Aanbesteden in het onderwijs: de nieuwe Aanbestedingswet

E-mailadres Afdrukken

Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische onderbouwing en inzicht in de kaders waarbinnen inkoopprofessionals dat succes moeten realiseren. In deze terugkerende column probeert Pro Mereor Inkoopkenniscentrum de inkoopprofessionals uit het onderwijs bekend te maken met de mogelijkheden en de voordelen.

Per 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Alle aanbestedende diensten, zoals onderwijsinstellingen, dienen in de bedrijfsvoering van hun organisatie rekening te houden met de wijzigingen die de nieuwe Aanbestedingswet met zich mee brengt. Dit betekent dat ook voor het onderwijs een aantal zaken ingrijpend gaan veranderen op het gebied van (Europees) aanbesteden. In dit artikel leest u wat de wezenlijke wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige weten regelgeving.

Geschiktheidseisen: omzeteis

In (Europese) aanbestedingsprocedures mogen ‘geschiktheidseisen’ geen betrekking meer hebben op de omzet van een gegadigde of inschrijver. Vóór inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet kwam het veelvuldig voor dat er omzeteisen werden gesteld. Aanbestedende diensten willen er immers zeker van zijn dat de opdrachtnemer geschikt is (voldoende financiële middelen heeft) om de opdracht uit te voeren.

In de nieuwe Aanbestedingswet is een uitzondering opgenomen; het stellen van een omzeteis is geoorloofd, mits dit met zwaarwegende argumenten wordt gemotiveerd in de aanbestedingsstukken. Als door de (Europese) aanbesteding bijvoorbeeld een innovatief project met veel risico’s zal worden gerealiseerd is het wél toegestaan om omzeteisen te stellen. De hoofdregel is dat een omzeteis tussen de 50 en 150 procent van de opdrachtwaarde proportioneel is. In uitzonderlijke gevallen mag, na deugdelijke motivering, de eis van de geraamde opdrachtwaarde worden aangepast naar maximaal 300 procent.

Referenties

Het is niet toegestaan meerdere referenties op te vragen per competentie. Tevens dient bij de referenties rekening te worden gehouden met de te stellen eisen. De gestelde eisen dienen in redelijke verhouding te staan met de opdracht. De opdrachtwaarde van de referenties ligt tussen de 0 en 30 procent. In uitzonderlijke gevallen mag, na deugdelijke motivering, de hoogte van de opdrachtwaarde van een referentiewerk maximaal worden vastgesteld op 60 procent van de raming van de aan te besteden opdracht.

Gunnen op laagste prijs

Met ingang van de nieuwe Aanbestedingswet zullen opdrachten gegund worden op basis van het criterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’, ofwel EMVI. De ‘laagste prijs’ als gunningcriterium is slechts bij uitzondering toegestaan, na een gedegen motivering van deze keuze. Belangrijke aspecten die bij gunnen op EMVI in acht genomen moeten worden zijn ‘Total cost of ownership’ en ‘Life cycle analysis’. Het doel van de overheid is het bieden van ruimte voor innovatie en duurzaamheid.

Proportionaliteit

De eisen, voorwaarden en criteria die aan een inschrijvende partij mogen worden gesteld moeten passen bij de opdracht; moeten proportioneel zijn. De Gids Proportionaliteit geeft hier invulling aan.

Uniforme klachtenregeling

Aanbestedende diensten, zoals onderwijsinstellingen, kunnen een eigen klachtenloket inrichten. Tevens zal er een onafhankelijke commissie worden ingesteld. Gegadigden en inschrijvers kunnen hier terecht met hun klachten over de aanbestedingen. Deze wijziging is nog niet opgenomen in de nieuwe aanbestedingswet, maar de verwachting is dat dit in de toekomst zal gebeuren via een wijziging van de aanbestedingswet.

TenderNed

Het is voortaan verplicht aankondigingen en vooraankondigingen te plaatsen op TenderNed; het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Dit geldt voor zowel bovendrempelige opdrachten als voor opdrachten met een grensoverschrijdend belang en nationale aanbestedingen.

Conclusie

Ook voor het onderwijs verandert er per 1 april 2013 veel op het gebied van (Europese) aanbesteden. Het onderwijs dient deze wijzigingen te implementeren in hun bedrijfsvoering, zodat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Naast de gunningsbeslissing dienen ook alle procedurele beslissingen goed gemotiveerd te worden. Hierbij kunt u denken aan uitzonderingen op de huidige regelgeving; een aanbesteding die gebaseerd is op de laagste prijs dient goed gemotiveerd te worden. Maar ook het uitvragen van referenties wordt aan banden gelegd.

Bij veel van deze bepalingen geldt het criterium ‘comply or explain’. Ofwel: ga akkoord, of motiveer goed waarom er afgeweken wordt van de wettelijk gestelde norm.

Meer informatie

mr. P.J.A.F. (Paul) van Sleeuwen Pro Mereor Inkoopkenniscentrum, T: 026 - 370 14 76 www.pro-mereor.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners