Jochem Wellinga: "Binnen de bedrijfsvoering van Inholland is duurzaamheid een belangrijk speerpunt"

E-mailadres Afdrukken

Dat binnen de bedrijfsvoering van Hogeschool Inholland duurzaamheid een belangrijk speerpunt is, blijkt wel uit de aanstelling van Jochem Wellinga als coördinator duurzaamheid en energie. Duurzaamheid begint voor Inholland bij duurzaam bouwen, maar ze gaan veel verder. Zodra er voor producten of diensten zogenaamde duurzaamheidcriteria door de overheid zijn opgezet, neemt Inholland ze over bij een aanbesteding. Dit leidde ertoe dat de keuze voor duurzame catering op Cormet Campuscatering viel. Hiervoor is directeur Gosse Visser verantwoordelijk. Schoolfacilities sprak met hen.

Op 9 locaties, verspreid over Noord- en Zuid-Holland, biedt Hogeschool Inholland circa 90 bachelor-opleidingen aan op alle vakgebieden: van gezondheidszorg tot economie, van techniek tot onderwijs. Daarnaast heeft Inholland 6 Associatedegreeprogramma's, 7 masteropleidingen en 2 universitaire Pabo's (Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs) in huis. In Paramaribo, Suriname biedt Inholland opleidingen aan 800 studenten. Hogeschool Inholland voelt zich als onderwijsinstelling verantwoordelijk voor meer dan 37.500 studenten, 29 lectoraten, meer dan 110 nationaliteiten en circa 2900 medewerkers.

Duurzaam Inholland

Duurzaamheid staat bij Inholland hoog op de agena. De belangrijkste redenen van Inholland om aandacht aan duurzaamheid te besteden zijn:

  • Het verlagen van de milieudruk van de hogeschool.
  • Het onder controle krijgen en het verlagen van het energieverbruik.
  • Het creëren van bewustwording bij de studenten en de medewerkers ten aanzien van duurzaamheidgerelateerde zaken.

Duurzaamheid gaat volgens Jochem Wellinga namelijk voor een deel ook gewoon over technische aanpassingen. “Om de milieudruk van een organisatie als de Hogeschool Inholland te verlagen kan je naast het toepassen van allerlei gedragsmaatregelen ook veel technische aanpassingen doen. Zo heeft Inholland op drie van haar locaties warmte-koudeopslag. Ook wordt bij enkele locaties de warmte uit oude, geventileerde lucht door middel van een warmtewiel teruggewonnen om nieuwe verse lucht mee te verwarmen. Daarnaast kan er grote winst behaald worden door het plaatsen van beweging- en daglichtafhankelijke verlichting, of door het isoleren van appendages.”

Stand van zaken

“Door het aantal vierkante meters terug te brengen en zo efficiënt mogelijk om te gaan met de ruimte behaal je een enorme winst. Verder zijn alle nieuwe panden goed geïsoleerd, hebben waar mogelijk warmte-koudeopslag en zijn dusdanig multifunctioneel gebouwd dat ze een lange toekomst tegemoet kunnen gaan. Ook wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hoogfrequente verlichting en spaarlampen en is de vloerbedekking ‘cradle to cradle’. Onze locaties hebben daarnaast altijd een goede ontsluiting met het openbaar vervoer. Uiteraard zijn er nog meer aanknopingspunten voor verdere verduurzaming. Zo kan het aantal bewegingssensoren en daglichtsensoren worden uitgebreid en vooral de wat oudere panden hebben nog enkele isolatiemogelijkheden.”

Meerjarenafspraak energiebesparing

Hogeschool Inholland wil haar energie zo efficiënt mogelijk gebruiken. Samen met de HBO-raad en het ministerie van Economische Zaken heeft Inholland daarom de meerjarenafspraak MJA-3 ondertekend. In dit convenant belooft Inholland tussen 2005 en 2020 met diverse maatregelen jaarlijks twee procent energiebesparing te halen. Op deze manier laat Inholland zien dat zij graag het voortouw neemt om energie te besparen, en daarmee de belasting op het milieu en het klimaat te verminderen.

Jochem Wellinga: “Naast deze maatregelen houden we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid goed in de gaten. Inholland kan deze toepassen zodra deze maatregelen technisch mogelijk en economisch rendabel zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van LED-verlichting, die in de toekomst zeker grootschalig toegepast kan worden.”

Duurzaam inkopen en duurzame catering

Duurzaamheid bestaat naast energiebesparing natuurlijk ook uit andere elementen, die bijvoorbeeld gericht zijn op de reductie van CO2. Twee belangrijke voorbeelden zijn inkoop en duurzame catering. Jochem Wellinga: “Binnen Inholland wordt er voor een groot deel al duurzaam ingekocht. Het streven is om in 2012 voor 50 procent duurzaam in te kopen. Om deze doelstelling te halen wordt onder andere gewerkt aan een speciale handleiding 'Duurzaam Inkopen'. In het aanbestedingstraject voor de catering is extra aandacht geschonken aan duurzame catering. Duurzame catering houdt in dat er gestreefd wordt naar een flink assortiment biologische en duurzame producten, en dat de cateraar in haar eigen bedrijfsvoering duurzaamheid nastreeft. Dit was volgens Jochem Wellinga onderdeel van de selectiecriteria die uiteindelijk tot de keuze voor Cormet Campuscatering leidde.

Duurzaam bewuste werkprocessen

Gosse Visser, commercieel directeur (rechts op de foto), benadrukt dat Cormet gedurende de werkprocessen bewust omgaat met ingrediënten, energie en het milieu. “Het aanbieden van duurzame, verantwoorde en gezonde voeding maakt een belangrijk onderdeel uit van onze dagelijkse dienstverlening. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met de gezamenlijke overheden, samenwerkend in het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden (DBO) en voorbereid in samenwerking met de Stichting Milieukeur, Natuur en Milieufederatie, Nederlandse Cateringorganisaties, het Voedingscentrum, de diverse fabrikanten en onze groothandel”.

Eerlijke producten

Studenten van Inholland treffen in de kantine een gevarieerd aanbod aan op basis van de richtlijnen van het Voedingscentrum en de Schijf van Vijf. Zij maken via een eenvoudige kleurencode een keuze uit producten die in meer of mindere mate voldoet aan het criterium gezond. Gosse Visser: “In samenspraak met Jochem Wellinga bepalen we het assortiment van biologische en seizoensgebonden producten. Extra aandacht is er met het oog op eerlijke handel, dierenwelzijn en minder transport. Daarom zoeken we samen met partners zoveel mogelijk naar fabrikanten en toeleveranciers die deze eerlijke handel garanderen. Inholland heeft een multicultureel aanbod aan studenten, dus het aanbod van halal-producten maakt deel uit van onze dienstverlening.”

Geen milieubelasting

Gedurende het inkoopproces wordt duidelijk gelet op de milieubelasting. Belangrijke aspecten hierbij zijn onder andere: grondstoffen, productiewijze en de logistieke eigenschappen van de diverse producten. Ook voor het productieproces is een aantal richtlijnen en doelstellingen geformuleerd om de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. Door te kiezen voor één totaalleverancier wordt het brandstofverbruik sterk gereduceerd. Om onnodige reistijden te voorkomen zegt Gosse Visser er zoveel mogelijk naar te streven dat kantinepersoneel in de nabije, of directe omgeving van de in dit geval Diemen woont.

Hergebruik van afval

Hoewel de HACCP-eisen haaks staan op de milieurichtlijnen, besteedt Cormet ruime aandacht aan een juiste balans tussen deze twee grootheden. Disposables en verpakkingen zijn nu eenmaal noodzakelijk om de hygiëne te waarborgen. Om zo min mogelijk afval te produceren gebruikt Cormet zoveel mogelijk verpakkingen met een lage milieubelasting en kiest voor materialen die na gebruik kunnen worden hergebruikt. In goed overleg met Inholland worden verschillende soorten afval gescheiden ingezameld. Hierbij maken zij onderscheid in: gtf-afval, glas, frituuroliën, papier karton en restafval.

Training en advies

“Onze medewerkers worden geïnstrueerd over achtergronden en duurzame maatregelen. Op het verspillen c.q. weggooien van voedsel zien wij nauwlettend toe. Extra aandacht hierbij gaat uit naar: zuinig verbruik van (warm) water, sluiten van deuren koelcel en vriezer, apparaten niet onnodig aan laten staan, gebruik juiste doseringen, technische maatregelen etc. Zij leren kritisch te kijken naar de samenstelling en dosering van de reinigingsmiddelen. Onze reinigingsmiddelen voldoen aan het ECO-label.”

Maak werk van duurzaamheid

De aandacht die duurzaamheid nu krijgt, is volgens beide heren enorm. Overal beginnen de initiatieven op te komen en proberen bedrijfsleven, overheid en andersoortige instellingen duurzaamheid in te bedden in de organisatie. Jochem Wellinga tot slot: “Wij proberen duurzaamheid onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsvoering binnen Inholland. Maar hoe meer mensen zich bezig houden met het verduurzamen van hun organisatie, hoe sneller er winst valt te behalen voor het milieu. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen: maak werk van duurzaamheid!”

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Cormet Schoolcatering

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave