Minder dan 10 procent VO scholen heeft gezonde schoolkantine

E-mailadres Afdrukken

Waar zijn we nu helemaal mee bezig? Dat vroegen wij, Cormet Campuscatering, ons af, toen wij het nieuws rondom het, vooralsnog, mislukken van de gezonde schoolkantine op middelbare scholen, tot ons namen. Anno 2014 is de conclusie na ongeveer 5 jaar intensief overheidsbeleid, dat minder dan 10% van deze scholen een gezonde schoolkantine heeft. Aanleiding voor het Voedingscentrum om bij Minister Schippers te vragen om subsidieverlening voor, in ieder geval, dit jaar. Wij zeggen, prachtig, dat er geld blijft vrijkomen om hard te kunnen werken aan de gezonde schoolkantine. Het is alleen zo ontzettend jammer dat nu al 4 jaar lang, een naar onze mening, heilloze weg wordt bewandeld. Als u ons volgt in de markt, dan weet u, dat wij ons vanaf het begin in 2011, hebben verzet tegen de inhoud en intentie van het Handvest Gezonde Schoolkantine. Graag maken wij vanuit onze visie een stap terug naar het verleden, hoe werkt het anno 2014 in de praktijk en wat te doen voor de toekomst!


Op 7 december 2011 werd het ´Handvest Gezonder Voedingsaanbod op scholen´ getekend. Het handvest was een uitwerking van de, in het Convenant Gezond Gewicht opgenomen inspanningsverplichting, om alle scholen voor VO en MBO te stimuleren om te komen tot een, in het schoolbeleid, verankerde gezonde schoolkantine en een gezond voedingsaanbod op eventuele andere verkooppunten binnen de school. Belangrijkste doelstelling van dit handvest: De ondertekenaars werken in dit handvest samen met individuele scholen in het VO en MBO aan het bereiken van een gezonder voeding en drankaanbod d.m.v. een stappenplan.

Even terug in de tijd!
Wat was ook al weer de reden dat Cormet Campuscatering, overigens tot op de dag van vandaag, dit handvest niet heeft willen ondertekenen?

  1. Belangrijkste convenantpartner voor wat betreft de catering, is de Veneca. Cormet Campuscatering was hierover stomverbaasd. Hoe kan deze partij nu belangrijkste partner zijn voor onderwijscatering, terwijl de leden van de Veneca samen in 2011 slechts 8% van de onderwijsmarkt in handen hadden? Cormet Campuscatering is dagelijks voor 100% bezig met alleen onderwijscatering. Conclusie, ondertekening van het handvest levert Venecapartijen als een Albron, Sodexho etc. dus veel positieve publiciteit op, maar de inspanning in gezonde concepten voor de schoolkantines moet geleverd gaan worden door partijen als Cormet Campuscatering, terwijl die op voorhand geen zeggenschap over de inhoud hebben gehad, maar wel het risico op mislukken mogen dragen.
  2. De VO raad en de MBO raad waren in december 2011 ook geen ondertekenaar van het handvest. Dit was voor Cormet Campuscatering destijds ook een reden om niet te tekenen. Immers een gezonde schoolkantine begint bij de school en niet bij de cateraar. Het verankeren van een gezonde schoolkantine in het gezonde schoolbeleid moet draagvlak hebben vanuit bestuur, directie en medewerkers binnen de school, anders vecht een cateraar als Don Quichot tegen de windmolens. Deze samenwerking was naar onze mening daarom niet voldoende gewaarborgd in het handvest van december 2011.
  3. En dan de allerbelangrijkste reden om niet te tekenen. Een aanbodgericht handvest leidt niet tot een gezondere jongere. De doelstelling was en is nog steeds om voor 2015 zoveel mogelijk gezonde schoolkantines, zo niet 100% gezonde schoolkantines, te realiseren. Maar wat is nu de definitie van een gezonde schoolkantine? De definitie van de handvestpartners is dat een gezonde schoolkantine, een kantine is, waar 75% gezond aanbod beschikbaar is. Dit gezonde aanbod is onderverdeeld in basisgroepen die voor 75% uit voorkeur en middenwegproducten bestaan. De kritiek van Cormet Campuscatering toen, maar ook nog nu, is dat dit doel, in grote mate, voorbij gaat aan wat het werkelijke doel voor alle partners zou moeten zijn, namelijk, dat in 2015 10% minder jongeren aan overgewicht moeten leiden en dat er een zichtbare verbeterde leefstijl bij jongeren waarneembaar moet zijn. Wat zegt 75% gezond aanbod nu over de aankopen van jongeren in de schoolkantine? Immers, 80% van de aankopen kan wel komen uit de 25% extra aanbod (snacks, snoep, frisdranken met veel koolhydraten etc.) Dit was een doelstelling, waar Cormet Campuscatering zich niet mee kon en verenigen, omdat deze haaks stond op alles wat er in de maatschappij gebeurt.


Anno 2014 gezonde schoolkantine op gevaarlijk hellend vlak!
Beetje flauw om nu te zeggen, nu de resultaten van de samenwerking van partners in het handvest, langzaam aan duidelijk worden, dat we toch gelijk hebben gehad en dat het een min of meer heilloze weg is gebleken. Het gaat er namelijk niet om, dat we ons gelijk halen. Liever hadden ook wij gezien dat er een verbetering was opgetreden. Maar toch willen wij u graag hier laten zien op welk gevaarlijke hellend vlak wij ons nu, anno 2014 met z´n allen bevinden! Die zo gewenste samenwerking tussen alle partijen, is meer een loopgravenoorlog geworden.

We schetsen hierbij graag de praktijk van alledag, als het gaat om vormgeving van samenwerking in de gezonde schoolkantine. Scholen eisen, onder druk van de motie Vendrik in 2015 en druk van ouders, Schoolkantinebrigade etc., een gezonde schoolkantine. Dat betekent dat een ondernemer moet voldoen aan 75% gezond aanbod. Alleen die eis is een hard gegeven en wordt gemeten in de service level agreement die de school heeft met de cateraar. De school heeft zich dus, onder druk, al ingegraven in overheidsregels. Maar het gaat nog verder dan dat. In een gesprek en bezoek aan de school blijkt al snel dat de school omgeven is met allerlei supermarktketens, een tankstation op de hoek van de straat, een snackkar die dagelijks tussen 10 uur en 10.15 uur en 12 uur en 12.30 uur voor de school positie inneemt. De school heeft de eis dat de verkoopprijzen concurrerend moeten zijn met de supermarkt, anders lopen de studenten naar de supermarkt. Er moeten personeelsleden van de school gedetacheerd worden (die vaak duurder zijn dan medewerkers conform catering CAO). Banqueting, zoals vergaderingen, lunches, evenementen doet de school zelf, want dat is al jaren zo en tenslotte vraagt de school ook nog een vergoeding voor huur van de ruimte.

De school is zich overigens vaak niet bewust van deze opeenstapeling van onmogelijkheden die zij neerlegt voor de cateraar om ook daadwerkelijk goed te kunnen ondernemen. In een gesprek met de school kunnen wij dit door onze jarenlange ervaring vaak wel zichtbaar en bespreekbaar maken. Wat zijn nu de gevolgen en bijbehorende kosten van de eisen die gesteld worden, zeker ook richting vormgeving van gezond beleid.

Moeilijk wordt het echt voor een onderwijscateraar als deze eisen worden verankerd in een Europese Aanbesteding. Dan zijn de eisen op voorhand niet meer bespreekbaar en moeten we er in de aanbieding allemaal gehoor aan geven, anders lopen we de opdracht mis. Dit gaat vaak om veel geld.
Dat betekent in praktijk dat cateraars zich ook op hun manier gaan ingraven. En zie daar, een loopgravenoorlog is geboren en degene met de beste prijsbieding wint.
Hier is de onmogelijkheid van het realiseren van een echte gezonde schoolkantine al geboren. Aan het begin van de mogelijke samenwerking. Want hoe kan er nu nog sprake zijn op dit punt van een goed partnerschap. Er is namelijk niets meer mogelijk in de krappe marges die zijn ontstaan door de aanbestedingseisen en contractafspraken.

 

De uitdaging voor de toekomst!
Hierin ligt de uitdaging voor de toekomst. Want partijen hebben namelijk heel erg veel te winnen bij elkaar. Maar die samenwerking moet wel geboren worden uit gelijkwaardigheid van partners vanaf het begin af aan. Mooi dat er geld beschikbaar is, maar wij roepen Minister Schipper op dit keer met wijsheid de juiste bestemming toe te kennen aan de financiële middelen. Niet meer geld in een aanpak die uitgaat van systematisch en zo veel mogelijk scholen bezoeken en vervolgens de schooldirectie, via een officiële rapportage er op wijzen wat ze allemaal aan eisen op moeten leggen aan de partner. Hiermee is de onmogelijkheid van een gezonde schoolkantine al geboren, omdat de school teveel druk ervaart vanuit de overheid. Niet meer geld in een aanpak die inzet op 75% aanwezigheid van basisvoedingsmiddelen. Zet in op een traject waarmee je echt gezondheidswinst bij jongeren kan behalen. Zet in met ondersteuning van financiële middelen op creatieve samenwerkingsmogelijkheden tussen scholen, cateraars en jongeren. Maak schoolleiders ook bewust bekwaam over hoe dit vertaald moet worden in een goed plan van eisen, die inzet op partnerschap voor de lange termijn. En vooral, kijk nog eens goed naar de richtlijn voor een gezonde schoolkantine en ga een eerlijke discussie aan met partijen die werkelijke praktijkervaring hebben of dit wel de juiste manier is en andere denkwijzen wellicht tot meer gezondheidswinst kunnen leiden. En leg niet op! Zorg dat er ruimte kan ontstaan in aanbestedingsprocedures. Want doe je dit niet, betekent dat, dat alle lucht, alle creativiteit uit projecten wordt gehaald en iedereen zich in zijn eigen loopgraaf schuil blijft houden en niemand meer echt aandacht heeft voor de gezondheid van de jongeren.

Wij willen dan ook besluiten met een verzoek aan Mevrouw de Minister. ´Slaap er vooral nog eens goed een nachtje over´.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cormet Campuscatering
0228-544065 | Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave