Administratie

Bedrijfsvoering - Administratie

Maak je niet druk over het rooster

Maak je niet druk over het rooster
Een uniek leerpad, voor iedere leerling op maat gemaakt. Het is een droom van veel scholen. Een droom die vaak in duigen valt zodra het over de praktische uitvoering gaat. Gepersonaliseerd onderwijs: hoe giet je dat in een rooster?
 
Bedrijfsvoering - Administratie

Schoolbestuur: “Bent u klaar voor de volgende fase?”

Onderwijsinstellingen hebben als doelstellingen het leveren van goed onderwijs. Hiertoe dienen de middelen die ter beschikking staan doelmatig worden ingezet. Dit is voor veel onderwijsinstellingen geen eenvoudige zaak. De financiële crisis, de krimp van de leerlingaantallen, de invoering van passend onderwijs en de doordecentralisatie van het buitenonderhoud leggen druk op de onderwijsdoelstellingen enerzijds en de inzet van middelen anderzijds. Veel onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met exploitatietekorten of deze worden gemaskeerd door extra inkomsten op de valreep van het jaar. Om deze tekorten te beheersen of terug te dringen worden maatregelen genomen die mogelijk weer de onderwijsdoelstellingen kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de grotere klassen door bezuinigingen op het personeel.

Bedrijfsvoering - Administratie

“Ontbreken van duidelijk meerjarenperspectief oorzaak van financiële problemen in onderwijsinstellingen”

De eerste onderwijsinstelling is inmiddels failliet verklaard. Een groot onderwijsconglomeraat staat op omvallen en kan op het nippertje gered worden. Volgens de berichten dreigen circa 30 stichtingen in het primair onderwijs en een onbekend aantal in de overige sectoren failliet te gaan. Het financieel dagblad berichtte op 27 april jl. dat behalve het bovengenoemd conglomeraat nog drie MBO-instellingen in financiële problemen verkeren en onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie staan. Zo maar enkele berichten die de laatste tijd in de media stonden, waaruit blijkt dat het niet vanzelfsprekend is dat onderwijsinstellingen financieel gezond en ‘in control’ zijn.

Bedrijfsvoering - Administratie

Marc Gersen, lid Kenniskring HRM: “Generatiemanagement is niets anders dan zorgvuldig met je mensen omgaan”

In iedere onderwijsorganisatie werken mensen van verschillende leeftijden samen. Zeker als de leeftijdsverschillen groot zijn, kan de onderlinge communicatie stroef verlopen, met allerlei vervelende consequenties voor het functioneren van de school. Door rekening te houden met de algemene kenmerken die bij leeftijdscategorieën horen kan dat verbeteren. Dat zeggen de onderzoekers Robert Verburg, lector HRM bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), en Marc   Gersen (foto), lid van de Kenniskring HRM bij de HAN en afgestudeerd op het onderwerp generatiemanagement. Tijdens een   bijeenkomst van Expertisecentrum Onderwijs bij administratief dienstverlener Merces in Tiel hielden ze een lezing over dit onderwerp.

Bedrijfsvoering - Administratie

Rob Westerdijk, businessmanager HAN: “HRdigitaal maakt het voor schoolbestuurders mogelijk individuele prestaties te meten”

Prestatiebeloning heeft ook in het onderwijs zijn intrede gedaan. Het kabinet Rutte heeft hiervoor ruimte gemaakt, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door schoolbesturen een resultaatgericht beleid te laten voeren. Los van de vraag of de onderwijssector wel geschikt is voor individuele prestatiebeloning of teambeloning, zal het HR-management in het onderwijs professioneler moeten. Rob Westerdijk: “Aansturen en beoordelen op onderbuikgevoel is niet langer wenselijk.”

Bedrijfsvoering - Administratie

Ger Simjouw: "Met nieuw managementsysteem van Unit4 beter sturen op efficiency en kwaliteit"

Stichting Prosco neemt in schooljaar 2011-2012 als eerste administratieve dienstverlener het nieuwe managementinformatiesysteem voor onderwijsinstellingen van UNIT4 in gebruik. Prosco zet UNIT4 EMS (Educational Management System) in om de administratieve rompslomp te verminderen en de bedrijfsvoering te verbeteren. Volgens directeur Ger Simjouw van Prosco past de portal in de ontwikkeling dat scholen zich bij steeds meer partijen moeten verantwoorden.

Bedrijfsvoering - Administratie

Patty Proenings: "Eigen financieel deskundige garandeert sterker fundament onder beleid"

Staatssecretaris Dijksma vindt dat schoolbesturen zelf voldoende financiële deskundigheid moeten hebben om op een verantwoorde wijze beleid te kunnen uitstippelen. Nu leunen veel besturen voor die kennis op administratiekantoren. Patty Proenings, hoofd financiën bij stichting Prodas (foto), is het roerend met haar eens. “Wij zijn een organisatie van 28 scholen, er gaat 24 miljoen in om. Zoals veel schoolbesturen hebben wij veel deskundigheid op het gebied van personeelsbeleid; expertise over huisvesting en facilitaire zaken kunnen we inhuren. Om als financieel deskundige in staat te zijn vanuit een helikopterview gedegen beleidsadviezen te geven moet je goed vertrouwd zijn met de organisatie. Dat moet je als schoolbestuur beslist niet uitbesteden.”

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave