Het belang van een financieel risicoprofiel voor uw onderwijsorganisatie

E-mailadres Afdrukken

Wat zijn de belangrijkste financiële risico’s waaraan een onderwijsorganisatie wordt blootgesteld. Hoe kunt u deze risico’s beheersen, hoe beheerst u deze risico’s nu en hoeveel buffervermogen heeft u nodig om uw financieel risicoprofiel af te kunnen dekken? Dit zijn vragen die u beantwoordt krijgt door het opstellen van het financieel risicoprofiel.


In het licht van krimp, teruglopende bekostiging en stille bezuinigingen wordt het steeds belangrijker zicht te krijgen op uw financieel risicoprofiel. Ook vanuit wet- en regelgeving wordt u gevraagd verantwoording af te leggen over het gevoerde risicomanagement en het risico beheerssysteem in uw organisatie.
 
Continuïteitsparagraaf
Zo is bijvoorbeeld de continuïteitsparagraaf een onderwerp dat de laatste tijd snel aan belangstelling heeft gewonnen en door het opnemen in wet- en regelgeving in een stroomversnelling kwam. Gevoed door enkele incidenten is het toekomstgericht denken over de financiële effecten van het te voeren beleid een essentieel punt van aandacht geworden. Daarbij is het inzicht hebben in uw financiële risico’s van eminent belang, waarbij ook het vraagstuk wordt beantwoord van hoeveel vermogen nu eigenlijk nodig is om de continuiteit van de organisatie te kunnen waarborgen. Zo verkrijgt u inzicht in hoe uw aanwezige vermogenspositie zicht verhoudt tot het benodigde buffervermogen en kunt u uw bestaande vermogenspositie beleidsmatig optimaliseren.

De groeiende aandacht voor de toekomst speelt zowel in de private als in de publieke sector en is niet nieuw. Immers, in BW2/Titel 9, artikel 391 is al langer de volgende bepaling opgenomen: “2. In het jaarverslag worden mededelingen gedaan omtrent de verwachte gang van zaken; daarbij wordt, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen niet verzetten, in het bijzonder aandacht besteed aan de investeringen, de financiering en de personeelsbezetting en aan de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en van de rentabiliteit afhankelijk is”.

Bekostiging in het VO
In het rapport van het recente onderzoek van de Algemene Rekenkamer over de bekostiging in het Voortgezet Onderwijs (2014) wordt het belang van financieel risicomanagement voor onderwijsinstellingen nog eens extra onderstreept. Tegelijkertijd komt uit dat onderzoek naar voren dat risicomanagement bij de meeste schoolbesturen nog niet (volledig) ingebed is in de Planning & Control (p&c-) cyclus. Als er al sprake is van risicomanagement is het veelal nog een eenmalige activiteit in plaats van dat er bijvoorbeeld één keer in de twee tot drie jaar een uitgebreide analyse van de risico’s wordt gemaakt en jaarlijks een ‘opfrisactie’.

Beproefde systematiek
De Controlgroep heeft een beproefde systematiek ontwikkeld waarmee u zicht kunt krijgen op uw financieel risicoprofiel. Wij onderscheiden ons van andere aanbieders doordat wij een beproefd totaalconcept bieden, ruime ervaring hebben in financieel management en controlling in het onderwijs en zelf werkzaam zijn in het primair en voortgezet onderwijs. Reeds vele onderwijsorganisaties hebben wij geholpen bij het opstellen van een financieel risicoprofiel.

Voor een nadere toelichting op onze dienstverlening voor een financieel risicoprofiel verwijzen wij graag naar onze folder Financieel risicoprofiel, geen luxe maar noodzaak alt

Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen, bekijk hiervoor onze bedrijfspresentatie Controlgroep Financieel Management en Bedrijfsvoering B.V.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners