdeel volgen, is een verzameling van harde en zachte gegevens, die betrekking heeft op de toekomstige structuur en cultuur van het IKC. Een verzameling die dienst doet als Startbewijs voor het te volgen IKC PARCOUR.

Geinteresseerd in het  Ijsselgroep IKC model of in het IKC CIRCUIT? Vraag onze brochure aan of mail naar:
Margareth Arnts, MAPD Advies, Adviesbureau voor Organisatie en Huisvesting Opvang en Onderwijs
E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Henkjan Kok, IJsselgroep
E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Deel dit artikel op:

 

Reacties 

 
#1 Anton Zwart 28-03-2016 11:10
Ongetwijfeld een mooie beleidsontwikke ling, al dan niet nog in het vooruitzicht!
Eén niet onbelangrijk ding om daarbij niet te vergeten: gaat het leven met zo'n saaie titel: Integraal KindCentrum? Is dat niet een beetje het jargon van beleidsmakers? Kan er geen aansprekende naam of titel bedacht worden om dat wat als resultaat beoogd wordt, uit te drukken in de taal van diegene die er van gaan profiteren?
Schrijf eens een wedstrijd uit of laat daar eens een paar creatievelingen op los!
Verder veel succes met d eontwikkelingen !
Groet, Anton Zwart, Kansen Aan Zet
Citeer
 

Trefwoorden

Advertentie

november uitgave

Partners