Onderwijsinstellingen hebben per 1 april 2013 met de nieuwe Aanbestedingswet 2012 te maken

E-mailadres Afdrukken

Op 1 april 2013 treedt de nieuwe Aanbestedingswet 2012 (Aw) in werking als vervanging van onder meer de huidige aanbestedingsregelgeving Bao, ARW 2005 en Wira. De overheid wil met deze wijzigingen de concurrentie onder de aanbieders vergroten, de administratieve lasten verlagen, een meer uniforme aanbestedingspraktijk verkrijgen en de klachtenafhandeling vereenvoudigen.

De nieuwe Aanbestedingswet (Aw) heeft een grote impact op aanbestedende diensten, vooral voor wat betreft aanbestedingen onder de EU-drempel. Naast gemeenten krijgen alle onderwijsinstellingen (primair, voortgezet, beroepsonderwijs en universiteiten) te maken met de nieuwe wet. AWBZ-instellingen en woningbouwcorporaties worden vooralsnog niet als aanbestedende dienst in de zin van de wet beschouwd.

Waar krijgt u mee te maken?

“Wat betekent het voor uw aanbestedingspraktijk, welke kansen ontstaan er en waar dient u in het bijzonder rekening mee te houden?” Onderstaand volgen in het kort de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving. U dient er rekening mee te houden dat deze wijzigingen in principe gelden voor alle opdrachten, ook voor opdrachten onder de EU-drempel. Waar binnen opdrachten onder de EU-drempel nu nog min of meer volledige beleidsvrijheid bestaat, wordt na invoering van de nieuwe wet het aanbestedingskader op een aantal aspecten behoorlijk ingeperkt. Dit geldt zowel voor de te volgen aanbestedingsprocedure, de te hanteren selectie- en gunningcriteria als voor de diverse motiveringsplichten.

Proportionaliteit

Deze bepaling moet ervoor zorgen dat het midden- en kleinbedrijf weer meer kansen krijgt bij aanbestedingen. Volgens de nieuwe wet moeten de eisen die de aanbestedende dienst aan de ondernemer stelt, in verhouding staan tot de omvang van de opdracht. Om richting te geven aan wat proportioneel is, heeft de overheid de Gids Proportionaliteit opgesteld. Hierin is vastgelegd ('comply or explain') hoe de eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen in redelijke verhoudingen (moeten) staan tot de opdracht. Het geeft bijv. richting aan het volgen van de juiste aanbestedingsprocedure en de mogelijkerwijs (maximaal) te hanteren selectie- en gunningcriteria. Opgemerkt dient te worden dat de binnen de huidige aanbestedingspraktijk gebruikelijke criteria in de gids veelal als disproportioneel worden gekenmerkt. Het is van belang om met dit aandachtspunt voor het herinrichten van het aanbestedingsbeleid rekening te houden.

Eén basis voor procedures

De Aanbestedingswet stelt het gebruik van het aanbestedingsreglement ARW 2012 verplicht. Hierdoor voorkomt men dat er, vooral bij opdrachten onder de EU-drempel, door de aanbestedende diensten verschillende soorten procedures worden gehanteerd. In het ARW is elke aanbestedingsprocedure geheel uitgeschreven. Waar men als aanbestedende dienst binnen de huidige regelgeving nog de mogelijkheid heeft opdrachten te clusteren, zal dit na uitvoering van de nieuwe wet nog maar zeer beperkt mogelijk zijn. Ook deze maatregel heeft tot doel de kansen voor de kleinere ondernemer te vergroten. Door clustering stonden zij al vaak snel buitenspel.

Deskundig advies

Met het doel de inschrijfdrempel te verlagen en tijd, geld en moeite te besparen kunnen inschrijvers straks bij de aanbestedingsprocedure in eerste instantie volstaan met een zogeheten eigen verklaring, waarin men aangeeft te voldoen aan de gestelde eisen. Binnen de huidige wetgeving kan de aanbestedende dienst van haar inschrijvers de originele bewijsstukken eisen, dit kost veel tijd, geld en moeite. Na invoering van de wet hoeft alleen de winnende inschrijver de originele bewijsstukken te overleggen.

Zoals gezegd is dit een beknopte weergave van de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en de veranderingen die deze voor aanbestedende diensten met zich meebrengt. Dus het blijft verstandig om deskundige adviseurs te raadplegen, die u kunnen ondersteunen bij implementatie van deze veranderingen in uw organisatie.

Pro Mereor

Pro Mereor is gespecialiseerd in advisering en ondersteuning van zowel het PO en VO als het MBO en hoger onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.pro-mereor.nl.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave