Gezonde leeromgeving in de stadsregio Rotterdam; 'Ech Well'

E-mailadres Afdrukken

De basis voor goed onderwijs is dat kinderen en leerkrachten optimaal kunnen presteren. Diverse onderzoeken wijzen uit dat een gezonde leeromgeving een belangrijke voorwaarde is om deze prestaties mogelijk te maken. Gezondheid gaat verder dan het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’ en de schoolbesturen in de Stadsregio Rotterdam zijn zich hier steeds meer van bewust. Tijd voor een nieuwe start!

Pim Commandeur, zelfstandig adviseur bij diverse schoolbesturen, en Jeroen vanKessel, directeur en huisvestingsregisseur bij KWK, vinden dat het structureel aanbieden van een gezonde leeromgeving een randvoorwaarde is voor toekomstige schoolgebouwen. 

Gezond middelpunt
Een gezonde leeromgeving gaat over licht, schone lucht, gezonde voeding, ruimte voor beweging en zelfontplooiing. Dit is dus veel meer dan alleen het schoolgebouw. Het gaat om de impact op en interactie tussen gebruikers: de kinderen, de leerkrachten, de buurt en de ingerichte omgeving: de wijk, het schoolplein en het gebouw. De school als gezond middelpunt in de wijk.

De schoolbesturen RVKO, Stichting BOOR en Blick op Onderwijs zijn bijvoorbeeld in de Stadsregio Rotterdam al aan de slag gegaan met een gezonde leeromgeving die verder gaat dan frisse scholen en iets betekent voor kinderen en de maatschappij.

Het is van belang dit vanuit een sterke visie van het schoolbestuur in te vullen omdat er vanuit de huidige normvergoeding voor onderwijshuisvesting geen extra middelen specifiek voor een gezonde leeromgeving beschikbaar zijn. Het zijn initiatieven die worden omarmd door de besturen, scholen en gemeenten om dit vanuit alternatieve financieringsbronnen mogelijk te maken.

De belangrijkste stappen voor het structureel aanbieden van een gezonde leeromgeving zijn weergegeven het figuur hiernaast.

Ontwikkelingsdoelen
Er is al een hele stroom van initiatieven die scholen kunnen omarmen om met duurzaamheid en gezondheid aan de slag te gaan, maar dit is nog versnipperd en kent geen integrale aanpak. De visie van het schoolbestuur is maatschappelijk relevant en  richt zich op de educatie die noodzakelijk is om kinderen voor te bereiden op hun eigen toekomst. Hiervoor zijn de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties een goed hand- vat om een gezonde en duurzame visie te bepalen voor je school. Dit is inmiddels bij verschillende schoolbesturen geïntroduceerd en het blijkt dat dit een belangrijk denkkader vormt waar individuele scholen invulling aan kunnen geven. Dit kader maakt het mogelijk concrete doelen te stellen voor de specifieke behoefte van de populatie op een school.

WELL Building
De thema’s van WELL Building zijn goed bruikbaar als richtlijn voor het ontwerpen van een gezonde leeromgeving. Door de belangrijkste thema’s integraal op te nemen in een ontwerp of het functioneel verbeteren van de leeromgeving is grote winst te behalen in de beleving van de omgeving en leerprestaties. De richtlijnen van WELL geven een denkkader. Scholen zijn vaak in omvang te klein om de kosten te kunnen dragen van een geheel gecertificeerde aanpak en dus focussen wij ons op de thema’s om samen na te denken over de oplossingen. In het figuur hiernaast een overzicht van deze oplossingsrichtingen. 

Voorbeelden
De voorbeelden krijgen nu vorm in de praktijk waar het gaat om de koppe- ling met het onderwijs en zichtbaar maken van WELL-thema’s. Hiermee zijn het niet langer alleen technische maatregelen die ‘onzichtbaar’ in een schoolgebouw worden opgenomen, maar zichtbare elementen in een gezonde leeromgeving. Voorbeelden uit de Stadsregio Rotterdam waarbij gebruik gemaakt is van de beschikbare fysieke en financiële ruimte:

  •  Gezonde voeding op scholen stimuleren door verbouwen van voedsel in kassen en moestuinen en aan de slag te gaan met de bereiding en het daadwerkelijk eten hiervan (Eco-Schools);
  •  Bewegen door de ‘Lekker Fit scholen’ en de inrichting van schoolplein en binnenruimte (alleen rennen op de gangen), fast lane en slow lane, schoolpleinen inrichten om te klim- men en klauteren; 
  •  Gezonde lucht in en om de gebouwen. Focus op groene schoolpleinen voor reductie fijnstof en toename zuurstof. De lucht in lokalen zuiveren door voldoende planten in de ruimte die CO2 omzetten in zuurstof;
  •  Focus op thermisch comfort buiten en binnen. Gebruiken van groen om hittestress te voorkomen op schoolpleinen en de zonbelasting op gevels te beperken. Door verdamping ontstaat koeling zoals mensen zweten;
  •  Realiseren van educatieve buitenruimte op schoolpleinen en op schooldaken in een groene omgeving;
  •  Door schoolpleinen en binnen- ruimte te voorzien van groen kan het geluidsniveau worden gereduceerd en overlast naar de omgeving beperkt. Groen als natuurlijke demping van geluid;
  •  Infiltratie en gebruik van regenwater door een slimme oplossing op schoolpleinen en opslag van regenwater voor gebruik in en om de school. 

 

______________________________
Dit artikel wordt u aangeboden door
KWK Huisvestingsregisseurs
www.kwkbv.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners