Aanbestedingsreglement werken

E-mailadres Afdrukken

Het ARW 2005 ofwel het ‘aanbestedingsreglement werken’ is sinds 2005 van kracht. Sinds 1971 hebben verschillende reglementen gegolden voor aanbestedingen van werken door de overheid. De reden voor de overheid om in 1971 een uniform aanbestedingsreglement op te stellen was tweeledig. Enerzijds om uitvoering te geven aan de eerste Europese Aanbestedingsrichtlijn voor werken1). Anderzijds was er het streven van de overheid en bouworganisaties om te komen tot een ordening van de bouwmarkt. De aanzet om een ‘nieuw’ reglement voor werken in het leven te roepen is de bouwfraude geweest. Allereerst is het ARW 2004 opgesteld. Een jaar later is deze vervangen door het ARW 2005 in verband met de implementatie van de Aanbestedingsrichtlijn2).

Het ARW 2005 is primair bedoeld als praktische ondersteuning bij het aanbesteden van ‘werken’. Door toepassing van het ARW 2005 is interpretatie van BAO of de Europese richtlijn overbodig. Het betreft een set praktische aanbestedingsregels die door de bouwministeries (Verkeer en Waterstaat, VROM, Defensie en LNV) in samenwerking met VNG en de Unie van Waterschappen is opgesteld. Het ARW 2005 bevat zowel de regels voor ‘Europese’ als ‘Nationale’ aanbestedingen voor alle bouwministeries.

Wat is nu precies een ‘werk’ in de zin van het ARW 2005?

Dit betreft bijvoorbeeld de bouw van een fysiek bouwkundig of civieltechnisch object meestal op basis van een bestek. Het bouwen van een school valt dus onder de benaming ‘werk’ in de zin van het ARW 2005.

Architectenselectie

Voordat er een aannemer wordt geselecteerd door middel van een aanbestedingsprocedure dient er een architect te worden vastgelegd. Het is van belang dat een architect wordt aangesteld waarmee goed kan worden samengewerkt. De ontwerpopvatting van de architect dient overeen te komen met de visie van de aanbestedende dienst. Tevens dient de architect te beschikken over voldoende technische deskundigheid en capaciteit om de opgave te realiseren. Een architectenselectie is een hulpmiddel om de juiste architect te kiezen.

Aanbesteden conform het ARW 2005 is het creëren van een specifieke markt, waarbij voor een bepaald bouwwerk gezocht wordt naar de aannemer met de laagste prijs of emvi3). Civielrechtelijk gezien valt dit proces nog binnen de precontractuele fase. Dit is dus de fase voorafgaand aan het contract van aanneming van werk. Het aanbesteden wordt in het algemeen gezien als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Door aanvaarding van het aanbod komt de aannemingsovereenkomst tot stand (gunning). De aanbestedende dienst verandert na gunning van rol; immers wordt na de aanbesteding de aanbestedende dienst opdrachtgever van het geheel.

Risico’s

Gezien de huidige crisis in de bouwsector kan het voor aanbestedende diensten uitermate lucratief zijn om aan te besteden. Juist in dit klimaat zijn bijvoorbeeld aannemers bereid om zeer scherpe offertes in te dienen. Uiteraard moet men er bedacht op zijn dat een scherpe prijs niet ten koste gaat van de kwaliteit. In 2010 liepen de faalkosten in de bouwsector op naar 11%. Een goed bestek is dan ook van groot belang. Om dit te garanderen kan een onafhankelijke risicoplantoets van het bestek worden uitgevoerd. Door het uitvoeren van deze toets wordt getracht om de faalkosten beheersbaar te houden. De aanbestedende dienst krijgt inzicht in de risico’s van het bouwen van een ‘werk’. Niet alleen wordt er getoetst aan de bouwkundige eisen en regelgeving, maar deze worden ook integraal beoordeeld.

De inrichting van de aanbestedingsprocedure moet erop gericht zijn om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten en om uiteindelijk over te blijven met één deskundige bouwer. Door middel van goede selectiecriteria kan worden bepaald welke aannemers zich mogen inschrijven. Uiteraard moeten de criteria objectief en eenduidig zijn opgesteld. De selectiecriteria richten zich ondermeer op de financiële en economische draagkracht maar ook op de technische en organisatorische bekwaamheid. De technische en organisatorische bekwaamheid kan worden getoetst door middel van referentieprojecten, beschrijving bedrijfsvorm en de mate waarin eigen personeel wordt ingezet.

‘Model K’

Een inschrijver dient bij zijn inschrijving een verklaring te overleggen dat zijn inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese Mededingingsrecht. Deze verklaring wordt ook wel de ‘Model K’ verklaring genoemd. Deze verklaring dient te worden ondertekend door een 'bestuurder'. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de ‘Model K’ verklaring niet door de juiste persoon is ondertekend. Dit leidt tot uitsluiting van de betreffende inschrijver aan de aanbestedingsprocedure.

Conclusie

‘Last but not least’ moet er een gedegen contract (aannemingsovereenkomst) worden opgesteld waarin zoveel mogelijk risico’s worden beperkt. Van belang is dat een jurist deze overeenkomst opstelt zodat de aanbestedende dienst later in het bouwproces of na oplevering niet wordt geconfronteerd met onvolkomenheden die uitgesloten hadden kunnen worden. Desalniettemin kunnen de aanbestedende diensten gezien de huidige markt profiteren van de lagere prijzen die aannemers hanteren voor het verwezenlijken van een bouwwerk. Scholen kunnen ondanks alle bezuinigingsmaatregelen profiteren van het feit dat tegen scherpe prijzen een nieuw schoolgebouw gerealiseerd kan worden.

______

  1. Richtlijn 71/305 EG van Commissie.
  2. Richtlijn 2004/18/EG van Commissie.
  3. Economisch meest voordelige inschrijving.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners